مصوبات شصت ويكمين جلسه سومين دوره اسلامي شهر يزد

مصوبات شصت ويكمين جلسه سومين دوره اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 ششش

 پيرو دستوركاراعلام شده  شصت ویکمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 یکشنبه مورخ13/8/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- درخصوص رسیدگی به مسائل و مشکلات کشتارگاه صنعتی پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید گروه کارشناسی متشکل از اعضای شورا با هماهنگی کمیسیون خدمات شهری موضوع را بررسی و نتیجه را جهت تصمیم گیری به شورا گزارش نمایند.ش

2- مقرر گردید منبعد کمیسیونهای داخلی شورا ، صورتجلسات را به گونه ای تنظیم نمایند که فقط مصوبات آن درصحن علنی جهت تصمیم گیری مطرح گردد و سایرمصوبات نیز در صورتجلسه اصلی قید گردد.

3- در رابطه با تحویل قطعی پروژه پل روگذر میدان باهنر به شرکت مولدینگ پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شورا با دعوت از آقای میرزایی پور مدیرکل بازرسی یزد ،نماینده دفتر فنی استانداری ، نمایندگان شهرداری در روز یکشنبه مورخ 20/8/86 موضوع را بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ گردد در ضمن شهرداری موظف است تا روشن شدن موضوع از تحویل قطعی خودداری نماید.

4- درخصوص اجرای طرح چهارراه معلم بصورت روگذر، زیرگذر بابررسی وکارشناسی های بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء عدم لغو مصوبه شورای دور دوم اسلامی شهر مورد تصویب قرار گرفت.

5- بیست و هشتمین  صورتجلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی  (جلسه مورخ7/8/86) توسط جناب آقای حرزاده قرائت  و بشرح ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

1-5- نامه شماره 1057-7/8/86 مرکز آموزشی فرهنگی سماء واحد یزد درخصوص برگزاری مسابقه فراخوان طراحی و ساخت ماکت نماد شهری در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی بین مراکز دانشگاهی و هنرستانهای فنی و حرفه ای استان در دو رشته معماری وگرافیک بشرح ذیل :

الف- موافقت با نصب طرح برتر که با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی است در میدان دانش آموز واقعدر میدان فردوسی .

ب- همکاری در واگذاری بعضی از تابلوهای تبلیغاتی شهرداری جهت اطلاع رسانی و برگزاری مسابقه .

ج-  هماهنگی با شهرداری منطقه 3 جهت تامین بودجه جهت ساخت طرح برتر.

مطرح و با بندهای (الف ، ب )پس از بررسی های بعمل آمده و تائید کمیسیون فرهنگی مورد موافقت شورا قرار گرفت .

6- سی و سومین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه  (جلسه مورخ30/7/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:    

1-6- نامه شماره 204/25254-17/7/86 شهرداری درخصوص بکارگیری افراد مورد نیاز تا سقف 180 نفر ازطریق شرکتی با توضیحات و بررسی های بعمل آمده بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

1-1-6) 32 نفر از ردیف 1و2 جهت نظارت برساخت و سازها در نظر گرفته شده که بعنوان پلیس ساختمان انجام وظیفه می نمایند .

2-1-6) 4 منطقه عمومی و ترمینال در سطح شهر نظافت آنها در چهارچوب شرکتی نیست و خود شهرداری مستقیماً مسئولیت آن را بر عهده دارد.

3-1-6) 50 نفر در اموراداری بطورشرکتی انجام وظیفه می کنندکه باتوجه به بکارگیری چندساله آنها از طریق شرکتهای خدماتی هنوز در این قسمتها وضعیت ایده آل نیست لذا توجه شهرداری را به شرایط ذیل جلب    می نماید:

1-3-1-6) عملکرد اجرائیات بعد از بکارگیری نیروهای جدید و همکاری با نیروهای انتظامی تا تاریخ 12/11/86 به شورا گزارش دهید.

2-3-1-6) چارت سازمانی شهرداری جهت اجراء و تکمیل پیگیری شده تا مسأله بکارگیری نیروی موقت برای همیشه حل گردد.

3-3-1-6)  عملکرد سازمانهائی که نیروهای اداری خود را از این طریق تکمیل کرده تا تاریخ 12/11/86 گزارش نمایند. لازم به توضیح است که بعضی از سازمانها مانند املاک ،حقوقی و غیره هنوز با تراکم کار مواجه هستند و به کارگیری این نیروها در سال جاری اثری از سرعت بخشیدن به کار به نظر نمی آید.

4-3-1-6) عملکرد واگذاری نظافت به بخش خصوصی جهت ارزیابی تا تاریخ 12/11/86 به شورا گزارش شود.

2-6 - نامه شماره 204/26193-24/7/86 شهرداری در ارتباط با خرید سهام شرکت فرآوری پروتئینی مطرح و با توجه به توضیحات آقای مشتاقیون مصوب شد به منظور مشخص شدن تعداد سهم شهرداری با توجه به مبالغ پرداخت شده هرچه سریعتر مجمع فوق العاده شرکت تشکیل و وضعیت مالکین سهام مشخص نمایند.تائیدیه رسمی شرکت در مورد تعداد سهام برای شورا ملاک عمل خواهد بود.و با توجه به اوضاع بحرانی شرکت و پیشنهاد آقای مشتاقیون برای آخرین دفعه مبلغ پانصد میلیون ریال وام جهت این شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

7- سی و چهارمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه  (جلسه مورخ10/8/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

 

 

1-7- نامه شماره 110/24792-14/7/86 شهرداری مبنی بر نحوه همکاری نیروی انتظامی در قسمتهای مختلف اداره اجرائیات و سایر واحدهای شهر منضم به قیمتهای پیشنهادی حق الزحمه و لیست اخذ هزینه خدمات از خودروهای سبک و سنگین (طبق لیست پیوست) مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

2-7-نامه شماره505/27503-2/8/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی1/3338 بخش3 یزد واقعدر طرح نوارسبزحاشیه خیابان فهادان متعلق به آقای جمال مقنی فیروزآبادی جمعاًبمبلغ 344.361.000 ریال جهت کل غرامت ملک که پس ازانتقال به نام شهرداری قابل پرداخت می باشد مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

3-7- نامه شماره 110/27957-6/8/86 شهرداری مبنی بر درخواست اعتبار مبلغ 112.000.000 ریال جهت تجهیز ساختمان اداری کارخانه کود کمپوست و لحاظ آن در اصلاحیه بودجه مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

4-7- نامه شماره 505/27502-2/8/86 شهرداری مبنی بر غرامت قسمتی از ملک آقای خدایار گنجی واقعدر راستگرد میدان امام حسین به مساحت 238 مترمربع بصورت مشاع مبلغ 523.6000.000 ریال بابت کل غرامت پس از تامین اعتبار در سال 87 پرداخت گردد ضمناً در صورت درخواست مالک یک قطعه زمین معوض از قطعات اراضی مهرآوران به متراژ 235 مترمربع و قیمت کل  458.250.000 ریال واگذار و الباقی طلب نامبرده در سال 87 پرداخت گردد مطرح مورد تصویب  قرار گرفت.

 

 

5-7- نامه شماره 110/27972-6/8/86 شهرداری مبنی بر اجرای هزینه های اجاره محل ، تبلیغات ،تهیه گزارش توسط شرکت سروش جمعاً به مبلغ 115.000.000 ریال شرکت در پنجمین نمایشگاه بین المللی خدمات شهری و حمل و نقل در محل نمایشگاه دائمی بین المللی تهران از تاریخ 22/8/86 لغایت 25/8/86 مطرح و اجرای برنامه فوق با هزینه اعلام شده مورد تصویب قرار گرفت.

6-7- نامه شماره 505/27081-30/7/86 شهرداری مبنی بر تملک پلاک ثبتی 4/14259 بخش 8 یزد در مسیر طرح خیابان 24 متری متعلق به ورثه مرحوم دست پیمان مبنی بر قیمت کارشناسی 7.351.035.000 ریال پس از کسر حق تشرف  6.040.235.000 ریال که این مبلغ طی 4 مرحله بشرح پیشنهاد شهرداری مطرح مورد تصویب قرار گرفت، ضمناً کمیسیون تاکید می نماید مبنی بر اینکه         حتی المقدور با رضایت مالکین بخشی از غرامت ملک بصورت امتیاز تجاری واگذار گردد.

7-7- نامه شماره 110/27501-6/8/86 شهرداری مبنی بر تملک پلاک ثبتی شماره 693 بخش یک یزد در طرح پارکینگ پیشنهادی درون محله ای گذر مسجد الرحمن واقعدر بلوار بسیج به وکالت آقای محمد مشایخی و مبلغ 442.000.000 ریال قابل پرداخت در دو قسط مساوی پس از انتقال رسمی سند مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

8-7- نامه شماره 110/9638-16/3/86 شهرداری مجدداً در کمیسیون مطرح و با پیشنهاد مورد نظر مبنی بر تعیین اجاره بهای کیوسک مغازه غرفه های سطح شهر طبق نظریه کارشناس رسمی و با توجه به اینکه به شخص ثالثی واگذار نشده مورد تصویب قرار گرفت.

9-7- نامه شماره 110/17854-17/5/86 شهرداری که در پایان سال 84 قراردادی به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال با شرکت مهندسی زیست پویا گستر جهت نظارت بر امور کارخانه کودکمپوست و متمم قرارداد به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال ازطریق ترک تشریفات جهت اضافه شدن نظارت محوطه سازی و الحاقیه سالن تخمیر و 25% قرارداد ابنیه مطرح مورد مخالفت قرار گرفت.

8- صورتجلسات کمیسیون عمران و توسعه (22و 23و 25و26) توسط جناب آقای کوچک زاده قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

1-8- نامه شماره 310/22077- 21/6/86 شهرداری درخصوص طرح اجرائی کوچه 14 متری ابوذر منشعب از 24 متری امام حسین و کوچه شهید احمد میرحسینی واقعدر مجاورت بلوار جمهوری اسلامی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

2-8- نامه شماره 310/22086 -21/6/86 شهرداری درخصوص طرح گذر 12 متری منشعب از کوچه یاسمن واقعدر بلوار جمهوری اسلامی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

3-8- نامه شماره 310/19423 -30/5/86 شهرداری درخصوص طرح تقاطع 30 متری مجاور استادیوم شهید نصیری و بلوار جانباز مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

4-8- نامه شماره 310/24525-12/7/86 شهرداری درخصوص طرح اجرایی شبکه 12 متری شهید زارع زاده مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

5-8- نامه شماره 310/25675- 22/7/86 شهرداری درخصوص طرح اجرائی شبکه 12و 14 متری منشعب از بلوار باهنر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

6-8- با توجه به درخواست دانشگاه یزد مبنی بر مشارکت شورای اسلامی شهر در همایش مقاوم سازی ساختمان که قرار است شهریورماه سال آینده برگزار گردد مقرر گردید که مبلغ 40 میلیون ریال به این امر اختصاص داده شود و به تدریج پرداخت گردد ضمناً دانشگاه یزد در کلیه اطلاعیه ها و پوسترهای تبلیغاتی نام شهرداری و شورای اسلامی شهر را اعلام نماید و همچنین یکی از محورهای همایش روشهای ارتقاء کیفیت ساخت و ساز باشد.

7-8 نامه شماره 310/20920-13/6/86 شهرداری درخصوص شبکه 12 متری منشعب از خیابان صحرا مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

8-8- نامه شماره 310/26712-28/7/86 شهرداری درخصوص طرح اجرائی گذر 8 متری (کوچه حسین آباد) منشعب از خیابان دهم فروردین مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 21 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهارشنبه 16/8/86 ساعت 30/6موکول گردید.