مصوبات دويست و بيست و يكمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست و بيست و يكمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست وبيست ويكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت7 روز چهارشنبه  مورخ21/12/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل وتصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:
 
 * مصوبات:
 
     * تملك تمامي پلاك ثبتي واقع درنوار سبز آيت ا... خامنه اي متعلق به خانم طاهره سالاري   
1- لايحه شماره 505/55539 – 23/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5191-23/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،شهرداري يزد درنظرداردنسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره باقيمانده 1496/1/4634 بخش 4 يزد واقع در طرح نوار سبز بلوار آيت ا... خامنه اي ومتعلق به خانم طاهره سالاري اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده توسط هيأت كارشناسي رسمي جمعاً مبلغ ششصدو هفتادوشش ميليون ريال (676.000.000 ريال) بابت غرامت ملك درطرح تعيين و مقررگرديد با عنايت به اينكه مالك بابت جريمه كميسيون ماده صد وعوارض وحقوقات دريافت سند از طريق ماده 147 قانون ثبت وغيرو وطبق محاسبات واحد درآمد منطقه سه جمعاً مبلغ سي وسه ميليون وپانصدوچهارده هزارو دويست ريال(33.514.200 ريال) به شهرداري بدهكار مي باشند اين بدهكاري از بستانكاري نامبرده كسر وجمعاً مبلغ ششصدو چهل ودو ميليون و چهارصدو هشتادو پنج هزارو هشتصد ريال (642.485.800ريال) پس از انتقال رسمي اسناد به نام شهرداري دروجه نامبرده پرداخت گردد ،‌عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت ملك برروي آن مشخص گرديده است ، خواهشمنداست اجازه فرمائيد از محل پروژه 20 متري معراج به عيش آباد كد 11-020-531 كسر وبه تملك اراضي بلوار آيت ا... خامنه اي كد 19-020-531 اضافه ودر بودجه سال 87 اعمال گردد.ضمناً آقاي اهالي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
    * تملك تمامي پلاك واقع در طرح خيابان 22 متري استقلال خيرآباد متعلق به سيد عبدالرضا حسيني نسب 
2- لايحه شماره 502/58182– 11/12/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5441- 11/12/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛ احتراماً پيرو پيشنهاد شماره 502/52483 – 7/11/87 ثبت دبيرخانه شهرداري بشماره 4894- 7/11/87 وبازگشت به مصوبه بند 4 صورتجلسه مورخ 26/11/87 آن شوراي محترم درخصوص تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره 9039 بخش 4 يزد واقع در طرح خيابان 22 متري استقلال خير آباد به وكالت آقاي سيد عبدالرضا حسيني نسب بدينوسيله به استحضار مي رساند با توجه به پيگيري هاي شهرداري درخصوص تملك املاك واقع در 20 متري معراج به عيش آباد وبه دليل عدم همكاري اهالي پروژه مذكور با شهرداري وعدم نقدينگي مالكين با شهرداري توافقي ننموده اند وبا عنايت به اينكه تا پايان سال جاري اعتبار اختصاص يافته تا پايان سال جذب نخواهد شد وپروژه 22 متري استقلال خير آباد در منطقه مربوطه (منطقه 3 )مي باشد . خواهشمند است موضوع مجدداً‌در شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيداز محل پروژه 20 متري معراج به عيش آباد كد 11-020-531 كسر وبه تملك اراضي خيابان 22 متري استقلال كد 72-020-531 اضافه ودر اصلاحيه بودجه سال 87 اعمال گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي مهندس خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي - شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
  * تملك تمامي پلاك واقع در 20 متري بهاران متعلق به حسن شفيع دهنوي   
3- لايحه شماره 505/57624– 7/12/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5395- 7/12/87 :

 
 
 
 
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك تمامي متراژ 80/124 متر مربع مشاع از پلاك ثبتي شماره 1533 بخش 5 يزد واقع در 20 متري بهاران ومتعلق به حسن شفيع دهنوي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاءواگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً‌ مبلغ دويست ودوازده ميليون و يكصدو شصت هزار ريال (212.160.000 ريال) بابت غرامت ملك درطرح تعيين ومقررشد اين بستانكاري پس از انتقال قولنامه اي وتعهد محضري بنام شهرداري ودروجه ايشان پرداخت گردد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يكنسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت ملك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل پروژه فوق كد 04-020-531 تملك 20 متري بهاران اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي آدمي زاده  جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي - شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
  *بدهي هاي معوقه باشگاه ورزشي شهرداري    
4- لايحه شماره 470/58780– 14/12/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5497- 14/12/87 :
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، پيرو پيشنهاد 110/24831 مورخ 23/5/87 و شق4-1 صورتجلسه مورخ 27/6/87 موضوع كمك به سازمان فرهنگي ، تفريحي در رابطه به بدهي هاي معوقه باشگاه ورزشي شهرداري، خواهشمند است موضوع مجدداً در شوراي اسلامي شهر مطرح با عنايت به نامه سرپرست محترم سازمان فرهنگي- تفريحي (تصوير پيوست) نسبت به تصويب 50% تتمه پيشنهاد فوق الذكر اقدام و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً بابت 50% پيشنهاد 110/24831 مورخ 23/5/87 مبلغ پانصدو نودو چهار ميليون و يكصدو هفتادو شش هزارو دويست وسي وچهار ريال(234/176/594 ريال) از محل كد 01-420-512 ديون كسر و به كد 07-416-512 كمك به سازمان فرهنگي و تفريحي اضافه ودر اصلاحيه بودجه سال 87 منظور گردد. ضمناً آقاي نيكو نژاد سرپرست سازمان فرهنگي، تفريحي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي - شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
*پلاك ثبتي متعلق به آقاي نصرالله ميرجليلي تقاطع بلوار جمهوري   
5- لايحه شماره 502/55503– 23/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5190- 23/11/87 :
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به شق 1-5 از بند5 صورتجلسه مورخ8/12/86 وپيرو نامه شماره505/41320 مورخ11/11/86 درخصوص پلاك ثبتي شماره3105 فرعي از باقيمانده 520 فرعي الي609 فرعي باقيمانده 49 فرعي 6460 بخش 8 يزد متعلق به آقاي نصرالله ميرجليلي كه در طرح تقاطع بلوار جمهوري با كوچه وكيل قرارگرفته است وششدانگ پلاك مذكوراز طريق دادگستري محترم يزد به قائم مقامي مالك طي سند شماره 1314 مورخ 2/4/83 در دفتر اسناد رسمي شماره 37 يزد به شهرداري منتقل شده است لذا با توجه به درخواست ها و مراجعات مكرر آقاي ميرجليلي درخصوص دريافت زمين معوض در اراضي جنب شتردار موضوع مجدداً به هيأت كارشناسان منتخب طرفين به منظور كارشناسي ملك در طرح و اراضي معوض ارجاع گرديد كه كارشناسان ملك ايشان به مساحت 20/51 متر مربع از قرار هر متر مربع چهل ميليون ريال(000/000/40 ريال) جمعاً به مبلغ دو ميلياردو چهل وهشت ميليون ريال(000/000/048/2 ريال) وقطعه شماره14 از اراضي جنب شتر دار متعلق به شهرداري به مساحت 20/307 متر مربع را هر متر مربع چهار ميليون و سيصد هزارريال(000/300/4 ريال ) جمعاً به مبلغ يك ميلياردو سيصدو بيست ميليون و نهصدو شصت هزارريال( 000/960/320/1 ريال) قطعه شماره3239 از اراضي فاز دو مهر آوران متعلق به شهرداري به مساحت 50/257 متر مربع ازقرارهرمترمربع دو ميليون وهشتصدو پنجاه هزارريال ( 000/850/2ريال) جمعاً به بملغ هفتصدو سي وسه ميليون وهشتصدو هفتادو پنج هزار ريال (000/875/733 ريال) جمعاً ارزش دو قطعه زمين شهرداري به مبلغ دو ميلياردو پنجاه وچهار ميليون وهشتصدوسي و پنچ هزار ريال (000/835/054/2 ريال) كارشناسي گرديد كه به پيوست تصوير نظريه كارشناسان و نقشه هوايي 2000/1 كه موقعيت پلاك در طرح برروي آن مشخص گرديده است ارسال مي گرد خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد كه از محل اعتبار كد 07-020-531 تملك املاك كوچه وكيل اقدامات لازم معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي مهندس خواجه منصوري بعنوان نماينده شهرداري جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي - شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
*پلاك شماره 8/13393 درطرح ميدان شهداي محراب متعلق به خانم عصمت برادران  
6- لايحه شماره 505/55738– 24/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5221- 24/11/87 :
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد شماره110/16589مورخ 1/5/85 وبازگشت به مصوبه بند 2صورتجلسه مورخ 8/5/85 آن شوراي محترم وپيرو توافقنامه مورخ 4/4/85 بدينوسيله به استحضار مي رساند نظر به اينكه ششدانگ پلاك شماره8/13393بخش 5 يزد در طرح ميدان شهداي محراب قرارگرفته و بجاي بخشي از غرامت پلاك مذكور بعنوان زمين معوض ششدانگ تجاري پلاك شماره5/8595بخش 4 يزد واقع در بلوار منتظر قائم كوچه شماره يك به خانم عصمت برادران واگذارگرديده بود لذا به لحاظ اعتراض مالك مجاورزميني بر اينكه قسمتي از پلاك مذكور در پلاك واگذاري تداخل پيدا كرده است و تاحل موضوع امكان انتقال اسناد پلاك معوض به مالك ميسر نمي باشد و وكيل مالك طي درخواست شماره38106مورخ 14/8/87 ثبت دبيرخانه شهرداري خواهان واگذاري معوض در مجتمع تجاري ستاره گرديده است كه معاقب آن شهرداري موضوع رابه هيات ارزياب ارجاع و پلاك معوض قبلي به مبلغ يك ميلياردو چهارصدوهفتادوشش ميليون و هفتصدو پنجاه هزار ريال (000/750/476/1ريال )ودومغازه همكف مجتمع ستاره به شماره هاي 1265 و1280 جمعاً به بملغ دو ميلياردو چهارصدو هفتادو سه ميليون و يكصد هزار ريال(000/100/473/2 ريال)مورد ارزيابي قرارگرفته است و مابه التفاوت وجه ارزش معوض قبلي با معوضهاي مذكور مبلغ نهصدو نودو شش ميليون وسيصدو پنجاه هزار ريال(000/350/996ريال) بدهكاري مالك به شهرداري مي باشد. كه مقرر شد مبلغ فوق طي 20 قسط در وجه شهرداري پرداخت نمايد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص مي باشد خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات لازم معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي مهندس خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ضمناً متذكر مي گردد كه پرونده مربوطه در سال 85 درحسابهاي شهرداري ثبت گرديده است. ميروكيلي - شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
*تملك قسمتي ازپلاك ثبتي درطرح 12 متري كوچه دارو بخش متعلق به آقاي مهدي طرفداري  
7- لايحه شماره 502/56090– 27/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5257- 27/11/87 :
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به پيشنهاد شماره505/38303 مورخ 15/8/87 وبازگشت به مصوبه بند 2 صورتجلسه مورخ 6/9/87 آن شوراي محترم شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 4549 بخش 4 يزد كه در مسير طرح 12 متري كوچه دارو بخش و متعلق به ‌اقاي مهدي طرفداري وشركاء اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده توسط هيأت كارشناسي رسمي جمعاً مبلغ يك ميلياردو دويست وچهل وهفت ميليون وپانصد هزارريال( 000/500/247/1 ريال) بابت غرامت ملك درمسيرتعيين كه پس ازكسرعوارض حق تشرف بمبلغ سيصدو شصت ميليون ريال( 000/000/360 ريال)جمعاً مبلغ هشتصدوهشتادوهفت ميليون وپانصدهزار ريال(000/500/887 ريال) از شهرداري بستانكارمي باشند كه مقرر شد به جاي اين بستانكاري دو قطعه زمين تجاري به شماره هاي 2 و3 از پلاك ثبتي 14/1485 بخش 4 يزد واقع در بلوار شهيد عابدي جمعاً به مساحت 40/68 متر مربع واز قرارهر متر مربع پانزده ميليون ريال (000/000/15 ريال )جمعاً مبلغ يك ميلياردو بيست وشش ميليون ريال (000/000/026/1 ريال )به عنوان معوض به مالكين واگذار ومابه التفاوت آن مبلغ يكصدو سي و هشت ميليون وپانصد هزارريال(000/500/138 ريال) طي هفت قسط به شهرداري پرداخت نمايند عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 17-020-531 تملك خيابان دارو بخش رديف 28 مصوبه فوق اقدامات لازم معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي اهالي جهت ارائه توضحيات بيشتر معرفي مي‌گردد.                     ميروكيلي - شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
*تملك قسمتي ازپلاك ثبتي حد فاصل آذر يزدي متعلق به آقاي فرزاد خاوريان    
8- لايحه شماره 502/57028– 4/12/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5366- 5/12/87 :
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به پيشنهاد شماره 505/38303 مورخ 15/8/87 وبازگشت به مصوبه بند 2 صورتجلسه مورخ 6/9/87 آن شوراي محترم شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك 10/3774 بخش 4 يزد واقع در 18 متري حد فاصل آذر يزدي به بلوار شهيد صدوقي و متعلق به آقاي فرزاد خاويان اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام گرفته جمعاً مبلغ پانصدوچهل وچهار ميليون وپانصد هزار ريال (000/500/544 ريال) بابت غرامت ملك در مسير تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف از غرامت به مبلغ چهارصدو هفتادو شش ميليون و چهارصدو هفتادوشش هزار ريال (000/476/476 )جمعاً بمبلغ شصت وهشت ميليون وبيست وچهار هزار ريال(000/024/68ريال) بستانكاري مالك از شهرداري مي باشد كه بعلت عدم اعتبار مسير فوق مقرر شد مبلغ مذكور به حساب قسمتي از عوارض پروانه ساختماني و تغيير كاربري باقيمانده ملك به تجاري منظور گردد و مالك موظف به انتقال رسمي ملك در مسير بنام شهرداري مي باشد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص مي باشد خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 68-020-531 ريدف 28 مصوبه فوق اقدامات لازم معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي اهالي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي - شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
*پلاك ثبتي متعلق به ورثه اخوي جو واقع دربلوار كوثر
9- لايحه شماره 502/56494– 29/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5295- 29/11/87 :
 « رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، نظر به اينكه نقشه بلوار كوثر اصلاح گرديده است و نقشه اصلاحيه در محل اجرا شده است لذا مجدداً متراژ 55/2057 متر مربع از پلاك 4638 بخش 4 يزد متعلق به ورثه اخوي جو در مسير بلوار مذكور قرارگرفته است. كه طبق مذاكراتي كه با مالك صورت گرفت مقرر گرديد متراژ مذكور براساس قيمت روز بدون تأثير اجراي طرح خريداري گردد و حق تشرف متراژ مذكور كه قبلاً محاسبه و اخذ شده براساس ضوابط سند به مالكين بازگردانده شود كه موضوع جهت كنديابي به هيات ارزياب شهرداري ارجاع و غرامت متراژ فوق الذكر را مبلغ هفت ميلياردودويست ويك ميليون وچهارصدو بيست وپنج هزار ريال (000/425/201/7 ريال ) و مبلغ حق تشرف را دو ميلياردو هشتصدو هشتاد ميليون وپانصدو هفتاد هزار ريال(000/570/880/2 ريال) ارزيابي نمودند كه مجموعاً مالكين مبلغ ده ميلياردو هشتادو يك ميليون ونهصدو نودو پنج هزار ريال (000/995/081/10 ريال)بستانكار شهرداري شدند كه در تاريخ 23/11/87 توافقنامه اي في مابين شهرداري و مالكين تنظيم گرديد و توافق شد كه در ازاي قسمتي از اين بستانكاري و بعنوان معوض1- سه واحد اپارتمان مسكوني مجتمع شقايق از بلوك3f به شماره واحدهاي 9 و13 و15 طبق كارشناسي پيوست جمعاً به مبلغ يك ميلياردو دويست ونودو هفت ميليون و پانصد هزار ريال(000/500/297/1 ريال) 2- سه واحد تجاري از طبقه اول مجتمع تجاري ستاره به شماره واحدهاي 2126 و2320 و2272 طبق ارزيابي هاي پيوست به مبلغ سه ميلياردو هفتصدو هفده ميليون ويكصدو بيست وپنج هزار ريال                       (000/125/717/3 ريال) 3- چهار قطعه از اراضي مسكوني مهر آوران به شماره قطعات 2414 و2415 و 2416 و 2431 طبق ارزيابي هاي پيوست به مبلغ يك ميلياردو نهصدو شصت ميليون ريال(000/000/960/1 ريال) به مالكين واگذار گردد ودرخصوص قسمت ديگري از بستانكاري مالكين بابت هزينه تفكيك وصدور مجوز تجاري برروي باقيمانده پلاك بصورت 14 واحد مبلغ يك ميلياردو چهارصدو پنجاه وسه ميليون و چهارهزارودويست وپنجاه وشش ريال ( 256/004/453/1 ريال) به حساب درامد منطقه سه منظور گردد ومابقي بستانكاري مالكين كه مبلغ يك ميلياردو ششصدو پنجاه وچهار ميليون وسيصدو شصت وپنج هزار و هفتصدو چهل وچهار ريال( 744/365/654/1 ريال) مي باشد مقرر شد طي سه قسط پس از انتقال اسناد مربوطه بنام شهرداري درر وجه ورثه پرداخت گردد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت ملك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرماييد از محل اعتبار كد05-020-531 فضاي سبز ميدان امام حسين مبلغ شش ميلياردو هشتصدو بيست وهفت ميليون ونهصدو شصت وپنج هزار ريال( 000/965/827/6 ريال) كسر وبه تملك املاك در طرح بلوار كوثر اضافه و در اصلاحيه بودجه لحاظ گردد ضمناً آقاي مهندس خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي - شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
*تملك پلاك ثبتي واقع درطرح 30 متري علامه جعفري متعلق به خانم گلچهره يزداني
10- لايحه شماره 502/55884– 26/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5242- 26/11/87 :
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك نيم دانگ از پلاك ثبتي شماره 1668 بخش 8 يزد واقع در طرح 30 متري علامه جعفري و متعلق به خانم گلچهره يزداني به مساحت كل پلاك 2322 متر مربع اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام گرفته توسط هيأت كارشناسي رسمي جمعاً مبلغ يك ميلياردو چهارصدو شصت وپنج ميليون وششصد هزار ريال( 000/600/465/1 ريال) بابت غرامت ملك در مسير به مساحت 1832 متر مربع كه پس از كسر عوارض حق تشرف از غرامت به مبلغ يكصدو نودو شش ميليون ريال ( 000/000/196 ريال) نسبت به سهم نيم دانگ ايشان جمعاً مبلغ يكصدو پنج ميليون وهشتصد هزار ريال ( 000/800/105 ريال) نامبرده بستانكار شهرداري مي باشد كه مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد بنام شهرداري نقداً در وجه خانم گلچهره يزداني پرداخت گردد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق و عدم اعتبار ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت ملك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل پروژه 20 متري ميهمانسرا كد04-020-531 كسر وبه تملك اراضي 30 متري علامه جعفري كد45-020-531 اضافه ودر بودجه سال 87 اعمال گردد ضمناً درصورت نياز اقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي - شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 *پيش نويس قرار داد توزيع قبوض نوسازي
11- لايحه شماره 204/54989– 20/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5169- 21/11/87 :
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن پيرو لايحه شماره204/15912-5/4/87 وبند 10صورتجلسه مورخ22/8/87 شوراي اسلامي شهر يزد بپيوست پيش نويس قرارداد توزيع قبوض نوسازي ارسال مي گردد، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد با اداره پست استان يزد و براساس ماده 19 آئين نامه مالي شهرداريها قرارداد مذكور تنظيم ودرحد سقف يكصد ميليون ريال(000/000/100 ريال) از محل كد99-205-512 ساير هزينه ها كسر وبه كد04-203-512 هزينه پست و تلگراف و تلفن و... اضافه ودر اصلاحيه بودجه سال 87 منظور گردد.ضمناً آقاي دشتي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي - شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق به شهرداري اجازه داده مي شود به ازاي هر قبض به مبلغ ششصد ريال (600 ريال)جهت توزيع آن به اداره پست پرداخت نمايد .
 
 
*طرح اجرايي گذر 12 متري منشعب ازخيابان فروغ واقع درقاسم آباد  
12- نامه شماره 310/53258– 9/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4932- 9/11/87 :
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستحضار مي رساند به پيوست چهار نسخه طرح اجرايي گذر 12 متري منشعب از خيابان فروغ واقع درقاسم آباد بانضمام كپي طرح تفصيلي ارسال مي گردد ، خواهشمنداست پس از بررسي وتصويب نتيجه را به شهرداري اعلام نمائيد . ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسيهاي بعمل آمده وتوضيحات رئيس كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
*طرح اجرايي گذر 12 متري حد فاصل كوچه شهيد معظمي واكبر آباد
13- نامه شماره 310/58670– 13/12/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5490- 13/12/87 :
« رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً بازگشت به نامه 2133 – 15/5/87 صادره از شوراي محترم شهر يزد مبني بر اينكه طرح اجرايي شبكه 12 متري حد فاصل كوچه شهيد معظمي واكبرآباد با طرح خيابان استاد پيرنيا (ديهيمي) تداخل دارد، باستحضار مي رساند با توجه به طرح پوسته گذاري كه توسط اداره طرحها معماري وشهرسازي تهيه شده است ولي هنوز به تصويب كميسيون ماده پنج نرسيده است كه بپيوست ارسال مي گردد گذر فوق الذكر درمحدوده مشخص شده طرح پيشنهادي گذر استاد پيرنيا نمي باشد .خواهشمنداست دستور فرمائيد طرح اجرايي شبكه 12 متري حد فاصل كوچه شهيد معظمي واكبرآباد كه به پيوست ارسال مي گردد پس از بررسي هاي لازم ودر صورت صلاحديد به تصويب برسد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسيهاي بعمل آمده وتوضيحات رئيس كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
*پيشنهاد اعضا ء دررابطه با نامه كميته امداد    
14- پيشنهاد تني چند از اعضاي شورا ثبت دبيرخانه به شماره 5642- 20/12/87 دررابطه با نامه شماره 3315 /7596 -14/11/87 كميته امداد حضرت امام (ره) منطقه دو يزد مبني بر مساعدت به خانم توكلي موضوع درصحن علني  شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق مقررگرديد مبلغ ده ميليون ريال از اعتبارات ماده 17 سهم شورا جهت تعمير مسكن نامبرده دروجه كميته امداد منطقه دو يزد واريز گردد.
  
جلسه باذكرصلوات در ساعت 15/10 خاتمه يافت.