مصوبات سي ودومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات سي ودومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
 پيرو دستوركار اعلام شده روزیکشنبه مورخ17/4/86 سی ودومین جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 سه شنبه مورخ19/4/86 باحضورکلیه اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:  
1- درخصوص روشهای پیشنهادی مصاحبه ها توسط اعضای شورا مطرح که پس از بحث و تبادل نظر موارد بشرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت .
- کلیه مصاحبه ها باید در محل شورا و با حضور روابط عمومی صورت پذیرد.
- اعضاء در زمان مصاحبه صرفاً پیرامون مسائل کمیسیون خود و مصوبات شورا مصاحبه نمایند و از هرگونه اظهار نظر خارج از کمیسیون خود پرهیز نمایند.
- از انجام مصاحبه درداخل منزل،دفتر کار،تلفن ثابت وهمراه و یا درسطح معابر و یامجامع وغیره پرهیز گردد.
- ازمصاحبه هایی که جنبه تخریبی وغیرمسئولانه داردیا اهانت و یاایجاد انتظارکاذب درمردم می نماید پرهیز گردد.
- مصاحبه با افراد ناشناس و خبرگزاریهای مجهول ومجعول ویا بیگانه پرهیز گردد.
- متن مصاحبه باید توسط روابط عمومی ضبط شده تا در صورت تحریف ، مورد بررسی قرار گیرد.
- سعی شود ریاست شورا ، سخنگوی شورا و دیگر اعضاء با خبرنگاران و جراید خاصی مصاحبه ننمایند.
- برابر ماده 9 رئیس شورا سخنگوی شوراست ، مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند و مواضع ضروری و فوری را با هماهنگی رئیس شورا و اطلاعات رسمی شورا صرفاً توسط او اعلام می شود .
- هرعضو که درخواست مصاحبه مطبوعاتی عام دارد مراتب را در صحن شورا مطرح و پس از تصویب شورا در صحن شورا با حضور روابط عمومی اقدام نماید .
- رئیس شورا درزمان مصاحبه باتوجه مواردمندرج فوق مجاز به اعلام مواضع رسمی شورا در کلیه زمینه های مرتبط با شورا می باشد.
- حتی المقدور از چاپ عکس و تصاویری که جنبه تبلیغاتی و ابزاری برای عضو دارد به شدت پرهیز گردد.
- بابت مصاحبه و درج و پخش مطالب اعضاء در رسانه ها کلیه اعضاء مجاز به تهیه و دادن هدیه و کادو از هزینه شورا و یا شخصی نمی باشند ، بدیهی است در صورت لزوم بایستی مراتب در صحن شورا مطرح و پس از تصویب چه با هزینه شخصی و چه با هزینه شورا به نام شورا بین آنها توزیع گردد.
- در سایت و یا وبلاگ شورا کلیه مطالب بایستی به تصویب شورا برسد و از درج مطالب بی پایه خودداری گردد ، بدیهی است خلاصه متن جلسات و سخنرانیها در سایت به امضاء رئیس شورا بلا اشکال می باشد.   
- با توجه به بند 13 وظایف و قانون تشکیلات کلیه مکاتبات رسمی شورا باید با امضای ریاست شورا باشد.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 30/11 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 24/4/86 ساعت 20 موکول گردید.