مصوبات دويست و سي امين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست و سي امين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست وسي امين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت7روزچهارشنبه مورخ26/1/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا بر اساس د ستور كار جلسه و در سخنان پيش از دستور آقاي پارساييان توضيحاتي در رابطه با بعضي از وظايف شوراي اسلامي شهر جهت يادآوري ارائه نمودند. سپس عملكرد كميسيون‌هاي داخلي و اقدامات صورت گرفته توسط شورا در سال 87 بصورت تصويري از طريق رايانه به استحضار اعضاي شورا رسيد.
* مصوبات
 
    *درخواست معافيت ستاد اجرايي فرمان امام (ره)
1- لايحه شماره 230/50495– 25/10/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5023- 14/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،به پيوست تصوير درخواست شماره 6524/183/ن مورخ 23/10/87 ستاد اجرايي فرمان امام (ره) درخصوص معافيت آن ستاد از پرداخت عوارض ساليانه خودروهاي تمليكي تا تاريخ صدور حكم بنفع آن ستاد ارسال مي گردد ، خواهشمنداست دستور فرمائيد درصورت موافقت جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گردد .ضمناًآقاي محمدرضادشتي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي - شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
  *قرارداد آقاي سليمي جهت انجام امور مشاوره درمسائل حقوقي
2- لايحه شماره 505/54587– 16/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5089- 17/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،به استحضار مي رساند شهرداري يزد جهت انجام امور مشاوره درمسائل حقوقي ماهيانه قراردادي به صورت ترك تشريفات به مبلغ پنجاه ميليون ريال(50.000.000 ريال)با پيشنهاد اداره حقوقي به شماره 221/12458 مورخ 19/3/87 (تصويرپيوست)با آقاي سليمي منعقد كرده است ، درحال حاضر سقف مبلغ قرارداد به اتمام رسيده است ، با توجه به اينكه سقف اختيارات اينجانب جهت انعقاد قرارداد واگذاري تا سقف مبلغ فوق الذكر است خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد با آقاي سليمي قرارداد واگذاري به مبلغ هفتادوهفت ميليون ريال(77.000.000 ريال ) تا پايان سال 87 از محل كد 10-205-512 حق الزحمه منعقد گردد. ضمناًآقاي محمدبرزگري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .ميروكيلي - شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
  *جابه جايي اعتبار پروژه 18 متري كوچه بيوك
3- لايحه شماره 505/52993– 8/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4926- 9/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، بدين وسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به جابجايي اعتبار پروژه 18 متري كوي كوچه بيوك در منطقه يك بشرح ذيل اقدام نمايد. با توجه به پيگيريهاي شهرداري درخصوص تملك املاك واقع در مسير ذكر شده و به دليل همكاري اهالي پروژه فوق با شهرداري و عدم نقدينگي مالكين تا اين تاريخ با شهرداري توافقي ننموده اند و با عنايت به اينكه تا پايان سال جاري اعتبار اختصاص يافته جذب نخواهد شد و پروژه 24 متري محمودآباد در منطقه يك در حال تملك و اجرا مي باشد و نياز به پادار شدن اعتبار دارد و اين جابجايي اعتبار در محدوده پروژه منطقه مربوطه مي باشد. لذا پيشنهاد مي گردد مانده اعتبار 18 متري كوچه بيوك كد 09-020-531 به مبلغ (7.135.000.000 ريال)هفت ميليارد و يكصد و سي و پنج ميليون ريال كسر و به رديف اعتبار احداث خيابان 24 متري محمودآباد و استاد چيتي كد 08-020-531 اضافه گردد ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمايند اقدامات لازم معمول و در اصلاحيه بودجه سال 87 اعمال گردد. ضمناً آقاي مهندس خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .ميروكيلي - شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري در بودجه سال88 رديف اعتباري مورد نياز در اين زمينه جهت اجراي آن منظور نمايد.
 
  *تملك قسمتي از پلاك در خيابان فضيلت متعلق به آقاي سيد علي صنيعي
4- لايحه شماره 502/51873– 2/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4792- 2/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 450/1/4634 بخش 4 يزد به مساحت كل 3290 متر مربع كه مساحت 10/182 متر مربع آن در مسير خيابان فضيلت قرار گرفته و متعلق به آقاي سيد علي صنيعي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في ما بين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام گرفته توسط هيات ارزياب شهرداري جمعاً مبلغ سيصد و هفتاد و نه ميليون و هفتصد و چهل هزار ريال (379.740.000 ريال)بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر حق تشرف از غرامت به مبلغ دو ميليارد و پانصد و چهل ميليون و نهصد هزار ريال (2.540.900.000 ريال)جمعاً مبلغ دو ميليارد و يكصد و شصت و يك ميليون و يكصد و شصت هزار ريال (2.161.160.000 ريال)مالك به شهرداري بدهكار مي باشد كه بنا به پيشنهاد مالك و موافقت اعضاء مقرر شد به جاي اين بدهكاري سه قطعه تفكيكي به شماره هاي 13و17و18 به مساحت كل 643 مترمربع و طبق نظريه هيات ارزياب از قرار هر متربع سه ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال (3.650.000 ريال)جمعاً مبلغ دو ميليارد و سيصدو چهل و شش ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال (2.346.950.000 ريال)به شهرداري واگذار گردد و مابه التفاوت آن مبلغ يكصد و هشتاد پنج ميليون و هفتصد و نود هزار ريال (185.790.000 ريال)مالك از شهرداري بستانكار مي باشد كه به دليل عدم اعتبار مقرر شد مبلغ مذكور بابت قسمتي از هزينه تفكيكي يا تغيير كاربري و يا پروانه ساختماني بر روي باقيمانده پلاك منظور گردد و مالك موظف به انتقال رسمي اسناد قسمت در مسير و معوض بنام شهرداري مي باشدعليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و موقعيت پلاك كه بر روي نقشه مربوطه مشخص مي باشد خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد از كد 46-020-531 تملك خيابان فضيلت مبلغ سيصد و هفتاد و نه ميليون و هفتصد و چهل هزار ريال(379.740.000 ريال) افزايش و كد 60-020-531 خريد زمين از آقاي صنيعي به مبلغ دو ميليارد و سيصد و چهل شش ميليون نهصد و پنجاه هزار ريال (2.346.950.000 ريال)افزايش در قبال آن رديف هاي درآمدي حق تشرف كد 6307 مبلغ سه ميليارد و پانصد و چهل ميليون و نهصد هزار ريال (3.540.900.000 ريال)و تغيير كاربري كد 6310مبلغ يكصد و هشتاد و پنج ميليون و هفتصد و نود هزار ريال افزايش در اصلاحيه بودجه سال 87 منظور گردد و اقدامات لازم معمول گردد . ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي - شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، كليات پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري در اين راستا رديف اعتباري جديد را طي لايحه اي جهت بررسي و تصميم گيري به شورا پيشنهاد نمايد.
  
      * نامگذاري معابر سازمان فرهنگي وتفريحي
 
5- لايحه شماره 110/55029-20/11/87 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 5311-1/12/87 :
«شوراي محترم اسلامي شهر يزد- سلام عليكم. احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، به پيوست تصوير نامه شماره 5947-21/10/87 سازمان فرهنگي و تفريحي منضم به يك نسخه از صورتجلسه پيشنهادي كميته نامگذاري معابر مورخ 2/10/87 جهت استحضار ارسال مي‌گردد، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح، در صورت موافقت مراتب را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي نيكونژاد نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. سيدعلي اكبر ميروكيلي، شهردار يزد.»
مراتب در صحن شورا مطرح با توجه به توضيحات رياست كميسيون فرهنگي، اجتماعي و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، موارد به شرح جدول ذيل مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً در خصوص رديف 8 خيابان سالار شهيدان مقرر گرديد شهرداري پيشنهاد جديدي را جهت بررسي  و نامگذاري به شورا اعلام نمايد.
 
رديف
واقع‌در كوي (مسير اصلي)
نام قبلي
نام دقيق پيشنهادي
نام مصوب
1
حد فاصل بلوار وليعصر(عج) و بلوار كارگر
معروف به چهارراه كارگر
ميدان انقلاب
ميدان انقلاب
2
بلوار شهيد قندي حدفاصل بلوار ابن سينا
جديد احداث
ميدان ابن سينا
ميدان ابن سينا
3
حد فاصل بلوار دولت آباد و بلوار 22 بهمن
چهارراه 22 بهمن
ميدان شورا
ميدان شورا
4
حدفاصل بلوارشهيدواعظ و بلوارگلستان آزادشهر
معروف به چهارراه آب
ميدان سوم خرداد
ميدان سوم خرداد
5
بلوار دانشجو
53 دانشجو
كوچه دامپزشكي و زيرنويس 53
كوچه دامپزشكي و زيرنويس 53
6
حد فاصل بلوار صابر يزدي و بلوار شهيد نواب
چهارراه حجت‌الاسلام هژبري
چهارراه باب الحوائج
چهارراه كشاورز
7
حد فاصل بلوار آزادگان و خيابان خورشيد
فاقد نام
خيابان بنفشه
خيابان بنفشه
8
حدفاصل خيابان وزيري (صفائيه)
فاقد نام
خيابان سالار شهيدان
ـــــــــــــــ
9
خيابان مهدي خيابان اشتر زاده
فاقد نام
بوستان شبنم
بوستان شبنم
10
بلوار فردوسي حدفاصل بلوار خاتمي
جديد الاحداث
ميدان حضرت قاسم (ع)
ميدان حضرت قاسم (ع)
   
*معافيت اداره كل تربيت بدني استان از عوارض پرداخت هزينه هاي پروانه ساختماني  
6- نامه شماره 17083/4/227- 7/11/87 مدير كل تربيت بدني استان ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4951-12/11/87 در رابطه با معافيت آن اداره كل از عوارض پرداخت هزينه‌هاي پروانه ساختماني موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد شهرد اري در جهت همكاري و هر گونه مساعدت در اين زمينه پيشنهادات خود را طي لايحه‌اي به شورا تقديم نمايد.
 
     *درخواست دهياري روستاي اكرم آباد جهت تسطيح زمين ورزشي
7- نامه شماره 3092-20/11/87 بخشدار مركزي يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 5266-27/11/87 در رابطه با درخواست دهياري روستاي اكرم‌آباد جهت تسطيح زمين ورزشي موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق مقرر گرديد شهرداري از رديف اعتباري 80% عوارض درآمدهاي وصولي در حريم استحفاظي به خواسته آنان توجه و مساعدت‌هاي لازم معمول نمايند .
 
      *پيشنهاد شهردار محترم دررابطه با بخشودگي سود وجرايم تسهيلات كشتارگاه بزرگ صنعتي يزد
8- بنا به پيشنهاد آقاي مهندس ميروكيلي شهردار محترم يزد در خصوص پي‌گيري و اقدامات انجام شده توسط سازمان جهاد كشاورزي استان يزد، در رابطه با بخشودگي سود و جرايم تسهيلات و پرداخت شده از محل وجوه اداره شده به كشتارگاه بزرگ صنعتي يزد با عامليت بانك صادرات (معادل هفده ميليارد و هفتصد ميليون ريال «17.700.000.000ريال»اصل سود و نه ميلياردو و يكصد ميليون ريال (9.100.000.000 ريال) جرايم ديركرد) با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك صادرات ،موضوع در صحن علني شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق مقرر گرديد به پاس زحمات قابل توجه آقاي صالحي رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي و همچنين آقاي ميمندي معاونت آن سازمان از سوي شورا و شهرداري به نحو مناسب با اهداء لوح سپاس و مبلغي به عنوان هديه از نامبردگان تقدير و تشكر گردد.
 
 
    * انجام هزينه در ارديبهشت برابر 12/2  
9- لايحه شماره 300/3231 – 26/1/88 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره246-26/1/88 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيرو پيشنهاد شماره 220/60672 – 24/12/87 وبند 3 صورتجلسه 26/12/87 آن شورا نظر به اينكه بودجه پيشنهادي به تصويب نرسيده است ، خواهشمنداست به مظور جلوگيري از وقفه درانجام عمليات موضوع با قيد دو فوريت درشوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيد نسبت به انجام هزينه درارديبهشت سال 88 برابر با 12/2 بودجه مصوب سال مالي 87 اقدام لازم به عمل آيد ضمناً‌ درارتباط با ادامه عمليات اجرايي پروژه هاي عمراني براساس صورت وضعيت هاي ارائه شده اجازه فرمائيد بشرح ذيل اقدام گردد.

1- تقاطع چهارراه معلم 2- پل ادامه بلوار پروفسور حسابي 3- ساختمان شهرداري منطقه سه 4- پايانه مسافربري               5- كارخانه كارخانه كمپوست 6- سرويس بهداشتي سطح شهر 7- زيرسازي وروكش آسفالت 8- پاركينگ وساختمان اداري باغ ملي .
اجازه فرمائيد برحسب ضرورت وبا توجه به صورت وضعيت هاي آماده براي پرداخت پروژه هاي عمراني فوق الذكر به صورت علي الحساب پرداخت گردد . ضمناً‌ آقايان مجيدي وعظيمي زاده بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد»  
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
  
جلسه باذكرصلوات در ساعت 10خاتمه يافت.