مصوبات شصت ونهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات شصت ونهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  شصت و نهمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 یکشنبه مورخ11/9/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- در رابطه با پرداخت حق الزحمه مشاورین کمیسیونهای داخلی شورا مقرر گردید به ازای کارکرد در هر ماه تا سقف چهل ساعت بشرح ذیل پرداخت گردد:

الف) مشاور با داشتن مدرک تحصیلی لیسانس هر ساعت 50.000 ریال بصورت خالص

ب) مشاور با داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس هرساعت 70.000 ریال بصورت خالص

ج ) مشاور با داشتن مدرک تحصیلی دکترا هر ساعت 90.000 ریال بصورت خالص

2-   پیرو بند 4 صورتجلسه 31/4/86 شورا درخصوص کمک و مساعدت به جامعه خیرین مسکن ساز جهت ساخت مسکن برای محرومین و افراد بی بضاعت بشرح ذیل تصحیح میگردد .

« مقرر گردید مبلغ هفتاد وپنج میلیون ریال مشروط بر اینکه یکی از واحدهای آپارتمان به فردی که مورد تائید این شورا می باشد واگذار گردد.»

3- چهل و یکمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه  (جلسه مورخ8/9/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

 

 

1-3- نامه شماره 204/32071 -5/9/86 شهرداری :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد ؛ سلام علیکم : احتراماٌ همانطور که مستحضرید در نظر است در سال جاری نسبت به اتمام پروژه پایانه مسافربری و بهره برداری ازآن آغاز گردد ، لذا با توجه به برآورد انجام شده از سوی اداره نظارت فنی شهرداری ضمن پیوست یکنسخه از متمم قرارداد فی مابین شهرداری و سازمان همیاری شهرداریها موافقت فرمائید معادل مبلغ 21.560.743.454 ریال (بیست و یک میلیارد و پانصدوشصت میلیون وهفتصد و چهل و سه هزار و چهارصد و پنجاه و چهار ریال) به استناد ماده 19 آئین نامه مالی شهرداری با سازمان مذکور به صورت واگذاری قرارداد منعقد و اعتبار مورد نیاز در بودجه سال آتی منظور و پرداخت گردد از سوئی چون سازمان مذکور جهت انجام پروژه احتیاج به نقدینگی دارد و قبلاً نیز نسبت به اجرای پروژه پارک حاشیه ای بلوار جانباز اقدام و در صورت آن آماده پرداخت و دارای اعتبار می باشد اجازه فرمائید مبلغ مذکور ازصورت فوق درسال جاری کارسازی و پرداخت شود . میروکیلی –شهردار یزد» مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

2-3- نامه شماره 400/28870-12/8/86 شهرداری در خصوص انعقاد قرارداد بهره برداری با غرفه داران میدان میوه وتره بار ازسال 86 تا پایان سال 87 بطوریکه در سال 87 (بیست درصد ) برنرخ پایه سال 86 اضافه شود مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

3-3- نامه شماره 110/31126-28/8/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن و بازگشت به مصوبه شق ب از بند 3 صورتجلسه 29/7/86 آن شورای محترم در رابطه با انعقاد قرارداد با نیروی انتظامی جهت تامین نیرو برای واحد اجرائیات مناطق سه گانه ، سد معبر بدینوسیله به استحضار می رساند با عنایت به عدم

استقبال و همکاری نیروی انتظامی در اجرای مصوبه مذکور در نظر است با توجه به اعلام آمادگی شرکت یزد نگهبان در این رابطه از نیروهای شرکت مذکور استفاده و به ازای هر ساعت هیجده هزار ریال پرداخت گردد . علیهذا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح ، در صورت موافقت اجازه فرمائید با عنایت به ضرورت تعیین تکلیف سریع و حساسیت امر تا پایان سال جاری به روش ترک تشریفات قرارداد منعقد گردد . توضیحاً اضافه می گردد به دنبال پیگیری مستمر نسبت به جلب همکاری راهنمایی و رانندگی در وصول عوارض سالیانه خودروها اقدام گردیده ،فلذا بخش مربوطه مصوبه آن شورای محترم مورد عمل و مجزا خواهد شد.میروکیلی- شهرداریزد» قسمت اول نامه مطرح مورد تصویب قرار گرفت وقسمت دوم(بعدازتوضیحاً اضافه می گردد) مطرح نگردید.

4-3- نامه شماره 204/29266-16/8/86 شهرداری مبنی بر اعلام اسامی خودروهای فرسوده قابل فروش در مزایده مطرح مورد تصویب قرار گرفت.ضمناً شهرداری موظف است علاوه بر موارد قانونی نسبت به         اطلاع رسانی کامل از طریق نصب پلاکارد و بیلبوردهای تبلیغاتی درسطح شهر اقدامات لازم معمول نماید.

5-3- نامه شماره 110/30918-27/8/86 شهرداری مبنی بر انتقال قطعی آقای محمد جواد آتش جامعه از شهرداری قم به شهرداری یزد از ابتدای سال 87 مطرح و با توجه به سوابق و گزارش حراست پیشنهاد مربوطه مورد تصویب قرار گرفت.

6-3- نامه شماره 505/31140-28/8/86 شهرداری در ارتباط با درخواست مالکین پلاکهای 1/7559و 7559 اصلی بخش 4 (ورثه پهلوان پور )مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری با توجه به توافقات قبلی و با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید.

7-3- نامه شماره 505/31123-28/8/86 شهرداری درخصوص پرداخت حق دسترنج  متراژ شش هزار مترمربع از زمین متصرفی آقای صادقیان که در طرح پارک بزرگ شهر قرار دارد مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

8-3- نامه شماره 505/31215-21/8/86 شهرداری در ارتباط با تملک قسمتی از پلاک 1/4645بخش 4 طرح 14 متری عیش آباد متعلق به آقای علی اصغر پارسائیان مطرح و با توجه به توافق بعمل آمده مبنی بر پرداخت مبلغ 170.400.000 ریال (یکصدو هفتاد میلیون ریال چهارصد هزار ریال) ازطرف علی اصغر پارسائیان به شهرداری یزد مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

9-3- نامه شماره 505/31214-29/8/86 شهرداری درخصوص تملک قسمتی از پلاک 4245 بخش 4 بنام آقای علی اصغر پارسائیان مطرح و با توجه به توافق بعمل آمده مبنی بر پرداخت مبلغ 178.770.000 ریال(یکصدو هفتاد و هشت میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال) بحساب شهرداری ازطرف مالک مورد تصویب قرار گرفت.

4- سی و سومین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی  (جلسه مورخ5/9/86) توسط جناب آقای حرزاده قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

 

 

1-4- درخصوص طرح آموزش شهروندی خانه به خانه موارد زیر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت :

الف) انتخاب اصل موضوع و سیاست گذاری کلان به عهده شورا باشد.

ب) تهیه و توزیع بروشور اطلاع رسانی در یکسال بصورت ماهیانه یک شماره بصورت قطعی اجرا و بعد از   سه ماه مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

ج) مقرر گردید مطالبی که از بخشهای مربوطه (امور عمرانی و شهرسازی ، خدمات شهری ، بازیافت ،ترافیک و غیره ) ارائه می گردد به سازمان رفاهی و تفریحی ارجاع تا در تراکت های مورد نظر درج گردد.

د) مدیریت طرح و تهیه و توزیع تراکت ها و .... بعهده سازمان رفاهی ، تفریحی می باشد.

هـ) جهت اجرای طرح مبلغ دوازده میلیون ریال از محل بودجه آموزش شهروندی تامین اعتبار گردد.

2-4- پیرو گزارشات تهیه شده در مورد معضلات پارک ها و عدم رضایت بعضی از شهروندان از وضعیت نظافت و روشنایی سرویسهای بهداشتی پارکها مقرر شد سازمان پارکها و فضای سبز پیمانهای خود را بگونه ای اصلاح و تکمیل کند که وظایف پیمانکار و کارفرما در زمینه نظافت و روشنایی اعم از سرویسهای بهداشتی و ... واضح و جامع باشد .

3-4- درخواست هیآت فدائیان حضرت مهدی (عج) درخصوص مساعدت مطرح با توجه به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون فرهنگی مقرر گردید مبلغ چهارمیلیون ریال از اعتبارات ماده 17 پرداخت گردد.

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 20/21 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهارشنبه 12/8/86 ساعت 7 موکول گردید.