مصوبات دويست و بيست و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست و بيست و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست وبيست وهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت30/16 روزچهارشنبه مورخ19/1/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
 در ابتدا رياست شورا دررابطه با انتخاب حسابرس جهت بررسي حسابهاي سال 88 شهرداري وسازمانهاي وابسته پيشنهاد نمود تا اعضاي شورا با برنامه ريزي وبررسي هاي لازم وارائه راهكارهاي مناسب نسبت به انتخاب حسابرس ترجيحاً‌ بومي كه از لحاظ هزينه مي تواند صرفه جويي شود وهم زمان و وقت بيشتري را دارند تا اگر مشكل وانحرافاتي وجود دارد جلوگيري وگزارش نمايند .
 سپس براساس دستور كار جلسه وپيرو هماهنگي هاي قبلي وبا حضور آقاي ميروكيلي (شهردارمحترم) ، آقاي اقبالي (مشاور شورا) ، آقاي جوكار (معاونت اداري ومالي)، آقاي مجيدي (مديرمالي)، آقاي دشتي (كارشناس درآمد) بخشهايي از بودجه پيشنهادي سال 88 شهرداري از جمله درآمدهاي حاصل از وجوه واموال شهرداري ، كمك هاي اعطايي دولت وسازمانهاي دولتي ، اعانات وهدايا ودارائي ها ، ساير منابع تأمين اعتبار ، فروش اموال شهرداري ، عوارض ودرآمدهاي وصولي درحريم استحفاظي شهرها مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرار گرفت .
 درادامه جلسه تصميمي به شرح ذيل اتخاذ گرديد :
* مصوبه:
 
    *پاسخ شورا به هفته نامه بشارت نو  
1- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا ثبت دبيرخانه شورا بشماره 115 مورخ 19/1/88 در رابطه با پاسخ شوراي اسلامي شهر بشرح ذيل به هفته نامه بشارت نو مربوط به متن مندرج در شماره 166 مورخ24/12/87 درصفحه اول آن نشريه تحت عنوان "شهردار يزد گل كاشت " مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، مقرر گرديد موضوع فوق به مدير مسئول آن هفته نامه جهت چاپ واطلاع عموم شهروندان ارسال گردد .
 
 
                                                                                 بسمه تعالي                                                          26/12/87
هفته نامه بشارت نو
 
 
سلام عليكم؛
احتراماً‌براساس قانون مطبوعات مطالب ذیل را جهت تنوير افكار عمومي ودر پاسخ به مطلبي كه تحت عنوان "شهردار يزد گل كاشت" با زير نويس "بودجه سازي طرفداران شهردار درشوراي شهر " كه درصفحه اول شماره 166 مورخ 24/12/87 آن نشريه چاپ شده است دراولين شماره ودرهمان صفحه وبا همان تيتر درج نمايند.
«بشارت نو باز هم دسته گل به آب داد»
 ابتدا از زحمات كليه شهرداران واعضاي محترم شوراهاي اسلامي سابق شهر تاريخي ودارالعباده ودارالعلم يزد قدرداني نموده ودرجواب مطلب عنوان شده در صفحه اول شماره 166 مورخ 24/12/87 نشريه بشارت نو تحت عنوان "شهرداريزد گل كاشت" جهت تنوير افكار عمومي وقضاوت همشهريان عزيز مطالب زير را به عرض مي رسانيم :
1- رويه شورا درقبال بعضي از كم لطفي ها وبي انصافي هايي كه تاكنون دراين نشريه يا ساير نشريات وسايتهاي شخصي درج شده است سكوت بود وترجيح داده است كه به جاي پاسخگويي به مطالب بي اساس وتفرقه انگيز وقت خود را صرف خدمت به مردم نمايد ،اما اظهارات مغرضانه وخلاف واقع اخير درنشريه مذكور ما را برآن داشت كه بعضي از آن اظهارات را بي جواب نگذاريم وعرض نمائيم كه چه خوب بودعملكرد اين شورا وشهردار منتخب آن توسط كارشناسان بي غرض ومنصف و مردم آگاه يزد به ارزيابي گذاشته شود تا با ارزيابي هاي نادرست ناقص ومغرضانه مطرح شده دراين نشريه حقيقت كتمان نشود ودلسردي به وجود نيايد.
2- هر شهروند عزيز يزدي وحتي ميهمانان گرامي شهريزد شاهد اجراء يا اتمام تعدادي ازپروژه هاي كوچك وبزرگ در دو سال اخير درسطح شهر هستندكه بي سابقه وچشمگيراست وهمه اينها به همت وتلاش شهردار محترم يزدو همكاران پرتلاش ايشان درشهرداري وسازمانهاي تابعه شهرداري ونيز كليه اعضاي محترم شورا كه طي بيش از 220 جلسه فشرده درشورا وبيش از اين تعداد جلسات دركميسونهاي شورا بستر قانوني انجام فعاليتهاي شهرداري را فراهم كرده اند مي باشد. بعضي از كارهاي انجام شده در دو سال گذشته به شرح زير است :
- تكميل پروژه زيرگذر ميدان امام حسين (ع)كه درابتداء اين دوره كار اجراء آن كه فقط شروع شده بود وتكميل              پروژه هاي نيمه تمام زيرگذرميدان امام علي (ع) ،ميدان ‌شهداي محراب ، پل حجاب ،بلواركوثر ،ترمينال مسافربري جديد وكارخانه كمپوست (كه دو پروژه اخير تقريباً‌ تكميل و درشرف بهره برداري است)ونيز تكميل پروژه ساختمان شهرداري منطقه سه وغيره.
- اجراء پروژه هاي جديد از قبيل پروژه هاي زيرگذر با ريل راه آهن در محل هاي ميدان همافر وخيابان آيت ا... كاشاني ودو مورد ناتمام ديگر . اجراء زيرگذر ميدان چهارراه معلم كه هم اكنون به صورت فعال درحال اجراء است واجراء بخشي از خيابان خاتم ،مقداد واجراء سي وشش مورد اصلاح هندسي شبكه ها ،تقاطع ها درسطح شهر واحداث ميادين جديداز جمله ميدان دارالعباده ، صنعت ، آيات مدرسي ، ابن سينا ، انقلاب وميادين فلكه چهارم آزادشهر وشيخ كليني امام شهروغيره.
- احداث ساختمان آتش نشاني امام شهر ، ساماندهي تعدادي از ميادين وپاركهاي درون محله اي از جمله ميدان فرهنگ،ميدان نماز ، پارك سيدالشهداء ووحدت در امام شهر وشروع زيرسازي وآسفالت معابر منطقه حسن آباد مشير، اجراء چند پروژه دربافت تاريخي وبازار وغيره .
- تعداد قابل توجهي تملك به منظور آزادسازي براي اجراء پروژه ها درسطح شهر .
- شروع مطالعات مربوط به حمل ونقل ريلي ونيز مسيل داخل شهر وبعضي از پروژه هاي مورد نياز آينده .
- پيگيري طرح تفضيلي جديد وطرح جامع حمل ونقل عمومي شهر يزد .
- اجراء سيستم اتوماسيون جامع شهرسازي درمنطقه يك وپيشبرد آن درساير مناطق كه اين امر از كارهاي زيربنايي وشاخص اين دوره است كه درراستاي تسريع دركار مراجعين به شهرداري ، شفاف سازي،اصلاح ساختار وبراي تحقق شهرداري الكترونيك صورت مي گيردكه مديريت سنتي را به مديريت الكترونيك وجديد متحول خواهدساخت. 
- اجراء ساير پروژه هاي I T در شهرداري كه بركات زيادي دربر خواهد داشت از جمله شبكه ارتباط بدون سيم بين مناطق وپرتال شهرداري وغيره .  
- انعقاد قرار داد 3 پروژه بزرگ مشاركتي درراستاي تأمين درآمد پايدار براي شهرداري از جمله پروژه هاي مجتمع اداري تجاري فرهنگي طالقاني، ميدان ميوه وتره بار جديد ،مجتمع اداري تجاري امام علي (ع)كه فوايد آن به تدريج در سالهاي آينده ظاهر مي شود .
اگرچه معترف هستيم لياقت مردم شريف يزد خيلي بيشتر از اينهاست وتلاش مضاعفي براي رفع نيازهاي انباشته شده خصوصاًنيازهاي داخل محلات بايد بشود كه نياز به بحث مفصلي دارد ودربودجه سال 88 بعضاً منظورگريده است ،خصوصاً موضوع آسفالت وروكش آسفالت معابردرسطح شهر .
3- درمورد اشكالي كه بر عدم تحقق بودجه درآن نوشتار ذكرشده است بايد به استحضار شهروندان گرامي برسانيم كه تحقق بودجه در پايان سال حداقل 65% بوده كه دلائل عدم تحقق كامل آنرا مي توان به شرح ذيل بيان نمود.
اول اينكه اهل فن مي دانند كه تدوين بودجه هر تشكيلاتي براساس تخمين وپيش بيني است كه به دلائل متعدد ممكن است آن پيش بيني محقق نشود كه اين امر كسري بودجه تلقي نمي گردد.
دوم اينكه بخش عمده اي از بودجه سال 87 برمبناي فروش زمين ومشاركت تدوين گرديده كه اجراء بعضي از پروژهها مشروط به تحقق اين بخش بوده است ،كه چون به لحاظ شرايط اقتصادي فعلي يا دير بازده بودن مشاركتها عمدتاًمحقق نشده يابه آينده موكول شده است واين امرموجب عدم تحقق ظاهري بودجه شده است.
سوم اينكه تأثيرركود اقتصادي در سال جاري برساير درآمدها نيزمزيد بر علت بوده است. در عين حال رقم تحقق يافته بودجه (حدود 48 ميلياردتومان)بيشتر از رقم تحقق يافته هر كدام از سالهاي گذشته است وقابل قبول مي باشد واين خرده گيري غيركارشناسي وعجولانه صورت گرفته است كه اميد است جبران مافات بشود ودر مطبوعات به نحو شايسته اي خادمين شهر معرفي واز آنها قدرداني شود همچنان كه شورا درجلسه 219 مورخ 18/12/87 خود رسماً‌ از زحمات شهردار محترم وهمكاران پر تلاش ايشان قدرداني نموده است .
4- خرده گيري درموردرأي گيري مجدد ،راجع به موردي درصحن شوراي اسلامي شهر ، لازم به ذكر است كه اين موردمربوط به توافقات مي باشد وبراي حفظ منافع شهر وپس از توضيحات بيشترمسئول املاك شهرداري وذكرتبعات عدم تصويب آن از نظرمالي وحقوقي اتفاق افتاده است  كه با درخواست  اكثريت اعضاء مبني بررأي گيري  مجدد صورت  گرفت وخلاف قانون نمي باشد .
5- درمورد انتصاب تعدادي از اعضاي شورا درآن نشريه به جناحي خاص هم خلاف واقع است وهم اينكه به تعبير مقام معظم رهبري "دخالت جناح بنديها وانگيزه هاي حزبي وگروهي وشخصي وطايفه اي دراين وظيفه سم مهلكي است كه شوراها را از كار مي اندازد وآنرا كم سود وگاه زيانبخش مي سازد " لذا همه بايد از آن پرهيز كنيم.
- درخاتمه از عموم صاحب نظران وهمشهريان گرامي تقاضا داريم ما را از راهنمايي هاي خود بصورت مكتوب بهره مند سازند وانتقادات وپيشنهادات خود را به شهرداري وشورا بفرستند كه مزيد تشكر است وگامي در راستاي رفع كمبودها ونارسائي ها است ،وموجب آبادي وزيبايي هرچه بيشتر شهر اصيل وبا هويت يزد خواهد گرديد .
- ضمناً شهرداري وشوراي اسلامي شهر حق پيگيري حقوقي وقضايي دراين مورد را براي خود محفوظ مي داند.
 
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 19خاتمه يافت.