مصوبات سي وسومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات سي وسومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
 پيرو دستوركار اعلام شده روزسه شنبه مورخ19/4/86 سی وسومین جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت20 یک شنبه مورخ24/4/86 باحضوراکثریت اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:  
1- مقرر گردید منبعد جلسات علنی شورا روزهای سه شنبه ، در روزهای چهارشنبه هر هفته رأس موعد مقرر تشکیل و برگزار گردد.
2- نامه شماره 110/14414 -21/4/86 شهرداری در خصوص تملک پلاک ثبتی شماره3439بخش2یزد متعلق به آقای علی اکبر رنگ چیان وغیره جهت پارکینگ درون محله ای چهارمنار و تعریض گذر مدرسه شهید نعمت اللهی مطرح مورد تصویب قرار گرفت.
3- درخصوص بررسی وشفاف سازی وضعیت عملکرد شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری پیرامون واگذاری آپارتمانهای جواد (شقایق) به اشخاص، مقرر گردید سازمان بازرسی کل کشور (واحد یزد) موضوع را بررسی و نتیجه را جهت تصمیم به شورا گزارش تا با افراد خاطی برخورد قانونی گردد.
4- نامه شماره 230/11020-27/3/86 شهرداری درخصوص محاسبه عوارض براساس تعرفه سال 85 مطرح و مقرر گردید تا تعیین تکلیف نهایی از سوی شورای حل اختلاف استان، شهرداری طبق آخرین مصوبات سال 85 اقدامات لازم معمول نمایند.
5- نامه شماره110/12667-10/4/86شهرداری درخصوص اعزام کارکنان شهرداری به مشهدمقدس و پرداخت بخشی ازهزینه های مربوطه درقالب تسهیلات رفاهی توسط شهرداری به مبلغ یکصدونود وسه میلیون ونهصد و هشتادویک هزار وششصدریال مطرح ومقررگردید براساس بودجه مصوبه وبرابرمقررات موضوعه اقدام گردد.
6- مقررگردیدجهت بررسی وضعیت روشنایی معابر در سطح شهر بخصوص میدان شهدای محراب از مدیر کل شرکت توزیع برق ، درجلسات آتی شورا دعوت بعمل آید .
7- درخصوص احداث وساخت مسجد توسط آقای احمدکاظمی فرد در شهرک مهرآوران واقعدر صفائیه مطرح پس از بحث وتبادل نظر وتوضیحات آقای مطهریان مبنی بر جلسه هماهنگی با حجت الاسلام سیدکاظم مدرسی با اکثریت آراء مقرر گردید شهرداری بعنوان واقف و با تولیت آقای کاظمی فردزمین را بدون اخذ وجه واگذارنمایند .
8- نامه شماره110/13646- 16/4/86 و پیرو بند2 صورتجلسه20/3/86 شورا در ارتباط باپرداخت مبلغ دو میلیون تومان ازمحل ماده16جهت برگزاری جشنواره فیلم کوتاه ولحظه های عاشورایی بدلیل محدودیت اعتباری جهت ردیف ماده16مطرح ومقررگردیدشهرداری طبق ضوابط ومقررات ازطریق ماده17 پرداخت نماید.
9- باتوجه به تشکیل و راه اندازی کمیته نظارت بر امورفرهنگی مرتبط باشهرداری و سازمانهای وابسته از سوی شهرداری مقرر گردید یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا بعنوان نماینده شورا معرفی گردد.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 10/23خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهارشنبه 27/4/86 ساعت 7 موکول گردید.