مصوبات سي ويكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات سي ويكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
   پيرو دستوركار اعلام شده روزسه شنبه مورخ12/4/86 سی ویکمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید  در ساعت20 یک شنبه مورخ17/4/86 با حضورکلیه اعضاء تشکیل و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:  
1- درخصوص خرید مجتمع فرهنگی ،ورزشی مهنور توسط شهرداری با کلیات خرید این مجتمع با اکثریت آراء مورد موافقت قرار گرفت . در ضمن مقرر گردید، شهرداری ظرف مدت یک ماه قیمت و نحوه خرید را جهت بررسی نهایی به شورا ارائه نماید.
2- درخصوص ماده 17 مقرر گردید اعضای شورا نسبت به معرفی افراد مستمند و تشکل ها و واحدهای حقوقی نیازمند به شهرداری اقدام نمایند که ترتیب معرفی آنها متعاقباً اعلام خواهد شد ، بدیهی است محل ساختمان شورا جایگاهی جهت مراجعه افراد مستمند نبوده و اعضاء نیز از پذیرش و دادن حواله به اینگونه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پرهیز نمایند.
3- نامه شماره 110/12051-5/4/86 شهرداری درخصوص تخصیص اعتبار در حد نهصد میلیون ریال از محل اعتبارات استانی جهت ایجاد پایانه مسافربری در حاشیه میدان دروازه قرآن مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
4- نامه شماره 204/7191-26/2/86 شهرداری درخصوص فروش آپارتمانهای شرکت جواد مطرح و به اتفاق آراء مقرر گردید موضوع بنحو مقتضی جهت مزایده ازطریق مطبوعات محلی و کشوری و تبلیغات در سطح شهر بصورت پارچه نویسی و نصب در بیلبوردها و معابر و استفاده از تلویزیون شهری و زیرنویس تلویزیون جهت اطلاع وآگاهی عموم شهروندان طبق نرخ کارشناسی جدید بصورت نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام گردد، ضمناً مقرر گردید شهرداری نتیجه اقدامات اطلاع رسانی طی گزارشی به صورت مکتوب به شورا گزارش نمایند.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 15/23 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزسه شنبه 19/4/86 ساعت 7 صبح موکول گردید.