مصوبات شصتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات شصتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده شصتمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 سه شنبه مورخ8/8/86باحضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 100/28365-8/8/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر یزد : سلام علیکم ؛ با توجه به بررسیهای وسیع بعمل آمده در ارتباط با لزوم احیاء بازارهای محلی با ظرفیت محدود تر نسبت به بازار میوه و تره بار مرکزی و انجام بررسی های وسیع در ارتباط با ضوابط مصوب در رابطه با برخی کلان شهرها و شهرهای مراکز استان به پیوست ضابطه تنظیمی درخصوص نحوه صدور مجوز و شرایط آن از جمله تراکم ، سطح اشغال ، دسترسی ها ، وضعیت پارکینگ و ... جهت استحضار ایفاد می گردد . خواهشمند است موضوع در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به ضرورت تایید شورا پیش از تایید کمیسیون ماده 5 به منظور تصویب ضابطه اجرایی که در حال حاضر فاقد آن هستیم اقدام نماید . خواهشمند است پس از بررسی و اخذ مصوبه امر به ابلاغ نمائید تا اقدام بعدی به عمل آید.میروکیلی شهرداریزد» مطرح با توضیحات شهردار محترم مورد تصویب قرار گرفت.

2-  در رابطه مطالعات فاز صفر و یک مربوط به طرح میدان میوه و تره بار مرکزی شهرداری یزد ، که توسط اداره طرحهای معماری و شهرسازی آن شهرداری تهیه گردیده ، با توضیحات کامل شهردار محترم درخصوص سیاست های اقتصادی و توجیهات فنی پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً تاکید میگردد شهرداری در حد اعتبار نسبت به انتخاب مشاور فاز دو و اجرای آن اقدامات لازم معمول نماید.

3-  نامه شماره204/27117-30/7/86 شهرداری :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد: سلام علیکم؛احتراماً ضمن پیوست یکنسخه ازکپی پیش نویس قرارداد فیمابین شرکت حفاری آب سنج وشهرداری یزد در رابطه باحفر چاه آب جهت کارخانه کود کمپوست به صورت ترک تشریفات و با شرایط منعقده در آن خواهشمند است با توجه به اینکه حفر چاه مذکور به صورت نیمه تمام بوده و از سوئی یک دفعه نیز آگهی مناقصه برگزار و فقط یک نفر شرکت کننده داشته موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح موافقت فرمائید به صورت واگذاری به شرکت مذکور و با شرایط مندرج در قرارداد اقدام گردد.میروکیلی شهرداریزد» مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

4-  نامه شماره 110/27346 -1/8/86 شهرداری درخصوص راه اندازی سیستم های جامع اتوماسیون اداری و مالی و شهرسازی و تجهیز نمودن اتاق سرور (کامپیوتر) شهرداری  با توجه به درخواست سازمان فناوری و اطلاعات (تصویر پیوست)و اعتبار مورد نیاز قریب 120.000.000 ریال مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

5-  نامه شماره 505/27251-1/8/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی شماره 16/13421 بخش 5 یزد واقعدر طرح میدان شهدای محراب متعلق به ورثه مرحوم محمد صادق یاوری و به وکالت آقای محمدحسین یاوری جمعاً به مبلغ 1.070.520.000  ریال بابت کل غرامت ملک در مسیر تعیین شده مطرح،  مورد تصویب قرار گرفت. 

 

6-  پیرو بند 12 شق ب صورتجلسه 7/7/86 ، نامه شماره 110/19879 -3/6/86 شهرداری درخصوص انعقاد قرارداد با خانم نارسیس سهرابی ملا یوسف دارای مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با پایه عمرانی جهت نظارت بر تهیه پروژه طرح تفضیلی در قالب قرارداد پیمانکاری در هر ماه بمیزان 150 ساعت با مبلغ هر ساعت 40.000 ریال (چهل هزار ریال) مطرح با توضیحات شهردار محترم مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 21 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 13/8/86 ساعت 18 موکول گردی