مصوبات دويست وسومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات دويست وسومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست وسومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 13 روزپنجشنبه مورخ3/11/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
 براساس دستوركارجلسه وبا عنايت به هماهنگي هاي بعمل آمده باحضورآقاي مهندس ميروكيلي (شهردارمحترم)،خانم مرشدي(مديرعامل سازمان پاركها)،آقاي سرخي زاده(كارشناس سازمان پاركها)آقاي دشتي (كارشناس درآمد)رديف هاي ديگري ازتعرفه عوارض پيشنهادي سال 88 شهرداري ازجمله هزينه خدمات مربوط به خسارت وعوارض پيشنهادي قطع درخت با ارائه توضيحات مديرعامل سازمان پاركها وهمچنين سپرده حمل نخاله واحدهاي مسكوني وتجاري وغيره ، بهاي خدمات آتش نشاني وايمني ، هزينه بازديد كارشناس مسكوني اعم از ويلايي وآپارتماني ،صنعتي ، اداري ،زمين وساير كاربريها ، نرخ مصوب كارت پارك ، عوارض ساليانه مهاجرين خارجي ، عوارض بر بليط كنسرت وسيرك ونظايرآنها موارد فوق مورد بررسي وبحث وتبادل نظرصورت گرفت. 
 
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 15/16 خاتمه يافت.