مصوبات دويست و نوزدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست و نوزدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
  دويست ونوزدهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت19 روز يكشنبه مورخ18/12/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :
 
 درابتدا براساس دستور كارجلسه وبا حضور آقاي اقبالي مشاورشورا گزارش عملكرد درآمد- هزينه ده ويازده ماهه سال 87 شهرداري وهمچنين متمم واصلاحيه بودجه سال 87 شهرداري با توضيحات مشاور شورا وبررسي هاي انجام شده توسط اعضاء پيرامون موضوعات فوق بحث وتبادل نظربعمل آمد و با توجه به اينكه تصويب اصلاحيه بودجه سال 87 و تصويب بودجه سال 88 و بررسي منطقي عملكرد يازده ماهه (11 ماهه) شهرداري و در نهايت عملكرد دوازده ماهه (12 ماهه) آن شهرداري منوط به بررسي موارد ذيل مي باشد مقررگرديد شهرداري نسبت به موارد خواسته شده زير تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 22/12/87 به شورا ارسال نمايند. شايان ذكر است در بودجه پيشنهادي سال 88 الزاماً بايستي عوامل ذيمدخل در شهرداري متعهد و ملزم به تحقق حداقل 75% درآمدهاي پيش بيني شده مي باشند، ضمناً اين شورا مراتب تشكر خود را از ميزان درصد تحقق درآمدهاي مصوب بودجه سال 87 نسبت به سالهاي قبل را اعلام مي نمايد . ضمن اينكه در كنار آن مراتب نارضايتي و عدم خشنودي خود را از عدم تحقق مناسب درآمدهاي آن شهرداري در سال 87 اعلام مي دارد . اميد است با درايت و حسن مديريت وهدايت و رهبري وسازماندهي مناسب، شهرداري بتواند در تحقق طرحها و اهداف و برنامه ها و بودجه هاي پيشنهادي خود موفق باشند.
1- در بودجه سال 88 صرف نظر از ميزان بودجه تنظيمي فروش اموال غير منقول به جزء زمين هاي معوض در قبال تعريف پروژه ، متمم ارسال گردد و در بودجه تقديمي آن شهرداري لحاظ نگردد.
2- عملكرد حساب سپرده را از بانك گرفته و به شورا ارسال گردد . ضمناً اگر برداشتي از سپرده ها صورت گرفته مراتب اعلام گردد.
3- مانده كسورات پرداخت نشده به مبلغ بيست ويك ميليارد ريال (21.000.000.000 ريال)به همراه عملكرد سه ماهه پايان سال موجودي جاري به اين شورا ارسال گردد.
4- ميزان وصولي درآمد پاركينگ اعلام ضمناً برابر عملكرد يازده ماهه ارسالي مبلغ شش ميليارد و هشتصد ميليون ريال هزينه شده در پاركينگ ها ريز عملكرد به اين شورا ارسال گردد.
5- ميزان ديون سال 87 كه بايستي در بودجه سال 88 لحاظ گردد دقيقاً مشخص گردد.
6- فهرستي از پروژه هاي سال 87 آن شهرداري و سازمانهاي وابسته اعم از مطالعاتي ، عمراني ، خدماتي و .... به همراه مبلغ هر قرارداد ، ميزان پرداختي و الباقي مشخص گردد.
7- پروژه هاي عمراني چه ميزان صورت گرفته همراه با فرمت گزارش هزينه و قرارداد ارسال گردد.
8- در عملكرد يازده ماهه (11 ماهه) كمك هاي رفاهي در خدمات شهري در سقف 7/126 درصد قرار گرفته است چگونگي همراه با مجوز هزينه را به اين شورا ارسال نماييد.
9- گزارشي جامع از تلاشهاي شهرداري براي جذب اعتبارات استاني ، ملي و تسهيلات بانكي اخذ شده را به اين شورا اعلام نماييد.
10- براي تحرك بخشي به تحقق درآمدهاي مصوب اضافه كاري ، هدايا، تشويق و كمك هاي رفاهي را بر اساس ميزان تحقق درآمد به زير مجموعه داده شود .
11- در بودجه سال 88 درصد مناسب و معقولي از مازاد درآمد سازمانهابه شهرداري تخصيص داده شود. 
* مصوبه:
 
      * نامگذاري ميدان حد فاصل بين ميدان امام علي(ع)وپل شهيد تقوي بنام حضرات آيات (سيدجواد وسيد محمد)مدرسي
1- پيرو بند1صورتجلسه مورخ1/10/87 شورا وبا عنايت به پيشنهادات داده شده دررابطه با تكريم از خاندان بزرگ مدرسي بويژه حضرات آيات حاج سيد محمد وحاج سيد جواد مدرسي وساير علماي اين خاندان با بركت مقررگرديد ميدان حد فاصل بين ميدان حضرت امام علي (ع) وپل شهيد تقوي واقع در بلوار جانباز بنام مدرسي باذكر كلمه حضرات آيات  نامگذاري شود .
 
 جلسه باذكرصلوات در ساعت 45/22 خاتمه يافت.