مصوبات دويست و بيست و نهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست و بيست و نهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست وبيست ونهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت30/16 روزيكشنبه  مورخ23/1/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
     در ابتدا وبراساس دستور كارجلسه پيشنهادات ، نقطه نظرات وديدگاههاي اعضاي شورا پيرامون تعيين وانتخاب مدير منطقه نمونه شهرداري ، مديران عامل وسازمانهاي نمونه وابسته به شهرداري ، معاونين شهردار وادارات نمونه سطح شهر در سال 87 بشرح ذيل مطرح كه مقررگرديد موارد ذكر شده ومعيارهاي زير بصورت فرمي تهيه تا براساس آن نظر سنجي وافراد نمونه مشخص گردند :
-          درنظر گرفتن معيارهاي از پيش تعيين شده ومشخص جهت رتبه بندي افراد .
-          تهيه وتنظيم فرم جهت نظر سنجي وارزيابي افراد .
-          حتي الامكان آتش نشان نمونه ، پيمانكار وناظر نمونه در شهرداري انتخاب گردد .
-          اجراي طرح تكريم ارباب رجوع وبرخورد صحيح وشايسته با مراجعين .
-          تقسيم بندي نمودن كارها درجهت تسريع وتسهيل درانجام كار .
-          پيگيري در اجرا نمودن وعملي نمودن مصوبات شورا .
-          انجام دادن كارهاي شاخص وعمده ودر نظر گرفتن حجم كار ونوع فعاليت در سطح مناطق .
-          ميزان رضايت مندي مردم از مجموعه كاركنان آنان .
-          رسيدگي وپاسخگويي به اعتراضات وشكايات مردمي در مناطق وسازمانها .
-     فعاليتها واقدامات انجام شده توسط شهرداران مناطق در بازديدهاي محله اي اعضاي شورا بخصوص در مساجد وپاركهاي درون محله اي .
-          سعي وتلاش درجهت جذب بودجه پيشنهادي واعتبارات عمراني .
-          كاهش هزينه ها بخصوص هزينه جاري ورعايت صرفه جويي درخريد اجناس وملزومات وغيره .
-          مشخص شدن ميزان جذب بودجه درمناطق وارائه عملكرد دراين زمينه .
-     تلاش درجهت تملك اراضي در طرحها واقدامات وفعاليتهاي انجام شده در اجراي پروژه هاي عمراني وتوجه به فضاي سبز وعمق محلات .
-          معيارهاي متنوع وگسترده وجهت دار در زمينه رضايت مندي ارباب رجوع ونمايندگان شورا درنظر گرفته شود .
-          انتخاب كارمند نمونه در شهرداري در اولويت قرار گيرد .
-     با توجه به نامگذاري سال 87 از سوي مقام معظم رهبري بنام سال نوآوري وشكوفايي كساني كه در اين زمينه بهتر عمل نموده اند جهت انتخاب مد نظر باشد .
-          توجه به نوع فعاليت وحجم كار زياد شهرداريهاي مناطق .
-          صداقت درگفتار ،‌ توجه به افراد زيرمجموعه ، ساماندهي در ساختار اداري جهت سرعت بخشيدن دركارها وپاسخ گو بودن به مردم .
-          كاهش تخلفات ساختماني وجلوگيري از ساخت وسازهاي غير مجاز درمناطق .
-          بالا بودن درصد صدور پروانه ساختماني در مناطق .
      سپس درادامه جلسه پيرو هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي وبا دعوت از معاونين شهردار محترم ، شهرداران مناطق ، ناحيه تاريخي ، مديران عامل سازمانهاي وابسته دررابطه با پيشنهادها ، ديدگاهها وبيانات اعضاي شورا پيرامون عملكرد سازمانها وشهرداري هاي مناطق در سال 88 جهت بهبود وضعيت موجود وكارآيي مناسب وبيشتر بحث وتبادل نظر بعمل آمد .
 درابتدا رياست شورا ضمن عرض تبريك سال نو و خير مقدم به ميهمانان وگراميداشت سال اصلاح الگوي مصرف اظهار داشت با توجه به نامگذاري سال 88 از سوي مقام معظم رهبري بنام سال اصلاح الگوي مصرف وبراساس خط ومشي وديدگاههاي اعضاي شورا دررابطه با رعايت الگوي مصرف از سوي شهرداريها وسازمانهاي وابسته پيشنهاد نمود تا در اين راستا طرحي تهيه وتدوين گردد تا دربرگزاري همايش ها خريدها ، كارهاي غير ضروري و پرهيز از دوباره كاريها وهمچنين نظارت دائم ومستمر بر دايره اماني درشهر ، نظارت بر ساخت وسازها جهت رعايت ضوابط ومقررات شهرسازي ، استفاده از سيستم اتوماسيون اداري ، تدوين برنامه اضافه كاري جهت انگيزه كاري بين كاركنان ، تغيير روش درسيستم حسابداري از نقدي به تعهدي وعدم حمايت مالي از سوي شهرداري به سازمانهاي وابسته جهت خودگرداني وخود كفا شدن وپرداخت ماليات سازمانها وانجام اقدامات عمراني برمبناي درآمدها اقدامات لازم واساسي صورت گيرد .
 درادامه جلسه هريك از اعضاي شورا ضمن خوشامد گويي وعرض تبريك سال جديد وآرزوي سالي سرشار از موفقيت براي كليه مسئولين ودست اندركاران شهرداري وگراميداشت سال اصلاح الگوي مصرف ، پيشنهادات و نقطه نظرات خود را به شرح ذيل مطرح نمودند : 
خانم وزيري :
-     شهرداران مناطق توجه ويژه اي به مناطق محروم شهر كه تاكنون خدمات مناسبي ارائه نگرديده بخصوص روكش آسفالت داشته باشند .
-          رسيدگي به پاركهاي درون محله اي وهمچنين گسترش فضاي سبز پاركها .
-     دادن اختيارات بيشتر به شهرداران مناطق جهت عقد قراردادها وكارهاي عمراني منطقه وبرداشت از حسابهاي مالي با امضاي شهرداري منطقه .
-          ارسال عملكرد سازمانهاي وابسته وشهرداري هاي مناطق هر سه ماه يكباربه شورا جهت بررسي .
-          اختصاص بودجه مناسب دربخش هاي عمراني – خدماتي در شهرداريهاي مناطق جهت خدمات رساني بيشتر .
-     با توجه به نياز وضرورت پست معاونت امور عمراني درمناطق ديده شود وحتي الامكان شهرداري درجابه جايي پرسنل با شهرداران مناطق هماهنگ باشند .
-          تقويت امور مالي مناطق جهت عقد قراردادهاي عمراني بيشتر وسرعت بخشيدن به كارهاي عمراني  .
-          نظارت بر پروژه هاي عمراني هر منطقه توسط پرسنل آن منطقه انجام گيرد .
آقاي فقيه خراساني :
-          رعايت تكريم ارباب رجوع وپاسخگويي مناسب وراهنمايي مراجعه كنندگان به شهرداري همچون گذشته مدنظرقرارگيرد.
-          تقسيم بندي كارها به صورت مساوي وعادلانه جهت سرعت بخشيدن كارها  .
-          پيگيري واجراي مصوبات شورا از سوي شهرداريها وسازمانها .
-     سازمانها ومناطق شهرداري دربرگزاري جلسات ونحوه عملكرد وفعاليت خودبا اعضاي شورا هماهنگ وهمكاريهاي لازم راداشته باشند .
-          ساماندهي امور مالي شهرداريها وسازمانهاي وابسته وبكارگيري نيروهاي متخصص وكارآمد دراين زمينه .
-          استفاده از مشاورين حقوقي درشهرداريهاي مناطق وسازمانها .   
آقاي كوچك زاده :
-     مديران مناطق شهرداري وسازمانهاي وابسته بودجه سال 88 شهرداري را تجزيه وتحليل نمايند تا كارهاي شاخص وعمده خودرا درسال 88 پيش بيني ودربودجه منظور نمايند .
-          مديران مناطق وسازمانها مواردي كه دربودجه سال 88 شهرداري به صورت سرجمع نوشته شده طي ليستي اولويت بندي نمايند.
-          توجه ورسيدگي بيشتر به پاركهاي درون محله اي وانتخاب متصدي جهت اداره نمودن پاركها .
-          نيازسنجي وآماده نمودن طرحهاي مورد نياز براي سال آينده وتشكيل نمايشگاه يزد +20 .
-          راه اندازي دفتر كارگزاري جهت صدور پروانه ساختماني در شهرداريهاي مناطق .
 
آقاي پارسائيان :
-     برنامه ريزيهاي لازم وارائه راهكارهاي مناسب درجهت تسريع وسرعت بخشيدن دركارها ومكانيزه نمودن صدور پروانه ساختماني درمناطق شهرداري .
-          خودگرداني وخودكفايي سازمانها در سال 88 .
-          برنامه ريزي درجهت ساماندهي دواير اماني درمناطق شهرداري جهت كيفيت كار بيشتر ومطلوب .
-          شهرداري مناطق مصالح عمراني خودرا از مؤسساتي كه داراي مدرك استاندارد هستند خريداري نمايند.
-          جلسات مشاوره اي درسازمانها ومناطق با حضور نمايندگان شورا تشكيل گردد.
-     جهت زيباسازي شهر درحال حاضر از ساخت ونصب سايبان ايستگاههاي اتوبوس ، پل هاي عابر پياده ، بيلبوردهاي تبليغاتي و غيره جلوگيري بعمل آيد .
آقاي مطهريان :
-          برخورد صحيح وشايسته كاركنان شهرداري وسازمانها با ارباب رجوع وسرعت بخشيدن ودقت دركارهاي مردم .
-          برگزاري كلاسهاي آموزشي ودقت لازم در خصوص نحوه محاسبه واخذ عوارض وساير وجوهات شهرداري از مردم .
-          رعايت اصل صرفه جويي وتلاش درجهت پوشش اصلاح الگوي مصرف در شهرداري وسازمانهاي وابسته .
آقاي خباززاده :
-          ارائه راهكارهاي مناسب درجهت عملي ساختن اصلاح الگوي مصرف .
-          برنامه ريزي جهت تعريف آيتم هاي اصلاح الگوي مصرف در انجام خدمت هرچه بهتر به شهروندان در سيستم شهرداري .
-          جلوگيري وپرهيز از كارهاي موازي ودوباره كاري درشهرداري وسازمانهاي وابسته .
-          اطلاع رساني عملكرد شهرداري وسازمانها به شهروندان وبالابردن فرهنگ شهروندي .
-          استفاده بهينه از منابع درمناطق وسازمانها .
-     برگزاري دوره هاي آموزشي – توجيهي كاركنان درجهت بالابردن توان كاري وتشويق وتقويت روحيه پرسنل جهت تحقق وپيشبرد اهداف سازمانها وشهرداريهاي مناطق .
-     با توجه به اينكه سال گذشته سال نوآوري و شكوفايي بوده چه اقداماتي توسط شهرداري در اين راستا انجام شده كه جهت ميزان موفقيت سازمان شان مورد بررسي قرار دهيم.
خانم حيدري :
-     برقراري هماهنگي هاي لازم درجهت برگزاري جلسات درساعات غير اداري جهت رسيدگي بيشتر به كارهاي مردم در ساعت اداري وتكريم ارباب رجوع .
-          آسفالت معابر و رسيدگي به عمق محلات مخصوصاً بافت قديمي و فرسوده و همچنين روكش آسفالت.
-          تفويض اختيارات بيشتر به شهرداران مناطق .
-     ايجاد واحد مستقل اجرائيات ، دايره اماني ، واحد عمراني در شهرداريهاي مناطق جهت نظارت وجلوگيري از ساخت وسازهاي غير مجاز درسطح شهر با مسئوليت كامل شخص شهردار منطقه .
-          توجه بيشتر شهرداران ومديران عامل سازمانها به افراد زير مجموعه ورسيدگي به مشكلات آنان .
-          برقراري وارتباط دوستانه وتعامل وهمكاري بيشتر سازمانها با شهرداريهاي مناطق درجهت حل مسائل ومشكلات شهري ومردم .
-          ارسال گزارش عملكرد سازمانها ومناطق شهرداري به شورا وتعامل وهمكاري بيشتر با نمايندگان شورا .
  سپس آقاي اميري معاونت خدمات شهري وكفيل شهردار محترم ضمن برشمردن اقدامات صورت گرفته آن حوزه معاونت از جمله خدمات رساني واسكان ميهمانان نوروزي وجلب رضايت ميهمانان ، جمع آوري نخاله ها وضايعات شهر وغيره پيشنهاد نمود با توجه به ضرورت ونيازهاي شهرداري جهت تحقق وپيشبرد اهداف خود با برنامه ريزي صحيح واصولي با استفاده از نقطه نظرات شهرداران ومعاونين سابق معاونت توسعه وبرنامه ريزي در شهرداري راه اندازي وتشكيل گردد.
 درادامه جلسه سركار خانم مرشدي مدير عامل سازمان پاركها وفضاي سبز درخصوص اجرا نمودن اصلاح الگوي مصرف ، تأمين امنيت پاركهاي درون محله اي با تعامل وهمكاري ساير ارگانهاي مربوطه ، خودكفايي وخودگراني سازمانها جهت درآمدوكارآيي بيشتر وهمچنين آقاي كريمي سرپرست سازمان اتوبوسراني دررابطه با امكانات وعملكرد آن سازمان و             جابه جايي مسافرين ، نبود بودجه كافي ومناسب جهت تحويل دستگاههايي كه درسفر رياست محترم جمهور مصوب گرديده ، وتملك پايانه اتوبوسراني درسطح شهر ومشكلات ترافيكي به خصوص درخيابان قيام واجراي طرح بليط الكترونيك، آقاي حاجي محمدرضايي مدير عامل سازمان بهسازي ونوسازي دررابطه با عملكرد آن سازمان وتفويض اختيار بيشتر به مديران عامل سازمانها وتخصيص ودر اختيار گذاشتن بودجه كافي به سازمانها وآقاي لطيفي شهردار منطقه دو در جهت دادن اختيارات بيشتر به شهرداران ، تأمين امكانات بيشتر جهت انجام كارهاي عمراني هر منطقه وعملكرد آن شهرداري وآقاي حيدري مديرعامل سازمان آتش نشاني پيرامون وضعيت عملكرد آن سازمان ومكانيزه نمودن كليه سازمانها وآقاي ميرشمسي نماينده سازمان فاوا دررابطه با كارهاي انجام شده آن سازمان براساس قراردادهاي منعقده با سازمانها وشهرداري وآقاي جوكار معاونت اداري ومالي پيرامون رويكرد بودجه پيشنهادي درسال 88 شهرداري توضيحات جامع وكامل ارائه نمودند . در پايان مقرر گرديد درجلسات آتي شورا با دعوت از شهرداران مناطق ومديران عامل سازمانها جهت بررسي ورسيدگي به مسائل ومشكلات آنان دعوت بعمل آيد .
* مصوبه:
* تعيين وانتخاب افراد نمونه شهرداري در سال 87 و ادارات سطح شهر
1-  درخصوص تعيين وانتخاب افراد نمونه شهرداري در سال 87 وادارات سطح شهر پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، مقررگرديد از مديران شهرداري مناطق وناحيه تاريخي يك نفر ، معاونين شهرداري يك نفر ، سازمانهاي وابسته يك سازمان ، ادارات سطح شهر دو اداره ، شهروند نمونه يك نفر ، ناظر وپيمانكار يك نفر ، كاركنان دبيرخانه شورا يك نفر ، براساس فرم ارزيابي ونظر سنجي وكسب امتيازات لازم به عنوان نمونه انتخاب گردند.
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 30/19خاتمه يافت.