مصوبات دويست و بيست و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست و بيست و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست وبيست وششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت7 صبح روزچهارشنبه مورخ19/1/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
 درابتدا با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي وبراساس دعوتنامه شماره 90مورخ 17/1/88 با حضور آقاي آزادي (معاونت عمراني فرمانداري) ، آقاي ميروكيلي (شهردار محترم يزد ) ،آقاي جوكار (معاونت اداري ومالي شهرداري)، آقاي مجيدي (مدير مالي شهرداري)، آقاي ميرجليلي (مدير امور اداري)در رابطه با بررسي پيشنهاد شهرداري مبني بر تأمين نيروي انساني وتمديد قرارداد نيروهاي شركتي شاغل درقسمت هاي مختلف شهرداري ودر جهت برون سپاري وواگذاري بخشهايي از كار خدمات شهري به بخش خصوصي از طريق برگزاري مناقصه عمومي بحث وتبادل نظر بعمل آمد . كه دراين راستا مقررگرديد با توجه به نياز مبرم شهرداري به نيروي انساني مناسب وكارآمد وبر اساس پست هاي خالي موجود طبق چارت سازماني وقول مساعد آقاي آزادي (معاونت امور عمراني فرمانداري) جهت اخذ مجوزهاي لازم ازطريق وزارت محترم كشور اقدامات لازم واساسي صورت گيرد .
 سپس در ادامه جلسه ايرادات فرمانداري نسبت به بعضي از مصوبات صورتجلسات اخير شورا مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرار گرفت .
* مصوبات:
 
 
    *اساسنامه پيشنهادي سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري
1- لايحه شماره 204/50186 – 23/10/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4653-23/10/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،به پيوست تصوير نامه شماره 4475-29/8/87 مديرعامل سازمان بازيافت وتبديل مواد شهرداري يزد منضم به يك نسخه از اساسنامه پيشنهادي سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري يزد كه طي بند 5 صورتجلسه مورخ 22/8/87 به تصويب شوراي سازمان نيز رسيده است جهت استحضار ارسال مي گردد ، خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ، درصورت موافقت مراتب را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً‌ آقاي محمد حسين دهستاني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي هاي به عمل آمده وتشكيل جلسات متعدد وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، اساسنامه سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري يزد همراه با اصلاحات مربوطه مشتمل بر 5 فصل 38 ماده و42 تبصره و 123 بند در 18 صفحه مورد تصويب قرار گرفت .
    *تأمين نيروهاي شركتي مورد نياز شهرداري  
2- لايحه شماره 110/54951 – 19/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5152-20/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، عطف به مصوبه بند يك صورتجلسه مورخ 04/10/87 شوراي محترم اسلامي شهر مبني بر ارائه لايحه جديد در ارتباط با تأمين نيروهاي شركتي مورد نياز شهرداري ، به استحضار مي رساند به استناد مصوبه بند 6 صورتجلسه مورخ 13/08/86 و مصوبه بند 6 صورتجلسه مورخ 08/02/87 شوراي اسلامي شهر در ارتباط با تأمين نيروي انساني مورد نياز از طريق شركتهاي خدماتي شهرداري يزد در جهت برون سپاري و واگذاري قسمتي از كار خدمات شهري به بخش خصوصي تعدادي از نيروهاي شركتي را تعديل نموده است و در سال 1388 نيز در نظر دارد قسمت ديگري از امور مربوطه به خدمات شهري و غيره را به سازمان بازيافت واگذاري نمايد كه در اين رابطه 80 نفر از نيروهاي شركتي خدمات شهري تعديل مي گردد. لذا با توجه به اينكه شهرداري يزد در راستاي انجام امور محوله و وظايفي كه طبق ماده 55 قانون شهرداري به عهده دارد نياز مبرم به نيروي انساني دارد و طي               نامه هاي شماره 4/58895 – 25/11/85 و 205/10310 – 21/03/86 و 205/17845 – 17/05/86 و 205/28598 – 16/06/87 و 205/45238 - 24/09/87 درخواست مجوز استخدام 50 نفر نموده كه تا كنون موفق به اخذ مجوز نشده است ضمناً شهرداري يزد نيز اصرار در واگذاري بقيه امور شهرداري كه قابل واگذاري به بخش خصوصي است را دارد كه مقدمات كار براي سال آينده فراهم شده است عليهذا به منظور عدم وقفه كاري و تا زمان اخذ مجوز درخواستي استخدام خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد از مجموع دو مجوز اخذ شده قبلي (17+180) نفر نسبت به تمديد قرارداد117 نفر نيروهاي شركتي شاغل از طريق مناقصه عمومي با يكي از شركتهاي خدماتي اقدام لازم معمول نمايد. ضمناً آقايان اميري معاون خدمات شهري و ميرجليلي و مجيدي مديران امور اداري و مالي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند . ميروكيلي – شهرداريزد »  

مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات شهردار محترم وكارشناسان شهرداري وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مبني بر بكارگيري 101 نفر نيروي انساني از طريق شركتهاي خدماتي تا پايان مهرماه سال 88 (به مدت شش ماه) از طريق برگزاري مناقصه محدود موردتصويب قرار گرفت .ضمناً شهرداري يزد موظف است هر سه ماه در راستاي واگذاري مقداري از كارها به صورت حجمي اقدام ولايحه اصلاحي خود را به شورا تقديم نمايد .
 
 
      *پاسخ به ايرادات فرمانداري
3- نامه شماره 1/13506- 28/12/87 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5753- 28/12/87 در رابطه با ايرادات آن فرمانداري نسبت به برخي از مصوبات صورتجلسه مورخ 21/12/87 شورا ،مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت :
1- درارتباط با بند (3) صورتجلسه فوق : مقررگرديد آن فرمانداري محترم مستندات قانوني مبني براينكه املاك بدون سند مالكيت قابل خريد نمي باشد را به شورا اعلام نمايند.
2- درارتباط با بند (6) صورتجلسه فوق :اعلام اختلاف فاحش عوض ومعوض جزء وظايف كميته انطباق نبوده ودرصورت اعتراض به نظريه هيأت ارزياب مراتب به كارشناسان رسمي دادگستري احاله مي گردد واز نظر اين شورا كميته انطباق درجايگاه كارشناس رسمي دادگستري نبوده ومجاز به اظهار نظرنمي باشد .
3- درارتباط با بند (9) صورتجلسه فوق : اين شورا اعتراض آن فرمانداري را خارج از وظايف محوله مي داند .
4- درارتباط با بند (13و12) صورتجلسه فوق : برابر بند 34 ماده 76 قانون شوراها طرح تفضيلي بايستي به تأئيد شورا برسد وكنترل وتأئيد طرح اجرايي در راستاي نظارت تامه شورا برامور شهرداري مي باشد كه اين شورا اعتراض آن فرمانداري را وارد نمي داند .
ضمناً اين شورا مجدداً اعلام مي نمايد فرمانداري درمقام تأئيد مصوبات شورا نبوده بلكه برابر ماده 12 آئين نامه اجرايي شوراها درصورتي كه مصوبات شوراي اسلامي شهر مغاير با قوانين ومقررات كشور بوده ويا خارج از حيطه وظايف شورا باشد فرمانداري فقط مجاز به اعتراض به آن مي باشد ولاغير .
 
      *پاسخ به ايرادات فرمانداري
4- نامه شماره 1/13368 – 28/12/87 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5754- 28/12/87 در رابطه با ايرادات آن فرمانداري نسبت به برخي از مصوبات صورتجلسه مورخ 14/12/87 شورا ،مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت :
1- درارتباط با بند(1) صورتجلسه فوق : با توجه به اينكه تعميم مصوبه سال 88 به سال 87 درراستاي كاهش عوارض بوده وهيچگونه افزايشي عوارضي درپي نداشته فلذا اين شورا اعتراض فرمانداري را وارد نمي داند.
2- درارتباط با بند(2)صورتجلسه فوق : شروط يادشده در راستاي نظارت شورا بوده واين شورا نظر آن فرمانداري را وارد نمي داند . 
3- درارتباط با بند(4)صورتجلسه فوق : مقرر گرديد پيرامون ايراد آن فرمانداري محترم بررسي هاي مجدد           معمول گردد .
 
      *پاسخ به ايرادات فرمانداري
5- نامه شماره 1/13158 – 26/12/87 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5701- 26/12/87 در رابطه با ايرادآن فرمانداري نسبت به بند 3 صورتجلسه مورخ 5/12/87 شورا ،مراتب درصحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، متن ذيل مورد تصويب قرار گرفت :
1- آن فرمانداري مي تواند مستنداً نسبت به بند فوق اعتراض نمايد . ضمناً اين شورا مي تواند در جهت رعايت تعامل طرفين به نقطه نظر آن فرمانداري توجه نمايد .
 
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 25/10خاتمه يافت.