مصوبات شصت ودومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات شصت ودومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  شصت و دومین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/6 چهارشنبه مورخ16/8/86باحضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 310/27316-1/8/86 شهرداری درخصوص بند 4 شق الف صورتجلسه 3/5/86 شورا جهت آماده سازی و مناسب سازی یک پارک نمونه برای بهره برداری و سرویس دهی معلولین و جانبازان در سطح شهر مطرح و پارک بزرگ شهر به عنوان نمونه مورد تصویب قرار گرفت.

2-  نامه شماره 110/25528-19/7/86  شهرداری :

  « شورای محترم اسلامی شهر، سلام علیکم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحیه بعدی آن ،بدینوسیله به استحضار میرساند درنظر است نسبت به پاکسازی بعضی از دیوارها وخیابانهای سطح شهر اقدام گردد.که اعتبار منظور شده پاسخگوی اجرای طرح مذکور نمی باشد.علیهذا خواهشمند است موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائیدمبلغ پنجاه میلیون ریال اعتبار اضافه اختصاص و دراصلاحیه بودجه لحاظ گردد.میروکیلی شهرداریزد» مطرح ،موردتصویب قرار گرفت . ضمناً با توجه به اینکه در اسفندماه سال جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش رو می باشد اصلح است که پاکسازی دیوار خیابانها به جهت پرهیز از دوباره کاری پس از انتخابات موصوف صورت پذیرد و همچنین شهرداری موظف است قبل از آغاز تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی باکلیه رؤسای ستاد نامزدهای انتخاباتی همراه بانمایندگان دستگاه قضایی ،نیروی انتظامی،فرمانداری نسبت به تشکیل جلسه وتوجیهات قانونی در رابطه با نصب تابلو،پوستر وغیره در سطح شهر تفهیم گردد.

3-  نامه شماره470/28741-12/8/86 شهرداری درخصوص افتتاح حساب های درآمد، هزینه وسپرده در شعب بانک تجارت جهت انجام فعالیتهای سازمان رفاهی،تفریحی شهرداری طبق ماده32 اساسنامه سازمان مزبور وتبصره ذیل آن مطرح ومورد موافقت قرارگرفت ،ضمناً شهرداری درمورد انتخاب بانک مربوطه می تواند هرکدام از بانکها که تسهیلات و امتیازات و امکانات بیشتری را به آن سازمان می دهد حساب افتتاح نماید.

4- نامه شماره 110/26770- 28/7/86 شهرداری :

  « شورای محترم اسلامی شهر ، سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، همانگونه که مستحضرید اخیراً نسبت به انتقال کمیسیونهای ماده صد از ساختمان اداری منطقه یک به ساختمان قدیم شهرداری منطقه دو اقدام که در این راستا جهت تجهیز و تکمیل ساختمان مذکور بشرح زیر نیاز به اعتبار می باشد .خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید برابر ارقام پیشنهادی و در ردیف های هزینه ای پیوست اقدام لازم معمول و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد .

1-     تجهیز ساختمان مذکور به سیستم کامپیوتر با سرور وups و غیره به مبلغ هفتاد وچهارمیلیون ریال.

2-     خرید لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری از قبیل دستگاه فتوکپی و غیره به مبلغ دوازده میلیون ریال .

3-     نگهداری و تعمیرات وسایل اداری به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال.

4-       نگهداری و تعمیرات جزئی و اساسی ساختمان به مبلغ بیست و هفت میلیون ویکصد هزار ریال .

5-     خرید لوازم مصرفی اداری به مبلغ شانزده میلیون ریال.

6-      خرید لوازم غیر مصرفی به مبلغ چهارده میلیون ریال.

7-     حقوق و اعتبارات به مبلغ هشتصد هزار ریال.

8-    سایر لوازم مصرفی به مبلغ دو میلیون وششصد هزار ریال. میروکیلی شهردار یزد» مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

5-  رونوشت نامه شماره 18655/140-15/7/86 مدیرکل سازمان تامین اجتماعی درخصوص احداث 2 باب خانه فرهنگ مهر جهت بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری براساس بند 5 صورتجلسه 7/7/86 ستاد هماهنگی پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری مطرح ، مقرر گردید قطعه زمینی به مساحت 600 متر مربع برحسب تشخیص و مکان یابی مناسب توسط شهرداری در پارک بزرگ شهر به صورتیکه ایجاد مالکیت و محصور نشود ، تحت اختیار خانه فرهنگ مهر بازنشستگان قرار گیرد.

 

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 15/9 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 20/8/86 ساعت 18 موکول گردید