مصوبات شصت وچهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات شصت وچهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  شصت و چهارمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت30/6 صبح چهارشنبه مورخ23/8/86باحضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1-  دهمین صورتجلسه کمیسیون خدمات شهری   (جلسه مورخ18/7/86) توسط جناب آقای پارسائیان قرائت و بند ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

1-1- با عنایت به توضیحات آقای پارسائیان درخصوص مسائل و مشکلات اهالی محدوده اسکان کویر ، پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری نسبت به بررسی کامل و جامع موضوع فوق اقدام و نتیجه را حداکثر تا تاریخ 7/9/86 جهت تصمیم گیری به شورا گزارش نماید.

2- بیست وپنجمن صورتجلسه کمیسیون عمران و توسعه توسط جناب آقای کوچک زاده قرائت و بند ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

1-2- در راستای افزایش کیفیت و بهبود بخشیدن پروژه های عمرانی پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری نسبت به انتخاب مهندسین واجد شرایط جهت پروژه های عمرانی اقدام و لیست آنان را به شورا اعلام نماید.

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت45/9 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 27/8/86 ساعت 18 موکول گردید.