مصوبات سی ودومین جاسه سومن جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد

مصوبات سی ودومین جاسه سومن جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد

صورتجلسه

 

  پيرو دستوركار اعلام شده روزیکشنبه مورخ17/4/86 سی ودومین جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 سه شنبه مورخ19/4/86 باحضورکلیه اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:  

1- درخصوص روشهای پیشنهادی مصاحبه ها توسط اعضای شورا مطرح که  پس از بحث و تبادل نظر موارد بشرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت .

- کلیه مصاحبه ها باید در محل شورا و با حضور روابط عمومی صورت پذیرد.

- اعضاء در زمان مصاحبه صرفاً پیرامون مسائل کمیسیون خود و مصوبات شورا مصاحبه نمایند و از هرگونه اظهار نظر خارج از کمیسیون خود پرهیز نمایند.

- از انجام مصاحبه درداخل منزل،دفتر کار،تلفن ثابت وهمراه و یا درسطح معابر و یامجامع وغیره پرهیز گردد.

- ازمصاحبه هایی که جنبه تخریبی وغیرمسئولانه داردیا اهانت و یاایجاد انتظارکاذب درمردم می نماید پرهیز گردد.

- مصاحبه با افراد ناشناس و خبرگزاریهای مجهول ومجعول ویا بیگانه پرهیز گردد.

- متن مصاحبه باید توسط روابط عمومی ضبط شده تا در صورت تحریف ، مورد بررسی قرار گیرد.

- سعی شود ریاست شورا ، سخنگوی شورا و دیگر اعضاء با خبرنگاران و جراید خاصی مصاحبه ننمایند.

- برابر ماده 9 رئیس شورا سخنگوی شوراست ، مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند و مواضع ضروری و فوری را با هماهنگی رئیس شورا و اطلاعات رسمی شورا صرفاً توسط او اعلام می شود .

- هرعضو که درخواست مصاحبه مطبوعاتی عام دارد مراتب را در صحن شورا مطرح و پس از تصویب شورا در صحن شورا با حضور روابط عمومی اقدام نماید .

- رئیس شورا درزمان مصاحبه باتوجه مواردمندرج فوق مجاز به اعلام مواضع رسمی شورا در کلیه زمینه های مرتبط با شورا می باشد.

- حتی المقدور از چاپ عکس و تصاویری که جنبه تبلیغاتی و ابزاری برای عضو دارد به شدت پرهیز گردد.

- بابت مصاحبه و درج و پخش مطالب اعضاء در رسانه ها کلیه اعضاء مجاز به تهیه و دادن  هدیه و کادو از هزینه شورا و یا شخصی نمی باشند ، بدیهی است در صورت لزوم بایستی مراتب در صحن شورا مطرح و پس از تصویب چه با هزینه شخصی و چه با هزینه شورا به نام شورا بین آنها توزیع گردد.

- در سایت و یا وبلاگ شورا کلیه مطالب بایستی به تصویب شورا برسد و از درج مطالب بی پایه خودداری گردد ، بدیهی است خلاصه متن جلسات و سخنرانیها در سایت به امضاء رئیس شورا بلا اشکال می باشد.   

- با توجه به بند 13 وظایف و قانون تشکیلات کلیه مکاتبات رسمی شورا باید با امضای ریاست شورا باشد.

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 30/11 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 24/4/86 ساعت  20 موکول گردید