مصوبات سی وپنحمین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد

مصوبات سی وپنحمین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد

صورتجلسه

 

  پيرودستوركاراعلام شده روزچهارشنبه مورخ27/4/86سی وپنجمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی از کلام ا... مجیددرساعت20یکشنبه مورخ31/4/86 باحضورکلیه اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:  

1- درخصوص بررسی ومقدمات کاربودجه شهرداری درسال87مقررگردیدکمیسیون تلفیق شورابادعوت از مسئولین مالی شهرداری،کارشناسان،صاحب نظران،نماینده دیوان محاسبات وبازرسی کل اقدامات لازم را معمول نمایند.

2- مقرر گردید جهت موضوعی کردن حسابهای شهرداری و بررسی آن از آقای مشتاقیون معاونت اداری مالی شهرداری در جلسات آتی شورا دعوت بعمل آید ، در ضمن شهرداری موظف است ظرف مدت 2 هفته کلیه حسابهای خود را طی لیستی به شورا گزارش نماید.

3- درخصوص بازدید اعضای شورا در سطح شهر جهت شناسایی و شناخت مشکلات و بررسی و برطرف نمودن این مسائل بصورت ماهیانه یکبار مقرر گردید کمیسیون تلفیق ظرف مدت یک هفته پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه نمایند.

4- درخصوص کمک به جامعه خیرین مسکن ساز جهت ساخت مسکن به محرومین با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا مقرر گردید طبق قیمت برآورد شده هر واحد به مبلغ هفتاد وپنج میلیون ریال به جامعه خیرین پرداخت و در ازای آن سند یکی از واحدها (منزل)بنام شهرداری ثبت تا شهرداری در اختیار مستمندان قرار دهد.

5- نامه شماره 110/14176-20/4/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر:سلام علیکم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، بپیوست تصویرگزارش معاونین خدمات شهری و اداری ومالی شهرداری درخصوص ضرورت تامین نیروی خدمات شهری ،پشتیبانی و راننده جمعاً به تعداد432 نفرجهت استحضار ارسال و باتوجه به برآورد انجام شده هزینه ای بالغ برپانزده میلیارد ریال در بردارد که دربودجه سالجاری پیش بینی گردیده است علیهذاخواهشمنداست باتوجه به محدودیت زمانی موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائید ازطریق برگزاری مناقصه محدود اقدامات لازم معمول گردد ضمناً درصورت کمبودنیرو ولزوم افزایش رقم برآوردفوق الذکر درقالب25درصد قرارداد منعقده اقدام خواهد شد. میروکیلی- شهرداریزد» مطرح پس ازبحث وتبادل نظر باتمدیدقرارداد بمدت45روزمورد موافقت قرار گرفت. در ضمن مقررگردید شهردارمحترم درموردافراد قاصر و مقصرگزارشی به شورا ارائه نمایند.

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 35/23خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهارشنبه 3/5/86 ساعت  7موکول گردید.