مصوبات دويست ويكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست ويكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست ويكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 13روزسه شنبه مورخ1/11/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
 براساس دستوركار جلسه وپيروهماهنگي هاي بعمل آمده با حضور آقاي دشتي(كارشناس درآمد) رديف هاي ديگري از تعرفه عوارض پيشنهادي سال 88 شهرداري از جمله عوارض حق الارض ، عوارض تفكيك اراضي با كاربري تجاري وكارگاهي صنعتي ، انباري (هنگام صدورمجوز)وساير كاربريها وهمچنين عوارض پذيره وصدورپروانه ، واحدهاي تجاري، اداري، صنعتي وغيره مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرارگرفت. 
 
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 16 خاتمه يافت.