مصوبات سي وششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات سي وششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
 
 پيرودستوركاراعلام شده روزیکشنبه مورخ31/4/86سی وششمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی از کلام ا... مجیددرساعت7صبح چهارشنبه مورخ3/5/86باحضورکلیه اعضاءتشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذگردید: 
1- نامه شماره 110/5713-16/2/86 شهرداری :
 « شورای محترم اسلامی شهر:سلام علیکم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن باستحضار می رساند شهرداری یزد ازطریق کانون یاوران حضرت مهدی(عج)درنوروز86نسبت به چاپ شش هزارجلدویژه نامه نوروزی اقدام که دراختیار ستاد تسهیلات میهمانان نوروزی جهت توزیع قرارگرفته است ،خواهشمنداست باتوجه به اینکه ویژه نامه مذکورتوسط کانون تبلیغات ترنم اقدام گردیده وهزینه آن پنج میلیون ریال می باشد، اجازه فرمائیدبه روش ترک تشریفات اقدام لازم معمول و وجه مذکورپرداخت گردد. حاجی محمدرضائی– سرپرست شهرداریزد» مطرح موردموافقت قرار گرفت.
 2- نامه شماره42/24257-23/4/86 مدیرکل امورشهری و روستائی استانداری درخصوص مرجع تعیین کننده عوارض ساخت وساز وتراکم مطرح مقررگردید موضوع طی نامه ای ازشورای عالی استانها استعلام گردد.
3- نامه شماره 10161/3365-29/3/86 کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)درخصوص ایجاد مرکز پذیرش مددکاری و مشاوره (مرکز اورژانس خدمات اجتماعی)مطرح مقرر گردید آقایان فقیه خراسانی ،مطهریان و سرکارخانم حیدری در این زمینه مشارکت نمایند.
4- نامه شماره 142/63-3/4/86 مرکز آموزش و توانبخشی معلولین موارد بشرح ذیل مطرح و مورد تصویب قرار گرفت :
الف- درخصوص آماده سازی و مناسب سازی یک پارک نمونه برای معلولین مقرر گردید پارکی جهت معلولین اختصاص یابد.
ب- درخصوص سرویس دهی جهت معلولین در سطح شهر مقرر گردید مقدمات راه اندازی، جهت مدیریت و تاسیس آژانس خاص معلولین اقدام گردد.
ج- درخصوص استفاده معلولین از امکانات و وسایل شهر شادی بصورت رایگان مقرر گردید سازمان پارکها در این زمینه اقدامات لازم معمول نمایند.
5- به اتفاق آراء سرکارخانم حیدری بعنوان رابط شورای اسلامی شهر و اداره بهزیستی استان انتخاب شدند.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 45/10 صبح خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 7/5/86 ساعت 20موکول گردید.