مصوبات دويست وسيزدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست وسيزدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست وسيزدهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 45/12روزسه شنبه مورخ29/11/87 با حضوركلية اعضاء تشكیل گرديد :
 درابتدا براساس دستور كار جلسه ودرسخنان پيش از دستور آقاي كوچك زاده مواردبشرح ذيل جهت پيگيري واطلاع اعضاي شورا مطرح نمودند :
- ارائه گزارش درخصوص جلسه برگزارشده بابت تحويل موقت كارخانه كمپوست .
- برقراري سيتم اتوماسيون اداري – شهرسازي درشهرداري منطقه يك وتأكيد براجراي آن درمناطق ديگر شهرداري .
- مديريت ودقت نظر بيشتر وكافي درخصوص ارزيابي املاك درطرح وآزادسازيها وهمچنين نظارت بيشتر بر قيمت كارشناسي توسط هيأت ارزياب شهرداري وكارشناسان رسمي .
- پيش بيني بودجه كافي براي تأمين زمين پاركينگ درمناطق مختلف شهر به منظور جايگزين كسري پاركينگ هرمنطقه .
 درادامه با حضور آقاي مجيدي ( مديرمالي شهرداري )رويكردها ، نقطه نظرات وديدگاههاي اعضاي شورا دررابطه با تصويب بودجه پيشنهادي سال 88 شهرداري بحث وتبادل نظر بعمل آمد.
 * مصوبات:
 
     * بررسي نامه منطقه دو شهرداري مبني بر رنگ آميزي وزيباسازي بلوارهاي سطح منطقه دو    
1- لايحه شماره 204/48858– 14/10/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4496-14/10/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،با عنايت به نامه منطقه دو شهرداري مبني بر رنگ آميزي وزيبا سازي بلوارهاي سطح منطقه دو شهرداري ، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازطريق ترك تشريفات مناقصه ، قرارداد واگذاري با شركت زيبا هنرغدير – آقاي ملك ثابت به مبلغ يكصدو پنجاه ودوميليون و صد هزارريال (152.100.000 ريال) منعقدوجهت تأمين اعتبار مبلغ مذكور ازمحل كد 04-050-537 سرويس بهداشتي درسطح منطقه دوكسروبه كد 01-090-536 رنگ آميزي سنگ جدول درسطح شهر اضافه ودراصلاحيه بودجه سال 87 منظور گردد.ضمناً آقاي لطيفي مديرمنطقه دو بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي          مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق بدليل واگذاري ازطريق ترك تشريفات وهمچنين تعيين رديف اعتباري سرويس بهداشتي در سطح منطقه دو ،  مورد مخالفت قرار گرفت. 
 
    * بررسي سوابق پلاك شماره 14/8611 بعداز احداث بلوار امام جعفر صادق (ع)
2- لايحه شماره 502/48773– 12/10/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4484- 12/10/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، عطف به نامه شماره 4080 – 20/9/87 با عنايت به بررسي ازسوابق پلاك شماره 14/8611 بخش 4يزد بعد ازاحداث بلوار امام جعفرصادق(ع)زمين كوچه قبلي مازاد بر عرض بلوارجلو پلاك مذكور باقي مانده است كه مالك ازطريق منطقه دو شهرداري درخواست خريد زمين مازاد را نمود كه موضوع توسط منطقه طي شماره 813/11189 – 28/5/87 به اداره املاك وقراردادها ارسال شده است واداره املاك ضمن تهيه كروكي زمين مازاد جهت تعيين ارزش هرمترمربع آن موضوع را به كارشناس رسمي ارجاع ونظريه كارشناسي وكروكي زمين مازاد جهت اخذ مجوز فروش طي نامه شماره 505/30319 – 26/6/87 به آن شوراي محترم ارسال گرديده است وآن شورا با فروش زمين مازاد طبق شق 3-1 ازبند صورتجلسه مورخ 9/8/87 مخالفت نموده است . بديهي است چون قبلاً درهمين راستا زمين مازاد جلو پلاك شماره 3/8611 بخش 4يزد طبق شق «د» از بند 15 صورتجلسه مورخ 27/4/86 آن شوراي محترم به مالك پلاك مذكور واگذارشده است وبه عنوان پاركينگ برمعبر درنظرگرفته شده است ومالك پلاك شماره 14/8611 بخش 4يزد نيز قصد مجوز تجاري ازشهرداري رادارد واين امر مستلزم رعايت پاركينگ بر معبر مي باشد ، لذا مالك درخواست خريدزمين مازاد واستفاده به عنوان پاركينگ بر معبر رادارد وعليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع مجدداً درشوراي اسلامي شهر مطرح ونتيجه جهت اقدامات بعد ابلاغ فرمايند. ضمناً آقاي مهندس خواجه منصوري رئيس اداره املاك به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.              ميروكيلي – شهردار يزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
     * تملك قسمتي ازپلاك ثبتي واقع درطرح 30 متري خيرآباد متعلق به آقاي عباس همتي وشركاء
3- لايحه شماره 502/50731– 26/10/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4734-29/10/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،شهرداري يزد درنظردارد نسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره 31/6/5224 بخش 4 يزد به مساحت كل 1435 مترمربع واقع در طرح 30 متري خيرآباد (حدفاصل خيابان معراج به بلوار جانباز)ومتعلق به آقاي عباس همتي وشركاء اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاءواگذاري 438 مترمربع ازملك موصوف براساس ارزيابي انجام گرفته توسط هيأت كارشناسي رسمي به ازاي هرمترمربع يك ميليون ودويست هزار ريال (1.200.000 ريال)جمعاً به مبلغ پانصدو بيست وپنج ميلون و ششصد هزار ريال (525.600.000 ريال) بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه پس ازكسر عوارض حق تشرف باقيمانده پلاك به مساحت 997 مترمربع از غرامت به مبلغ پانصدو هيجده ميليون و چهارصدوچهل هزار ريال (518.440.000 ريال) جمعاً به مبلغ هفت ميليون و يكصدو شصت هزار ريال (7.160.000 ريال) بستانكاري مالك تعيين ومقررگرديد پس ازدرخواست مالك جهت تغييركاربري ومجوزدر باقيمانده پلاك به حساب بخشي ازآن منظور گردد ومالك موظف به انتقال رسمي ملك درمسير به نام شهرداري مي باشد ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل پروژه فوق كد 12-020-531 تملك معراج به جانباز اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي اهالي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     * انعقاد قرارداد خدمات آزمايشگاهي   
4- لايحه شماره 300/50332– 24/10/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره4685-25/10/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،وبا عنايت به ضرورت تداوم انجام خدمات آزمايشگاهي وجلوگيري از ايجاد هرگونه وقفه دركنترل كيفيت پروژه هاي عمراني سطح شهر ،وبا توجه به توانمندي وسوابق درخشان مؤسسه جهاد دانشگاهي درارائه خدمات مطلوب ومطمئن درراستاي كيفيت بخشي به پروژه هاي عمراني شهرداري واتمام قرارداد آن مؤسسه دربهمن ماه سال جاري ، خواهشمنداست موافقت فرمائيد قراردادخدمات آزمايشگاهي جديد با افزايش ده درصد نسبت به قيمتهاي سال گذشته به صورت واگذاري با مؤسسسه مذكور منعقدگردد ضمناً قرارداد سال گذشته ودرخواست مؤسسه جهاد دانشگاهي وساير مستندات ضميمه مي باشدضمناً اعتبار مربوط باتوجه به انجام آزمايشات از محل پروژه هاي عمراني تأمين اعتبار مي گرددوآقاي عظيمي زاده بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي         مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     * طرح اجرايي شبكه 18 متري جنب مخابرات خيابان شهيد مطهري   
5- نامه شماره 310/54272– 15/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5056-16/11/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛ احتراماً به پيوست چهارسري طرح اجرايي شبكه 18 متري جنب مخابرات خيابان مطهري (پارك شهداي كوچه بيوك) به انضمام كپي طرح تفضيلي ارسال مي گردد، خواهشمند است دستور فرمائيد پس ازبررسي نتيجه رابه شهرداري يزد اعلام نمايند.ميروكيلي – شهردار يزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسيهاي بعمل آمده وتوضيحات رئيس كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
      * طرح اجرايي كوچه 12 متري منشعب ازبلوار بسيج    
6- نامه شماره 310/41789– 4/9/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3892-9/9/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛ احتراماً به پيوست چهارنسخه طرح اجرايي كوچه 12 متري منشعب از بلوار بسيج به انضمام گزارش توجيهي وكپي طرح تفضيلي وكپي مصوبه ماده پنج ارسال مي گردد . خواهشمند است دستور فرمائيد پس ازبررسي وتصويب نتيجه را به اين شهرداري اعلام نمايند. ضمناً‌درصورت نياز واعلام آن شوراي محترم آقاي مهندس قاضي نسب جهت اداي توضيحات تكميلي وتوجيه طرح معرفي مي گردند. ميروكيلي – شهردار يزد.»
 مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسيهاي بعمل آمده وتوضيحات رئيس كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
      * طرح اجرايي گذرهاي 26 متري و24 متري جنب جنگل يزد باف    
7- نامه شماره 310/54635– 17/11/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره5083-17/11/87 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛ احتراماً به استحضار ميرساند به پيوست چهارنسخه ازطرح اجرائي گذرهاي 26 متري و24 متري جنب جنگل يزد باف به انضمام كپي طرح تفضيلي ارسال مي گردد، خواهشمنداست پس ازبررسي وتصويب نتيجه را به شهرداري اعلام نمائيد . ميروكيلي – شهردار يزد.»  
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسيهاي بعمل آمده وتوضيحات رئيس كميسيون عمران وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
      * درخواست صدورپروانه ساختمان تجاري توسط آقاي احمداكبريان     
8-  نامه شماره 825/19161– 9/9/87 شهرداری منطقه دوثبت دبیرخانه شورا به شماره3895-9/9/87 دررابطه درخواست صدورپروانه ساختمان تجاري توسط آقاي احمداكبريان درخيابان دهم فروردين جنب كوچه حسين آباد كه براثربارندگي درفروردين ماه سال 86 مغازه نامبرده تخريب گرديده است موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده وگزارش مشاور شورا ثبت دردبيرخانه شورا بشماره 4795- 2/11/87 وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، مقررگرديد شهرداري براساس تبصره دو ازرديف 9- 5 تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 87 نسبت به صدور پروانه تجديد بنا پس ازرعايت گذربندي درسمت كوچه اقدامات لازم معمول نمايد
جلسه باذكرصلوات در ساعت 16 خاتمه يافت.