مصوبات شصت وپنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات شصت وپنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده شصت وپنجمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت18یکشنبه مورخ27/8/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره204/29757-19/8/86 شهرداری « شورای محترم اسلامی شهر یزد احتراماً همانطورکه مستحضرمیباشیدیکی ازمعضلات ورودی شهریزدازناحیه جنوب پل موجود راه آهن واقعدرمیدان راه آهن میباشد که دراین راستا درسنوات گذشته نسبت به مطالعه وطراحی اصلاح پل مذکوراقدام گردیده است ؛ ازسویی باتوجه به سفرریاست جمهوری درسال گذشته به استان وطرح اجرای پروژه مذکوروپیگیری اجرای آن توسط مسئولیت استان ، درنظراست بنا به ضرورت وتوانایی اجرای پروژه فوق ازسوی سازمان عمران کاربه صورت واگذاری وازطریق تنظیم تفاهم نامه (کپی پیوست ) اقدام گردد. خواهشمند است موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح ، موافقت فرمائید به استناد ماده 19آئین نامه مالی اقدام لازم بعمل آید.سیدعلی اکبر میروکیلی - شهرداریزد» مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر، باشرط نظارت عامل چهارم (مشاور) خارج از بدنه شهرداری وهمچنین بانصب دستگاه روزشماردرپروژه،پیشنهادفوق موردتصویب قرارگرفت. ضمناً پیگیری نظارت عامل چهارم به آقای کوچک زاده محول گردید.

2- با عنایت به برگزاری سمیناربین المللی با عنوان زن درتاریخ اسلام درمجتمع فرهنگیان روزهای 29و30آبان مطرح مقررگردید شهرداری از طریق ماده17مبلغ پنج میلیون ریال دراین خصوص پرداخت نماید.

 

 

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 21 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهارشنبه30/8/86 ساعت 30/6 صبح موکول گردید.