مصوبات دويست و دهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست و دهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست ودهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 45/12 روزشنبه مورخ19/11/87 با حضوركلية اعضاء تشكیل وتصميماتي بشرح ذيل اتخاذگرديد :
* مصوبات:
 
     * تملك ملك واقع دركمربند شمالي متعلق به خانم صنمي
1- لايحه شماره 505/47265 – 5/10/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4328-5/10/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيرو پيشنهاد شماره 505/16473 مورخ 8/4/87 وبازگشت به مصوبه شق 8-4 ازبند 4 صورتجلسه مورخ 19/4/87 آن شوراي محترم بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد درنظر دارد طبق توافق ظهرتوافقنامه اي في مابين خانم صنمي وشهرداري ثبت دبيرخانه شهرداري بشماره 43371 مورخ 24/11/86 نسبت به تملك ملك واقع در طرح كمربند شمالي اقدام نمايد نظربه اينكه تمامي ازپلاك درمسير طرح مصوب مذكور قرارگرفته است وبلوار فوق هم احداث گرديده است وملك درتصرف شهرداري مي باشد وعملاً دريافت سند وانتقال رسمي آن بنام شهرداري ميسر نيست موضوع مجدداً دركميسيون آزادسازي منطقه يك مطرح ومقررشد طبق نظريه اعضاي كميسيون آزادسازي منطقه وتوافق ظهر توافقنامه مالك ازطريق قولنامه وتعهد محضري نسبت به انتقال ملك به شهرداري اقدام نمايد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه ازتصوير توافقنامه وظهرآن وبرگهاي ارزيابي مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد 02-020-531 تملك طرح بلوار استقلال (كمربند شمالي) اقدامات لازم معمول گردد .ضمناً درصورت نياز آقاي مهندس خواجه منصوري رئيس اداره املاك وقراردادها جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.ضمناً مقررگرديد شهرداري دقت هاي لازم درمورد مالكيت آن بنمايد.
 
      * بررسي سوابق پلاك ثبتي واقع در اراضي 15 هكتاري صفائيه ، انتهاي بلوار شهيدان اشرف        
2- لايحه شماره 502/48345 – 10/10/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4427-10/10/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به بررسي از سوابق پلاك ثبتي شماره 4065 باقيمانده 13411 بخش 5 يزد واقع دراراضي 15 هكتاري صفائيه ، انتهاي بلوار شهيدان اشرف ، روبروي آپارتمان فرهنگ 2 ، متراژ 24/37 مترمربع اضافه بر سند مالكيت واگذاري از مسكن وشهرسازي مي باشد ونظربه اينكه مالك پلاك فوق درخواست اصلاح سند را دارد وطبق ضوابط 10% اراضي مسكوني متعلق به سازمان مسكن وشهرسازي كه به افراد واگذارگرديده است بايد دراختيار شهرداري قرار گيرد لذا 10% متراژ مذكور 724/3 مترمربع مي باشد كه متعاقب آن شهرداري موضوع را به هيأت كارشناسي رسمي ارجاع وطبق نظريه هيأت جمعاً مبلغ بيست ونه ميليون وهفتصدونودودوهزارريال (29.792.000ريال ) بدهي مالك به شهرداري برآورد واعلام نظر گرديده است . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير نظريه هيأت كارشناسي رسمي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است اجازه فرمائيد ازمحل كد فروش زمين 7201-2-417 اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي خواجه منصوري رئيس اداره املاك وقراردادهابه عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
  
     * تملك تمامي پلاك واقع درنوار سبز خيابان سيد گلسرخ متعلق به ورثه سيد علي اكبر ميردهقان          
3- لايحه شماره 502/52148 – 3/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4813-3/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،عطف به پيشنهاد شماره 505/38303 مورخ 15/8/87 وبازگشت به مصوبه بند 2 صورتجلسه مورخ 6/9/87 آن شوراي محترم ، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاك 1/3337 بخش 3يزد واقع درنوار سبز خيابان سيدگلسرخ ومتعلق به ورثه سيدعلي اكبر ميردهقان اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاءواگذاري پلاك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ نهصد ميليون ودويست ونودو نه هزار ريال (900.299.000 ريال)غرامت ملك درطرح تعيين و مقررگرديد پس از انتقال رسمي ملك درطرح به نام شهرداري به جاي اين بستانكاري يك قطعه زمين از اراضي مهرآوران به شماره 2331 به مساحت 70/198 متر مربع جمعاً به مبلغ پانصدو سي وشش ميليون وچهارصدو نود هزار ريال (536.490.000 ريال)به عنوان معوض به ورثه فوق واگذار ومابه التفاوت آن مبلغ سيصدو شصت وسه ميليون و هشتصدو نه هزارريال(363.809.000 ريال)طي سه قسط مساوي تا پايان سال جاري پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد 65-20-531 تملك طرح نوارسبز خيابان سيدگلسرخ رديف 29 مصوبه فوق اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً آقاي خواجه منصوري رئيس اداره املاك وقراردادها به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 * بررسي سوابق پلاك ثبتي واقع در شهرك دانشگاه متعلق به محمدجعفر اسلامي          
4- لايحه شماره 502/52853– 7/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4904-8/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيرونامه پيشنهادشماره 24138110مورخ 19/5/87 وبازگشت به مصوبه شق 11-6 ازبند6 صورتجلسه مورخ 20/6/87 آن شوراي محترم بدينوسيله به استحضار ميرساند با عنايت به بررسي ازسوابق پلاك شماره ثبتي349 فرعي الي 6514 الي 6516 وغيروبخش 4يزد واقع درشهرك دانشگاه (قاسم آباد) ومتعلق به محمدجعفر اسلامي درهنگام احداث بنا برروي ملك مذكور متراژ 03/1 متر مربع ازپخي جزو زمين ودرتصرف ايشان قرار گرفته است موضوع دركميسيون ماده صد مطرح وبه استناد رأي آن كميسيون رعايت پخي دربازسازي بعدي موكول گرديده است (تصوير پيوست) ومالك طي درخواست شماره 23060- 14/5/87 ثبت دبيرخانه شهرداري خواستار خريد متراژ ذكرشده را نموده است متعاقب آن شهرداري موضوع را به كارشناس رسمي ارجاع وطبق نظريه مذكور از قرار هرمتر مربع سه ميليون ريال (3.000.000 ريال)اعلام نظرگريده است با توجه به اينكه تاكنون اينگونه موارد (درخواست خريد پخي)در شهرداري تصميم گيري نگرديده است موضوع به شوراي اسلامي شهر منعكس گرديد تا اتخاذ تصميم آن شورا براي موارد مشابه ملاك عمل قرار گيرد . عليهذا ضمن ارسال نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ونتيجه را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناًدرصورت نيازآقاي اهالي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد.»

 مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، با توجه به عدم رعايت ضوابط شهرسازي وهمچنين صدور رأي كميسيون ماده صد واگذاري ملك موصوف امكان پذير نمي باشد . ضمناً اين مصوبه قابل تسري به موارد مشابه نبوده وشهرداري بايد براساس ضوابط ومقررات اقدامات لازم معمول نمايد.  
  
 * بررسي وضعيت نابسامان امور مبلمان وروشنايي پاركها درسطح شهر           
5- لايحه شماره 400/53393– 10/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4937-10/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،با عنايت به نامه سازمان پاركها (تصوير پيوست)مبني بروضعيت نابسامان امور مبلمان وروشنايي پاركها درسطح شهر وفرصت باقيمانده تا پايان سال جاري خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيدجهت ساماندهي مبلمان پاركها مبلغ چهارصد ميليون ريال(400.000.000 ريال)ازمحل كد01-030-539 هزينه هاي پيش بيني نشده كسر وبه كد              24-010-535 ساماندهي مبلمان پاركها درسطح شهر اضافه وبا سازمان پاركها تفاهم نامه منعقد گردد.               ضمناً تغييرات دراصلاحيه بودجه سال 87 منظور خواهد شد . ضمناً درصورت نيازخانم مهندس مرشدي وآقاي علي زارع مسئول زيباسازي سازمان جهت اداي توضيحات بيشترمعرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد.»

 مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
  
      * طرح پيشنهادي اعضاي شورا           
6- طرح پيشنهادي تني چندازاعضاء ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4291 -3/10/87 دررابطه با شناسايي اموال منقول وغيرمنقول ناشناخته شهرداري موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ومخالف ، مقرگرديد در اين راستا ستادي متشكل از اعضاي شوراي اسلامي شهر وشهرداري كه درجلسات آتي نفرات آنان تعيين ومعرفي خواهند شد تشكيل گردد.  
  
      * مساعدت دربرگزاري همايش پياده روي خانواده
7- لايحه شماره 470/47179– 4/10/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4316-4/10/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،عطف به نامه شماره 3725- 28/8/87 آن شورا(تصوير پيوست)ومصوبه شق ب ازبند 9 صورتجلسه مورخ 20/8/87 كميسيون فرهنگي واجتماعي شوراي اسلامي شهردر ارتباط با مساعدت دربرگزاري همايش پياده روي خانواده ، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ،اجازه فرمائيد مبلغ ده ميليون ريال (10.000.000 ريال) ازمحل رديف 03-417-512 كمك به مستمندان كسر وبه كد 01-417- 512 كمك به مؤسسات خصوصي واشخاص اضافه ودراصلاحيه بودجه سال 87 لحاظ گردد ودروجه هيأت ورزشهاي همگاني از سهم شورا پرداخت گردد. ضمناً آقاي شمشيري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      * نامگذاري ميدان جديدالاحداث امام شهر   
8- با عنايت به پيشنهاد شهردار محترم مبني برنامگذاري ميدان جديدالاحداث واقع دربلوار وليعصر(ع) امام شهر بنام انقلاب موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . 
 
       * ايجاد رشته هاي جديد درمركز علمي وكاربردي سازمان آتش نشاني  
9- لايحه شماره 450/48483– 10/10/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4470-11/10/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً به استحضار مي رساند با توجه به احداث مركز علمي وكاربردي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني جهت تربيت نيروهاي واجد شرايط سازمان آتش نشاني در            رشته هاي نجات، اطفاي حريق ، امدادوسوانح ومشغول به تحصيل بودن بالغ بر يكصدو بيست دانشجو از سراسر كشور بخصوص نيروهاي سازمان مذكور وبا عنايت به درخواست ديگر سازمانهاي شهرداري جهت تأمين نيروي متخصص مورد نياز از اين طريق درنظراست درصورت موافقت آن شوراي محترم نسبت به ايجاد رشته هاي زير نيز اقدام گردد ، لذا ضمن تشكر از توجه وعنايت شوراي محترم خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح درصورت موافقت مراتب اعلام تا اقدام بعدي بعمل آيد . ضمن معرفي آقاي مهندس حيدري مديرعامل سازمان جهت اداي توضيحات درصورت موافقت با اين پيشنهاد نسبت به تغييرنام مركز به مجتمع علمي وكاربردي شهرداري يزد اقدام خواهد شد:
1-      كارداني دررشته هاي (فن آوري اطلاعات وارتباطات با گرايش خدمات رايانه هاي شهرداري ، حسابداري ، فضاي سبز ) بصورت پودماني
2-      كارداني دررشته هاي بازيافت ومحيط زيست به صورت ترمي
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 جلسه باذكرصلوات در ساعت 30/15خاتمه يافت.