مصوبات دويست و دوازدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست و دوازدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست ودوازدهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 30/12روزشنبه مورخ26/11/87 با حضوركلية اعضاء تشكیل گرديد :
 درابتدارياست شورافرارسيدن اربعين شهادت سيدوسالار شهيدان حضرت اباعبداالله الحسين (ع)وهفتادودو تن ازياران با وفاي آن حضرت را تسليت عرض نمود. سپس درادامه جلسه تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:
* مصوبات:
  
     * صدور پروانه ساخت وساز روي زمينهاي قولنامه اي   
1- لايحه شماره 300/55701 – 24/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5216-24/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،با توجه به اينكه شهرداري يزد درنظردارد با هدف كاهش تخلفات ساختماني ورفع مشكلات وموانع صدور پروانه روي زمينهاي قولنامه اي وكنترل بيشتر ساخت وسازها درسطح شهريزد با رعايت شرايط پيوست نسبت به صدور پروانه ساختماني روي زمينهاي قولنامه اي با كاربريهاي مسكوني وتجاري اقدام نمايد.خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح وپس ازبررسي نتيجه را امر به ابلاغ فرمايند.ضمناً آقاي عظيمي زاده وقاضي نسب به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، با توجه به اينكه درصدقابل توجهي از زمينهاي واقعدر شهر يزد فاقد سند مالكيت مي باشند ودرحال حاضر مالكين اينگونه املاك با توجه به اينكه موفق به اخذ پروانه ساختماني نمي گردند مبادرت به ساخت وسازهاي غير مقاوم وعدم رعايت اصول وضوابط ايمني وشهرسازي وغيره وبدون هرگونه نظارتي اقدام به ساخت وساز مي نمايند صدور پروانه ساختمان درمورد زمينهاي قولنامه اي با كاربري مسكوني ويلايي مورد تصويب قرار گرفت.
  
    * ايجاد تسهيلات ويژه جهت اخذ پروانه
2- لايحه شماره 300/36945– 7/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3363- 7/8/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد درنظر دارد بمنظور كاهش تخلفات ساختماني ، ترغيب مالكين به اخذ پروانه وايجاد تسهيلات ويژه در اين امر اجراي موارد مشروحه پيوست را دردستور كار قرار دهد ، خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت موافقت نتيجه را ابلاغ نمائيد.ضمناً آقاي مهدي قاضي نسب ومهندس محمدرضا عظيمي زاده بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر             معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

« مشروحه پيوست »
1-تقليل حدنصاب تفكيكي از 150 مترمربع به 120 متر مربع با شرايط خاص وبدون اعمال وپذيرش آن درتفكيك اراضي وصرفاً براي آن دسته از املاك داراي سند مالكيت با مساحت كمتر از 150 متر مربع كه قابليت صدور پروانه را در حال حاضر دارند – لازم به ذكر است كه تاريخ صدور سند بايد قبل از 1/1/87 باشد.
2-افزايش ارتفاع كرسي مجازدرهمكف ودرساختمانهاي ويلايي داراي زيرزمين مسكوني از 150سانتيمتر به 170 سانتيمتر.
3-افزايش سطح اشغال مجاز درهمكف (بدون افزايش تراكم وتغيير ساير ضوابط مربوط به تعداد واحدها) از 60 درصد به 70 درصد با توجه به اقبال عمومي وبررسي ساخت وسازهاي موجود ، با اين توضيح كه تخلف ساختماني مشمول جريمه افزايش كرسي وتراكم در كميسيون ماده صد است واين تسهيلات صرفاً براي ساختمانهايي اعمال مي شود كه درخواست صدور پروانه داشته باشند.
4-تفويض اختيار كميسيون ماده صد به شهرداري حداكثر به ميزان 50 متر مربع تخلف درساختمانهاي مسكوني ومشاعات وحداكثر به ميزان 10 مترمربع درساختمانهاي تجاري با اعمال حداكثر جريمه از سوي شهرداري .
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به توضيحات شهردار محترم وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:
 
1-2- بنديك مشروحه پيوست» پيشنهاد شهرداري بطوراعم مخالفت به استثناي مواردزيركه مورد تصويب قرارگرفت:
1-1-2-چنانچه قطعه مورددرخواست صدورپروانه ساختماني از سه طرف باساخت وسازاطراف محدودگرديده باشد.
2-1-2-قطعاتيكه براثرتعريض گذر واجراي طرحهاي عمراني به زير150 متر مربع تقليل گرديده مشروط به اينكه مساحت باقيمانده آن كمتر از 120 متر مربع نباشد.
3-1-2-پلاك هايي كه داراي سند شش دانگ حاصل از اجراي مواد 147و148 و افرازي از قطعه اوليه بوده و مساحت آنها كمتر از 150مترمربع باشد وامكان تجميع در قطعه مجاور نبوده با رعايت حداقل سطح قطعه 120متر مربع .
 
2-2- بند دو مشروحه پيوست » كليات آن با شرايط زير مورد تصويب قرار گرفت .
1-2-2-افزايش ارتفاع كرسي مجازدرهمكف و درساختمانهاي ويلايي داراي زيرزمين مسكوني از150سانتيمتر به 170سانتيمتر در موقع صدور پروانه ساختماني مسكوني با رعايت اشرافيت و حسن همجواري و اينكه ارتفاع ساختمان ازحد مجازتعيين شده درضوابط طرح تفضيلي بيشتر نگردد و چنانچه درخواست مالك يا مالكين يا نقشه هاي ارائه شده بيانگراستفاده انباري مسكوني بصورت مسكوني مستقل مي باشد صدور پروانه ساختماني مشروط به رعايت ضوابط شهرسازي اعم ازتأمين پاركينگ و فضاي باز وغيره مي باشد.
 
3-2- بند سه مشروحه پيوست» در مورد افزايش سطح اشغال مجازدرهمكف (بدون افزايش تراكم وتغيير ساير ضوابط مربوط به تعداد واحدها ) از 60درصد به 70 درصدموارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:  
1-3-2- اعمال سطح اشغال وپيشروي 70% درصد دربافتهاي فاقد احداث بنا .
2-3-2- با اعمال سطح اشغال وپيشروي 70% درصد دربافتهايي كه احداث شده اندوعموماً طرفين ملك متقاضي 70% درصد سطح اشغال اجراء نموده اند درتجديد بنا يا احداث با رعايت حسن همجواري موافقت گرديد.  
3-3-2-اعمال 70% درصدسطح اشغال وپيشروي درهمكف درمجاورت پلاكهاي ساخت وساز شده اي كه مطابق ضوابط قبلي شهرسازي برابر 60% احداث بنا شده مورد مخالفت قرار گرفت مگربا اخذ رضايتنامه محضري از مالك ملك مجاور .
 
4-2- بند چهار مشروحه پيوست» تفويض اختيار كميسيون ماده صد به شهرداري حداكثر به ميزان 50 متر مربع تخلف درساختمانهاي مسكوني ومشاعات وحداكثر به ميزان 10 مترمربع درساختمانهاي تجاري مقررگرديد كارگروهي دراين زمينه تشكيل تا بررسيهاي لازم معمول ونتيجه درصحن شورا تصميم گيري شود.  
 
     * طلب كاركردهاي سالهاي قبل سازمان عمران
3- لايحه شماره 204/45255– 24/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4131-24/9/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،با عنايت به درخواستهاي شماره 340/5864 – 22/7/87 و340/6698 -27/8/87 سازمان عمران موضوع طلب كاركردهاي سالهاي قبل سازمان عمران از شهرداري به پيوست تفاهم نامه في مابين شهرداري وآن سازمان بابت واگذاري 15 قطعه از زمينهاي سطح شهرجمعاً به مبلغ نه ميلياردوششتصدوچهل وهشت ميليون ونهصدوهفتادهزار ريال (9.648.970.000 ريال) ودو باب مغازه ستاره به شماره هاي 1269و1276 جمعاً‌به مبلغ پنج ميلياردو يكصدو سي وسه ميليون ويكصدو شصت هزار ريال (5.133.160.000 ريال) طبق نظريه هيأت كارشناسي (تصوير پيوست)ارسال مي گردد، لذا خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد تفاهم نامه في مابين شهرداري وسازمان عمران اقدام وكد 01-020-539 ديون حاصل ازپروژه هاي عمراني به مبلغ چهارده ميلياردو هفتصدو هشتادو دو ميليون و يكصدو سي هزار ريال (14.782.130.000 ريال) افزايش ودرقبال آن رديف درآمدي فروش زمين كد 7201-2-417 به همين مبلغ افزايش ودر اصلاحيه بودجه سال 87 منظور گردد.ضمناً آقايان محمود دهقان مديرعامل سازمان عمران واحمد خواجه منصوري رئيس اداره املاك بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به توضيحات شهردار محترم وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     * تملك پلاك تمامي ثبتي واقع در طرح 22 متري استقلال خيرآباد متعلق به آقاي سيدعبدالرضا حسيني نسب  
4- لايحه شماره 502/52843– 7/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4894-7/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك تمامي ازپلاك ثبتي شماره 9039 بخش 4يزد واقع درطرح خيابان 22 متري استقلال خيرآباد به وكالت آقاي سيد عبدالرضا حسيني نسب اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام گرفته توسط هيأت كارشناس رسمي جمعاً به مبلغ يك ميلياردو چهارصدو چهل ويك ميليون و چهارصدو چهل وهشت هزار ريال (1.441.448.000 ريال)بابت غرامت ملك درمسير تعيين ومقرر گرديد پس ازانتقال رسمي ملك درمسير به نام شهرداري 50% درصدمبلغ فوق تا پايان سال جاري ومابقي تا پايان خرداد سال آتي به مالك پرداخت گردد ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه ار تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت ملك بر روي آن مشخص مي باشد ، خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل پروژه كد11-020-531 اقدامات لازم معمول ودر بودجه سال 87 اعمال گردد . ضمناً درصورت نيازآقاي خواجه منصوري جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، كليات پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.ضمناً مقررگرديد شهرداري رديف اعتباري ديگري را طي لايحه اي جهت بررسي وتصميم گيري به شورا ارائه نمايد.
  
     * تملك پلاك ثبتي واقع دراهرستان متعلق به ستاد اجرايي فرمان امام(ره) 
5- لايحه شماره 502/51617– 1/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4773-1/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن پيرو پيشنهاد502/43906 مورخ16/9/87 وبند8صورتجلسه 4/10/87بابت اعتبارپيشنهاد شماره110/44091 مورخ23/11/85 وبازگشت به شق ك از بند 12صورتجلسه مورخ13/12/85 آن شوراي محترم بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك سه دانگ پلاك ثبتي شماره4231 بخش 4 يزد واقع در اهرستان و متعلق به ستاد اجرايي فرمان امام(ره) به متراژ حدود5000 متر مربع اقدام نمايد كه دراين خصوص مجدداً توافقنامه‌اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري متراژ1950 متر مربع كه درسطح گذر و پاركينگ قراردارد، براساس نظريه هيأت كارشناس رسمي جمعاً مبلغ دو ميلياردوپانصدو سي وپنج ميليون ريال( 2.535.000.000 ريال )بستانكاري ستاد تعيين و مقرر گرديد با عنايت به اينكه باقيمانده پلاك فوق توسط شهرداري تصرف و بعداً قطعه بندي (تصوير پيوست)گرديده و بعنوان زمين معوض به افراد واگذار گرديده است مبلغ مذكور به حساب عوارضات پلاك 3587 بخش چهار يزد واقع در بلوار كوثر متعلق به ستاد اجرايي فرمام امام(ره) منظور گردد و با توجه به اينكه بعلت مشكلات ثبتي ستاد قادر به انتقال رسمي اسناد نمي باشد از طريق قولنامه عادي و تعهد محضري وتنظيم وكالت رسمي نسبت به انتقال سه دانگ بنام شهرداري اقدام نمايد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي مربوطه خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل اعتبار كد61 -020-531 تملك پاركينگ محله اهرستان اقدامات لازم معمول گردد ضمناً درصورت نياز آقاي مهندس خواجه منصوري رئيس اداره املاك وقراردادها جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 جلسه باذكرصلوات در ساعت 30/15 خاتمه يافت.