مصوبات شصت وسومین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد

مصوبات شصت وسومین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده شصت و سومین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 یکشنبه  مورخ20/8/86با حضور کلیه  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- بنا به پیشنهاد آقای فقیه خراسانی درخصوص پرداخت عوارض بموقع توسط مردم و اعطای تخفیف توسط شهرداری تحت عنوان جایزه خوش حسابی مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری تا تاریخ 20/9/86 در تمام زمینه ها طرحها و پیشنهادهای خود را تا سقف مشخص جهت تصمیم گیری به شورا ارائه نماید.

2-  بیست و نهمین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی  (جلسه مورخ14/8/86) توسط جناب آقای حرزاده قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

1-2- درخصوص تهیه و چاپ بلیط توسط سازمانهای اتوبوسرانی ، تاکسیرانی ، پارکها و فضای سبز مقرر گردید منبعد سازمانهای فوق نسبت به درج پیام های فرهنگی ،آموزشی جهت استفاده شهروندان به تناسب در پشت وروی بلیط اقدامات لازم معمول نمایند.

2-2-  درخصوص تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی در پارکهای سطح شهر با مشارکت بخش خصوصی جهت درج پیام های اجتماعی ، فرهنگی تا تاریخ 20/11/86 پس از توضیحات آقای حرزاده کلیات این طرح مورد موافقت قرار گرفت.

 

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 15/21 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهارشنبه 23/8/86 ساعت 30/6  صبح موکول گردید.