مصوبات دويست وشانزدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست وشانزدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست وشانزدهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت13روز دوشنبه مورخ5/12/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :
 درابتدا رياست شورا فرارسيدن سالروز رحلت جانسوز پيامبرگرامي اسلام حضرت محمد مصطفي(ص) وشهادت حضرت امام حسن مجتبي (ع)وهمچنين شهادت حضرت امام رضا(ع) را تسليت عرض نمود. سپس براساس دستور كار جلسه وهماهنگي هاي بعمل آمده با حضور آقاي دهقان (مديرعامل سازمان عمران ) ، آقاي قانع (شهردارمنطقه يك) ،آقاي لطيفي (شهردار منطقه دو)، آقاي جنايي (شهردار ناحيه تاريخي)وضعيت عملكرد ونحوه فعاليت واقدامات انجام شده سازمان عمران دررابطه با سوددهي ،خودكفايي ودرآمدزدايي بيشتر با توجه به داشتن كارخانه آسفالت وماشين آلات عمراني وبازبيني وبازنگري اساس نامه آن سازمان وهمچنين نظارت ودقت بيشتر درآسفالت نمودن معابر شهري وكوچه هاي محلات باهماهنگي وهمكاري بيشتر شهرداريهاي مناطق سه گانه وناحيه تاريخي بحث وتبادل نظربه عمل آمد .  
 
* مصوبات:
  
     * تملك پلاكهاي ثبتي واقع درطرح 20 متري شهيدان ادهمي متعلق به اداره اوقاف وامور خيريه     
1- لايحه شماره 502/51776– 2/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4798-3/11/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،عطف به پيشنهاد شماره 505/38303 – 15/8/87 وبازگشت به مصوبه بند 2 صورتجلسه مورخ 6/9/87 آن شوراي محترم شهرداري يزد درنظردارد نسبت به تملك قسمتي از پلاكهاي ثبتي شماره 1865و1860 واقع درطرح 20 متري شهيدان ادهمي متعلق به اداره اوقاف وامور خيريه اقدام نمايد كه دراينخصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري املاك موصوف وبراساس نظريه هيأت كارشناسي رسمي بابت غرامت پلاك شماره 1865 جمعاً بمبلغ يك ميلياردوهشتادوهفت ميليون وپانصدهزارريال(1.087.500.000ريال ) وبابت غرامت پلاك شماره 1860 جمعاً مبلغ سيصدوهشتادوهفت ميليون وهفتصدوچهل هزارريال (378.740.000 ريال ) وكل بستانكاري آن اداره بابت هردو پلاك جمعاً بمبلغ يك ميلياردو چهارصدو هفتادو پنج ميليون ودويست وچهل هزار ريال (1.475.240.000 ريال)تعيين ومقررگرديد بجاي مبلغ مذكور 3 قطعه ازاراضي مهرآوران به شماره 2233و2234و2235 وطبق نظريه هيأت كارشناسي رسمي جمعاً بمبلغ يك ميلياردو هفتصدو پنجاه ودو ميليون و ششصدو هفتادهزار ريال (1.752.670.000 ريال)به اداره اوقاف واگذار ومابه التفاوت وجه غرامت به مبلغ دويست وهفتادو هفت ميليون و چهارصدو سي هزار ريال (277.430.000 ريال)بدهكاري اداره اوقاف مي باشد كه مي بايست ازطرف اداره اوقاف به شهرداري پرداخت گردد ودرخصوص عوارض حق تشرف باقيمانده پلاكات فوق مقررشد درزمان اصلاح حد يادرمراجعات بعدي دريافت گردد واداره اوقاف موظف به انتقال اسناد به نام شهرداري مي باشد ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاكهاي فوق برروي آن مشخص گرديده است ، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيداز محل كد 27-020-531 رديف 29 مصوبه فوق اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً آقاي آدمي زاده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق درصورتي كه حق تشرف ملك محاسبه واز قيمت املاك درمسير كسرشود واداره اوقاف وامور خيريه نيز دراين زمينه بستانكار گردد ومعادل بستانكاري آن اداره به مبلغ معادل از املاك يادشده تهاتر شود ، مورد تصويب قرار گرفت.
 
     * قسمتي ازپلاك متعلق به مالك قولنامه اي آقاي احمد معين مقدم      
2- لايحه شماره 502/52111– 3/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4811-3/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيرو نامه شماره 110/45707 مورخ 6/12/81 وعطف به بند 19 صورتجلسه مورخ 13/12/81 آن شورا نظر به اينكه قسمتي از پلاك شماره 1027 بخش 5 يزد به مساحت 80/469 مترمربع متعلق به مالك قولنامه اي آقاي احمد معين مقدم درطرح بلوار خاتم قرار گرفته است ودرسال 81 متراژ درمسير طبق توافقنامه في مابين ومصوبه آن شوراي محترم بصورت قولنامه اي خريداري ومعوض آن يك قطعه از اراضي مهرآوران واگذار شده است واز آن زمان تاكنون متراژ درمسير پلاك مذكور تحويل شهرداري ودرتصرف شهرداري مي باشد وملك معوض نيزاز طريق مبايعنامه به مالك واگذار وتحويل شده است وآقاي احمد معين مقدم ازطريق وكالت نامه رسمي زمين معوض را به شخص ديگري واگذار نموده است (ملك معوض چندين بار به صورت وكالتي واگذار شده است)كه اين واگذاري به تأئيد شهرداري نيزرسيده است ولي درتوافقنامه انتقال اسناد معوض راپس ازاخذ سند باقيمانده ملك درطرح اعلام شده است كه به علت قولنامه اي بودن ملك درطرح وعدم صدور سند ماده 147 ازطريق اداره محترم ثبت اسناد و املاك يزد امكان اخذ سند باقيمانده هم كنون امكان پذير نمي باشد. درسال 84 طي درخواستي ضمن اعلام مراتب فوق خواهان انتقال اسناد زمين معوض شده است كه شهرداري محترم وقت با توجه به اينكه ملك درطرح چندين سال است درتصرف شهرداري بوده وهيچگون ادعايي برروي زمين نشده است دستور انتقال اسناد معوض راداد كه به علت عدم پيگيري خريدار انتقال صورت نگرفت وهم اكنون مجدداً مالك با توجه به دستورشهردار محترم وقت درخواست انتقال اسناد معوض را نموده است عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيد كه شهرداري نسبت به انتقال سند معوض بنام مالك اقدام وتا اخذ سند باقيمانده ملك درطرح هيچگونه اقدامي توسط شهرداري برروي باقيمانده ملك كه بربلوار خاتم قرار دارد صورت نپذيرد .ضمناً آقاي مهندس خواجه منصوري بعنوان نماينده شهرداري جهت توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.                  ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     * بررسي سوابق پلاك واگذار شده به خانم ربابه پرخيال واقع دربلوار دهه فجر       
3- لايحه شماره 502/53526– 12/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4972-13/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به بررسي از سوابق پلاك شماره 14563 بخش 8يزد واقع دربلوار دهه فجر قسمتي ازپلاك فوق بعنوان زمين معوض مغازه به مساحت 72/54 مترمربع به خانم ربابه پرخيال واگذار گرديده است . با توجه به نامه آقاي كريم پور به شماره 14038 – 26/3/87 ثبت دبيرخانه شهرداري نامبرده درخواست واگذاري ملك مجاور آن به مساحت 50/27 مترمربع (طبق كروكي پيوست) جهت تجميع را نموده است وبراساس نامه شهرداري منطقه دو (تصوير پيوست) مبني براينكه مساحت پلاك مذكور (50/27مترمربع) زيرحد نصاب مي باشد وسند مجزا براي آن صادرنخواهد گرديد متعاقب آن شهرداري جهت تجميع دو پلاك موضوع را به كارشناس رسمي ارجاع وطبق نظريه كارشناسي مذكور از قرار هر متر مربع شش ميليون وپانصدهزار ريال (6.500.000 ريال)جمعاً به مبلغ يكصدو هفتادوهشت ميليون وهفتصدو پنجاه هزارريال (178.750.000 ريال)برآورد واعلام نظر گرديده است ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد درآمدي 7201- 2-417 فروش اموال غيرمنقول اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً آقاي مهندس خواجه منصوري ازاداره املاك وقراردادها جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق با افزايش 20% (بيست درصد)نسبت به نرخ كارشناسي انجام شده ،مورد تصويب قرار گرفت.
 
      * احداث ايستگاه تقليل فشار گازجهت گازرساني به اراضي مهرآوران         
4- لايحه شماره 502/53678– 12/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4991-13/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به درخواست شركت گاز استان يزد به شماره گ 62/000/26782 – 21/7/87 مبني احداث ايستگاه تقليل فشار گاز جهت گازرساني به اراضي مهرآوران ونياز مبرم آن اداره به زميني به مساحت 108 متر مربع به ابعاد (12×9) درارضي فوق متعاقب آن موضوع به هيأت كارشناسي رسمي ارجاع وطبق نظريه هيأت مذكور از قرار هرمتر مربع دو ميليون وهشتصد هزارريال (2.800.000 ريال) جمعاً مبلغ سيصدو دوميليون و چهارصد هزار ريال(302.400.000 ريال) مي بايست شركت گاز به شهرداري پرداخت نمايد،عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير نظريه فوق درخواست شركت گاز ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد 7201- 2-417 فروش زمين اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً درصورت نياز آقاي مهندس خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

 مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     * تملك قسمتي ازپلاك ثبتي درطرح 24 متري محمودآباد متعلق به خانمها معصومه حسين عبدالهي وجميله ميرحسيني         
5- لايحه شماره 502/53963– 14/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5035-15/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، شهرداري يزد درنظردارد نسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره 14591 بخش 8 يزد واقع درمسير 24 متري محمودآباد ومتعلق به خانم معصومه حسين عبدالهي وخانم جميله ميرحسيني اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام گرفته توسط هيأت كارشناسي رسمي جمعاً مبلغ ششصدو پنجاه ويك ميليون و ششصدو پنجاه هزار ريال (651.650.000 ريال)بابت كل غرامت ملك درمسير تعيين كه پس ازكسر عوارض حق تشرف به مبلغ يكصدو شانزده ميليون و هفتصدوهفتادوپنج هزار ريال (116.775.000 ريال ) جمعاً مبلغ پانصدوسي وچهار ميليون وهشتصدو هفتادو پنج هزار ريال (534.875.000 ريال) بستانكاري مالكين از شهرداري مي باشد ومقرر شد پس از انتقال رسمي ملك درمسير به نام شهرداري دروجه مالكين پرداخت گرددعليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه ازتصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت ملك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل پروژه استاد چيتي (محمودآباد) كد 08-020-531  اقدام گردد.ضمناً درصورت نياز آقاي فتوحي جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

 مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     * تملك قسمتي ازپلاك ثبتي واقع درطرح 24 متري محمودآباد وبه وكالت آقاي مهران شش برادران
6- لايحه شماره 502/53958– 14/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5030-15/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، شهرداري يزد درنظردارد نسبت به تملك قسمتي ازپلاكهاي ثبتي شماره 68/43/5015 بخش 8 يزد و43/5015 بخش 8 يزدواقع درمسير 24 متري محمودآباد وبه وكالت آقاي مهران شش برادران اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري املاك موصوف وبراساس ارزيابي انجام گرفته توسط هيأت كارشناسي رسمي درخصوص پلاك ثبتي 68/43 جمعاً بمبلغ سي ميليون ريال (30.000.000 ريال) بابت غرامت ملك درمسير تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف از غرامت ملك به مبلغ دويست وسي وپنج ميليون و سيصدوهفتادوپنج هزار ريال (235.375.000 ريال)جمعاً مبلغ دويست وپنج ميليون سيصدوهفتادوپنج هزارريال (205.375.000 ريال)بدهكاري مالك به شهرداري مي باشد ودرخصوص پلاك ثبتي 43 فرعي جمعاً‌ مبلغ يك ميلياردو هشتصدو سي ميليون ريال (1.830.000.000 ريال) بابت غرامت ملك درمسير تعيين كه پس ازكسرعوارض حق تشرف ازغرامت ملك به مبلغ سيصدو بيست ونه ميليون ودويست وپنجاه هزارريال (329.250.000 ريال) جمعاً مبلغ يك ميلياردوپانصد ميليون وهفتصدو پنجاه هزارريال (1.500.750.000 ريال) بستانكاري مالك ازشهرداري  مي باشد ومقررشد پس ازكسر عوارض حق تشرف دو پلاك به مبلغ پانصدو شصت وچهار ميليون و ششصدو بيست وپنج هزارريال (564.625.000 ريال)جمعاً مبلغ يك ميلياردو دويست ونودو پنج ميليون وسيصدو هفتادوپنج هزارريال (1.295.375.000 ريال) بستانكاري مالك از دو پلاك تعيين كه به جاي آن دو قطعه از اراضي مهرآوران به شماره هاي 2294و2293 وبه ارزش يك ميلياردو يكصدو پنجاه وپنج ميليون ريال (1.155.000.000 ريال)به نامبرده واگذار ومابه التفاوت آن مبلغ يكصدو چهل ميليون و سيصدوهفتادوپنج هزار ريال (140.375.000 ريال) پس ازانتقال رسمي اسناد درمسير بنام شهرداري دروجه مالك پرداخت گردد،عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه ازتصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت ملك برروي آن مشخص گرديده است ارسال مي گردد.خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل اعتبارپروژه استاد چيتي كد08-020-531 وتملك اراضي 24 متري محمدآباداقدام گردد.ضمناً درصورت نياز آقاي فتوحي جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

 مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     * تملك تمامي پلاك ثبتي متعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره)واقع در طرح 30 متري خاتم
7- لايحه شماره 502/53787– 13/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5026-14/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، پيرو پيشنهاد 502/43906 مورخ 16/9/87 وبند 8صورتجلسه مورخ 4/10/87 بابت اعتبار ، بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد درنظردارد نسبت به تملك تمامي ازپلاك ثبتي شماره 321 بخش 5 يزد متعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره)واقع درطرح 30 متري خاتم اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاءواگذاري ملك موصوف وبراساس نظريه هيأت كارشناسي رسمي جمعاً به مبلغ نهصدوهشتادوهشت ميليون ريال (988.000.000 ريال)بستانكاري آن ستاد بابت غرامت ملك درطرح تعيين ومقررشد مبلغ مذكور بحساب عوارضات پلاك شماره 3587 بخش 4يزد واقع دربلوار كوثرمتعلق به ستاد منظور گردد وستادموظف به انتقال رسمي اسناد درمسير به نام شهرداري مي باشد ، با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه ازتصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل پروژه مذكور كد 32-020-531 تملك بلوار خاتم در بودجه سال 87 اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً درصورت نياز آقاي مهندس خواجه منصوري رئيس اداره املاك وقراردادهاجهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

 مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق پس ازانتقال رسمي اسناد درمسير به نام شهرداري وهمچنين پس ازرعايت محاسبه حق تشرف احتمالي، مورد  تصويب قرار گرفت.
 
     * تملك تمامي پلاك ثبتي متعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره)واقع در طرح ميدان مسكن وشهرسازي  
8- لايحه شماره 502/53800– 13/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5094-17/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، پيرو پيشنهاد 502/43906 مورخ 16/9/87 وبند 8صورتجلسه مورخ 4/10/87 بابت اعتبار ، بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد درنظردارد نسبت به تملك تمامي ازپلاك ثبتي شماره 789 بخش 5 يزد متعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره)واقع درطرح ميدان مسكن وشهرسازي  اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاءواگذاري ملك موصوف وبراساس نظريه هيأت كارشناسي رسمي جمعاً به مبلغ دو ميلياردو سيصدو هشت ميليون وپانصدهزارريال(2.308.500.000 ريال) بستانكاري آن ستاد تعيين ومقررشدمبلغ مذكور بحساب عوارضات پلاك 3587 بخش 4يزد واقع دربلوار كوثر ومتعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) منظور گردد وستاد اجرايي موظف به انتقال رسمي اسنادبه نام شهرداري مي باشد ، با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه ازتصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات لازم ازمحل كد 49-020-531 تملك ميدان مسكن وشهرسازي منظور گردد.ضمناً درصورت نياز آقاي مهندس خواجه منصوري رئيس اداره املاك وقراردادهاجهت اداي توضيحات بيشتر معرفي          مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

 مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق پس ازانتقال رسمي اسناددرمسير به نام شهرداري وهمچنين پس ازرعايت محاسبه حق تشرف احتمالي ،مورد تصويب قرار گرفت.
 
     * تملك تمامي پلاك ثبتي 376متعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره)واقع در طرح 30 متري خاتم
9- لايحه شماره 502/53796– 13/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5184-23/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، پيرو پيشنهاد 502/43906 مورخ 16/9/87 وبند 8صورتجلسه مورخ 4/10/87 بابت اعتبار ، بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد درنظردارد نسبت به تملك تمامي ازپلاك ثبتي شماره 376 بخش 5 يزد متعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره)واقع درطرح 30 متري خاتم اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاءواگذاري ملك موصوف وبراساس نظريه هيأت كارشناسي رسمي جمعاً به مبلغ هشتصدو نودوچهارميليون ريال (894.000.000 ريال)بستانكاري آن ستاد بابت غرامت ملك درطرح تعيين ومقررشد مبلغ مذكور بحساب عوارضات پلاك 3587 بخش 4يزد واقع دربلوار كوثر ومتعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) منظور گردد وستاد اجرايي موظف به انتقال رسمي اسناد درمسير به نام شهرداري مي باشد ، با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه ازتصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل پروژه مذكور كد 32-020-531 تملك بلوار خاتم در بودجه سال 87 اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً درصورت نياز آقاي مهندس خواجه منصوري رئيس اداره املاك وقراردادهاجهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق پس ازانتقال رسمي اسناد درمسير به نام شهرداري وهمچنين پس ازرعايت محاسبه حق تشرف احتمالي، مورد تصويب قرار گرفت.
 
     * تملك ششدانگ ازپلاك ثبتي واقع در30 متري علامه جعفري ومتعلق به ستاداجرايي فرمان امام (ره)
10- لايحه شماره 502/53793– 13/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5183-23/11/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، پيرو پيشنهاد 502/43906 مورخ 16/9/87 وبند 8صورتجلسه مورخ 4/10/87 بابت اعتبار ، بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد درنظردارد نسبت به تملك ششدانگ پلاك ثبتي شماره 978 بخش 8 يزد واقع در30 متري علامه جعفري ومتعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاءواگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده توسط هيأت كارشناسي رسمي جمعاً به مبلغ يك ميلياردو سيصدو شصت ودوميليون ويكصدو پنجاه هزارريال (1.362.150.000 ريال) بابت كل غرامت درمسير بستانكار شهرداري ميباشند، حسب مفاد توافقنامه مقرر شد اين بستانكاري به حساب عوارضات پلاك شماره 3587 بخش 4يزد واقع دربلوار كوثر متعلق به ستاد منظور گردد وستاد موظف به انتقال رسمي اسناد به نام شهرداري مي باشد ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه ازتصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل پروژه مذكور كد 45-020-531 تملك اراضي بلوار علامه جعفري اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً درصورت نياز آقاي مهندس خواجه منصوري رئيس اداره املاك وقراردادهاجهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق پس ازانتقال رسمي اسناد درمسير به نام شهرداري وهمچنين پس ازرعايت محاسبه حق تشرف احتمالي ،مورد تصويب قرار گرفت.
 
     * تملك قسمتي ازپلاك ثبتي واقع درطرح بلوار امام جعفرصادق (ع) ومتعلق به ستاداجرايي فرمان امام (ره)
11- لايحه شماره 502/53780– 13/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5029-14/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، پيرو پيشنهاد 502/43906 مورخ 16/9/87 وبند 8صورتجلسه مورخ 4/10/87 بابت اعتبار ، بدينوسيله به استحضارمي رساندشهرداري يزددرنظرداردنسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره 7754 بخش 4يزدمتعلق به ستاداجرايي فرمان امام(ره)واقعدرطرح بلوارامام جعفرصادق (ع)اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاءواگذاري ملك موصوف وبراساس نظريه هيأت كارشناسي رسمي جمعاً مبلغ يك ميلياردو يكصدوبيست وشش ميليون و دويست هزارريال(1.126.200.000 ريال) بستانكاري آن ستاد بابت غرامت قسمت درمسيرتعيين ومقرر شد مبلغ مذكور به حساب عوارضات پلاك 3587 بخش 4يزد واقع دربلوار كوثر ومتعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) منظور گردد وستاد اجرايي موظف به انتقال رسمي اسناد درمسيربه نام شهرداري مي باشدوبا عنايت به اينكه عوارض حق تشرف باقيمانده پلاك مذكور محاسبه نگرديده است لذا وصول عوارض حق تشرف درزمان مراجعه بعدي آن ستاد طبق قوانين روز محاسبه واخذ خواهد شد، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه ازتصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات لازم ازمحل كد 63-020-531 تملك طرح بلوار امام جعفرصادق (ع) معمول گردد.ضمناً درصورت نياز آقاي مهندس خواجه منصوري رئيس اداره املاك وقراردادهاجهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق پس ازانتقال رسمي اسناد درمسير به نام شهرداري وهمچنين درصورتي كه عوارض حق تشرف محاسبه واز مبلغ بدهكاري ستاد فرمان اجرايي امام (ره)كسر گردد ،مورد تصويب قرار گرفت.
 
     * تملك نيم دانگ مشاع ازشش دانگ پلاك واقع در30 متري علامه جعفري ومتعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره)
12- لايحه شماره 502/53798– 13/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5028-14/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، پيرو پيشنهاد 502/43906 مورخ 16/9/87 وبند 8صورتجلسه مورخ 4/10/87 بابت اعتبار ،شهرداري يزددرنظرداردنسبت به تملك نيم دانگ مشاع ازششدانگ پلاك شماره ثبتي 1668 بخش 8يزدواقع در30 متري علامه جعفري ومتعلق به ستاداجرايي فرمان امام(ره) اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاءواگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده توسط هيأت كارشناسي رسمي جمعاً مبلغ يك ميلياردو سيصدو نودوسه ميليون ودويست هزار ريال (1.393.200.000 ريال)بابت شش دانگ پلاك مورد ارزيابي قرار گرفته است با عنايت به اينكه ستادمالك نيم دانگ ازشش دانگ پلاك مذكور مي باشد جمعاً مبلغ يكصدو شانزده ميليون و يكصدهزارريال (116.100.000 ريال) درسهم آن ستاد قرار مي گيرد حسب مفاد توافقنامه مقررگرديد مبلغ مذكور به حساب تغييركاربري پلاك شماره 3587 بخش 4يزد واقع دربلوار كوثر ومتعلق به ستاد اجرايي منظور گردد وستاد موظف به انتقال رسمي اسناد درمسيربه نام شهرداري مي باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه ازتصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات لازم ازمحل كد 45-020-531 تملك بلوار علامه جعفري معمول گردد.ضمناً درصورت نياز آقاي مهندس خواجه منصوري رئيس اداره املاك وقراردادهاجهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.                  ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق پس ازانتقال رسمي اسناد درمسير به نام شهرداري وهمچنين درصورتي كه عوارض حق تشرف محاسبه واز مبلغ بدهكاري ستاد فرمان اجرايي امام (ره)كسر گردد مورد تصويب قرار گرفت.
 
     * تملك سهم پلاك ثبتي 1/1471 بخش 3يزد واقع درطرح خيابان اشترزاده وفضاي سبز
13- لايحه شماره 502/53915– 13/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5138-20/11/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، پيرو پيشنهاد 502/43906 مورخ 16/9/87 وبند 8صورتجلسه مورخ 4/10/87 بابت اعتبار ،شهرداري يزددرنظرداردنسبت به تملك 8سهم از 72 سهم ششدانگ و4/1 از24/30 سهم پلاك ثبتي 1/1471بخش 3يزدمتعلق به ستاداجرايي فرمان امام(ره) واقع درطرح خيابان اشترزاده وفضاي سبز به متراژ 50/448 متر مربع اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاءواگذاري ملك موصوف وبراساس نظريه هيأت كارشناسي رسمي جمعاً مبلغ دويست ونودو يك ميليون وپانصدو بيست وپنج هزار ريال (291.525.000 ريال) بستانكاري آن ستاد تعيين ومقررشد مبلغ مذكور به حساب عوارضات پلاك 3587 بخش 4يزد واقع دربلوار كوثر ومتعلق به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) منظور گردد وستاد اجرايي موظف به انتقال رسمي اسناد به نام شهرداري مي باشد.عليهذاباعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه ازتصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات لازم ازمحل كد 62-020-531 تملك فضاي سبز خيابان اشترزاده معمول گردد.ضمناً درصورت نياز آقاي مهندس خواجه منصوري رئيس اداره املاك وقراردادهاجهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق پس ازانتقال رسمي اسناد درمسير به نام شهرداري وهمچنين درصورتي كه عوارض حق تشرف محاسبه واز مبلغ بدهكاري ستاد فرمان اجرايي امام (ره)كسر گردد ،مورد تصويب قرار گرفت.
 
     * درخواست مدير سينما جام جم 
14- درخواست آقاي محمدحسين عليرضايي مدير سينام جام جم يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4999- 13/11/87 دررابطه با بررسي مجدد بند 7 صورتجلسه مورخ 4/10/87 شورا بابت خريد زمين متعلق به شهرداري درمجاورت آن سينما موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بازديد وبررسيهاي بعمل آمده ،پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، موضوع فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 22 خاتمه يافت.