مصوبات دويست ونهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست ونهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست ونهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 7 صبح روزچهارشنبه مورخ16/11/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا پرتاب موفقيت آميز ماهواره ملي اميدبه فضا توسط دانشمندان ومهندسانوكارشناسان ايراني كه گامي ديگر درجهت اعتلاي فناوري و نشان ازدرايت ، بينش وخلاقيت جوانان ايران اسلامي كه در همه جاي جهان منعكس گرديد تبريك وتهنيت عرض نمودوازخداند متعال پيشرفت روزافزون وهمچنين عزت وسربلندي ميهن عزيز اسلامي را مسئلت نمود. سپس ازارسال به موقع تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 88 شهرداري توسط شهردارمحترم واعلان عمومي آن رأس موعدقانوني ازطريق نشريه يزدآوا،سايتهاي شورا،شهرداري ، سازمان فناوري وشبكه دولت وهمچنين تابلو اعلانات مناطق وارسال آن به تمام ادارات تقديروتشكر نمود. 
درادامه تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:
* مصوبات:
 
     * افتتاح وبهره برداري ازكارخانه كمپوست
1- دررابطه بامراسم افتتاح وبهره برداري از كارخانه كمپوست موضوع با حضور شهردار محترم درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف،موافق مقررگرديد درروز پنجشنبه مورخ 22/12/87 همايشي تحت عنوان "چگونگي تبديل زباله به كودآلي" با حضوررؤساي محترم شوراهاي اسلامي وشهرداران كلان شهرها ومراكز استانها ومعاونين خدمات شهري شهرداريهاي مراكزاستانها، مديركل امور شهري استانداري، مديرعامل سازمان بازيافت برگزار وهمچنين مراسم افتتاح وبهره برداري آن كارخانه رأس ساعت 15 همان روز با حضور مقامات كشوري واستان وميهمانان ياد شده وپيمانكار مربوطه انجام گردد.ضمناً درجهت پوشش خبري اين موضوع مقررگرديدازصداو سيماي مركز يزد ، خانه مطبوعات وديگررسانه ها دراين مراسم دعوت بعمل آيد.
 
         * پاركينگ نيم طبقه داخل واحدهاي تجاري
2- درخصوص پاركينگ نيم طبقه (بالكن) داخل واحدهاي تجاري موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ،مخالف مقررگرديد شهرداري ازتاريخ ابلاغ اين مصوبه از انجام محاسبه پاركينگ نيم طبقه واحدهاي تجاري اقدامي ننمايد . ضمناً شهرداري موظف است نسبت به ابلاغ موضوع فوق به كليه مناطق وناحيه تاريخي وهمچنين درج درتعرفه عوارض وبهاي خدمات اقدامات لازم معمول نمايد.
  
    * پديده خشكسالي سال آينده
3- با عنايت به پيش بيني هايانجام شده دررابطه با پديده خشكسالي يزددرسال آينده مقررگرديد شهردار محترم با همكاري وهماهنگي سازمان فرآوري ومواد پروتئيني يزد،تمهيدات وتدابيرلازم جهت جلوگيري ازهرگونه وقوع وخطر احتمالي دراين زمينه اقدامات لازم معمول ونتيجه كارهاي انجام شده را به صورت مكتوب به شورا جهت بررسي وهرگونه تصميم گيري گزارش نمايند.
 
      * تخفيف جهت پرداخت به موقع عوارض       
4- لايحه شماره 230/53273 – 9/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5008-14/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،دراجراي بند س ماده 14 آيين نامه اجرايي نحوه وضع ووصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر مصوب 1375 ، پيشنهاد مي گردد درجهت تشويق شهروندان به پرداخت به موقع عوارض ،تخفيفاتي بشرح ذيل اعمال گردد:

1- مؤدياني كه عوارض نوسازي خودراتاپايان سال 1387پرداخت نمايند،مشمول 10% تخفيف عوارض سال 87 مي شوند.  
2- مؤدياني كه عوارض تابلو منصوبه خودرا تا پايان سال 1387 پرداخت نمايند، مشمول 50% تخفيف خواهند شد.
3- مؤدياني كه عوارض وبهاي خدمات كسب وپيشه خودرا تا پايان سال 1387 پرداخت نمايند ، مشمول 10% تخفيف عوارض وبهاي خدمات كسب سال 87 خواهند شد.
4- مالكان زمينهاي افتاده وبدون حصار كه تا پايان فروردين سال 88 نسبت به حصاركشي زمين ويا اخذپروانه ساختمان اقدام نمايند وهمچنين زمينهاي مزروعي وباغات داير(بجز زمينهايي كه برخيابانهاي اصلي قراردارند) ازپرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از اقدامات عمراني موضوع رديف 1-25 تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال87 مستثني مي باشند.خواهشمند است دستور فرمائيد درصورت موافقت پس ازتصويب امربه ابلاغ نمايند. ضمناً آقاي محمدرضا دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     * پيشنهادي درخصوص تقسيط عوارض         
5- لايحه شماره 230/52205 – 5/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4929-9/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيرونامه شماره 230/15246مورخ 2/4/87 درخصوص قسمت اخيرماده شش (ضمناًموارد خاص نيز با پيشنهاد مديرمنطقه وتأئيد شهردار بدون تفويض به غيرقابل تقسيط خواهدبود) پيشنهاد مي شود جمله فوق به دين گونه اصلاح گردد : ضمناً مواردخاص نيز با پيشنهاد مديرمنطقه وتأئيد شهردار بدون تفويض به غيربا تصويب كميسيون ماده 77 تقسيط گردد. درصورتي كه شوراي محترم با اصلاح فوق موافق نباشد پيشنهاد حذف آن داده مي شود . ضمناً آقاي محمدرضا دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
* بررسي سوابق پلاك واقع درپاركينگ درون محله اي كوچه حاجي يوسف متعلق به عبدالحسين سميعي         
6- لايحه شماره 502/47061– 4/10/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4299-4/10/87 :

7
8
 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيرونامه شماره 505/27114مورخ 5/6/87 وبازگشت به شق 10-4 ازبند4 صورتجلسه مورخ 27/6/87 آن شوراي محترم بدينوسيله به استحضار ميرساند با عنايت به بررسي مجدد ازسوابق پلاك شماره 3973 بخش 2يزد واقع درطرح پاركينگ درون محله اي كوچه حاجي يوسف متعلق به عبدالحسين سميعي وغيره ونامه شماره 34476 مورخ 21/7/87 ، شهرداري يزد درنظر دارد درراستاي توافقنامه موجودومضبوط درپرونده غرامتي بشماره 3327مورخ 27/4/87 ثبت دبيرخانه ناحيه تاريخي ونظر به اينكه پلاك فوق به صورت مشاعات مي باشد وسه دانگ ازششدانگ پلاك فوق و     دانگاز يك دانگ داراي سند مالكيت مي باشد ومابقي ملك مذكور به صورت ورثه اي وانتقال كامل آن بنام شهرداري ميسرنيست وبخشي هم قابل انتقال نمي باشد ،لذا ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي مربوطه ونقشه هوايي كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است ومدارك مورد اشاره خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح با عنايت به مشروحه فوق اجازه فرمائيد اقدامات لازم ازمحل كد             35-020-531 تملك جهت احداث پاركينگ درون محله اي معمول گردد. ضمناً درصورت نيازآقاي ترابي جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد.»

 مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مشروط براينكه كل پلاك از نظرقانوني تحت اختيار شهرداري قرارگيرد ، مورد تصويب قرار گرفت.
 
 * تملك قسمتي از پلاك ثبتي واقع دربلوار جمهوري متعلق به عبدالخالق سلطاني وشركاء          
7- لايحه شماره 502/47186– 4/10/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4319-5/10/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،عطف به پيشنهاد شماره 505/38303مورخ 15/8/87 وبازگشت به مصوبه بند2صورتجلسه مورخ 6/9/87 آن شوراي محترم ، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره 2/14258 بخش 8يزد كه درمسير گذرهاي 14 متري و12 متري واقعدر بلوار جمهوري اسلامي منشعب از24 متري امام حسين (ع) ومتعلق به عبدالخالق سلطاني وشركاءاقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاءواگذاري ملك موصوف وبراساس نظريه هيأت ارزياب رسمي جمعاً مبلغ يك ميلياردوسيصدو شانزده ميليون و دويست وهشتاد هزار ريال (1.316.280.000 ريال) بابت غرامت ملك درمسير تعيين كه پس ازكسرعوارض حق تشرف ازغرامت ملك به مبلغ يك ميليارد و چهارصدو شش ميليون وهفتادهزارريال (1.406.070.000 ريال)جمعاً مبلغ هشتادونه ميليون وهفتصدو نود هزارريال(89.790.000 ريال) مالكين بدهكار شهرداري مي باشند كه مقررشد مبلغ مذكور را طي سه قسط دروجه شهرداري پرداخت نمايند ومالكين موظف به انتقال رسمي اسناد درطرح بنام شهرداري يا اصلاح حد باقيمانده مي باشند ،عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيدازمحل كد56-20-531 رديف 26 مصوبه فوق اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً درصورت نيازآقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد .             ميروكيلي – شهردار يزد.»

 مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
       * عدم پيش بيني اعتبار بابت هزينه هاي دفن زباله دربودجه پيشنهادي سال 87           
8- لايحه شماره 204/44213– 17/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4057-18/9/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،احتراماً به استحضار ميرساند كه با توجه به اينكه پيش بيني مي گرديدكارخانه كود كمپوست درپايان سال 86 مورد بهره برداري قرارگيرد وبنابراين دربودجه پيشنهادي سال 87 بابت هزينه هاي دفن زباله اعتباري پيش بيني نگرديده است ودرعوض بابت كمك عمراني به سازمان بازيافت جهت كارخانه كود مبلغ دوميليارد وسيصدميليون ريال (2.300.000.000 ريال)دركد                      02-020-535 پيش بيني شده است .درحال حاضر با توجه به اينكه كارخانه كمپوست راه اندازي نگرديده وكل زباله ها به روش سال قبل دفن مي گردد،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد شرح كد02-020-535 به كمك عمراني به سازمان بازيافت جهت دفن زباله اصلاح گردد . ضمناً آقاي دهستاني بعنوان نماينده جهت اداي توضيحات بيشترمعرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
      * خريد يك دستگاه ماشين نمك پاش            
9- لايحه شماره 400/46308– 1/10/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4258-2/10/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،با عنايت به درخواست معاونت محترم خدمات شهري ( تصوير پيوست ) شهرداري يزد با توجه به فرارسيدن فصل سرما ويخ زدگي درنظردارد يك دستگاه ماشين نمك پاش خريداري نمايد .لذا خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ،اجازه فرمائيد ازطريق ترك تشريفات ،قرارداد واگذاري با كارخانه فني مهندس صبري جهت خريد دستگاه مذكور به مبلغ يكصدوهفتادو پنج ميليون ريال (175.000.000 ريال)ازمحل كد 01-030-535 (خريد ماشين آلات خدمات شهري)منعقد گردد. ضمناً آقاي اميري معاونت خدمات شهري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 جلسه باذكرصلوات در ساعت 15/10خاتمه يافت.