مصوبات جهل وششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات جهل وششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
 پيرودستوركاراعلام شده  روزچهارشنبه مورخ31/5/86 چهل وششمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت13 شنبه مورخ3/6/86باحضوراکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
1-نامه شماره 505/19677-31/5/86 شهرداری :
 « شورای محترم اسلامی شهر: سلام علیکم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحیه بعدی آن شهرداری درنظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به تملک پلاک ثبتی 1/1257 بخش 5 یزد که درمسیرطرح خیابان30 متری خاتم قرارداد ومتعلق به ورثه مرحوم علی اکبرجعفری نعیمی به وکالت از آقای محسن رمضانی زاده می بایست اقدام نمایدکه در اینخصوص توافقنامه ای فیمابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام شده جمعاً مبلغ 11.056.740.000 ریال بابت کل غرامت ملک درطرح تعیین که طی توافقنامه انجام شده مقررگردید باتوجه به تقاضای مالک و ارایه نقشه در ازای قسمتی از بستانکاری ازشهرداری نسبت به پیگیری تغییرکاربری ونهایتاً صدور وتحویل مجوزتجاری درپلاک 8114 بخش 4 یزد واقع در خیابان کاشانی جنب هلال احمر به مساحت حدود 3000 مترمربع زیربنا که براساس بررسیهای مقدماتی عوارض تجاری مجوز مذور حدود 7.600.000.000 ریال می باشد وحداکثر تا پایان سال 1386 به مالک تحویل داده شود و پارکینگ برمعبر را مالک برابر نظر شهرداری به کمیسیون ماده پنج مسکن و شهرسازی تامین نماید و مبلغ مابقی بعد از انتقال رسمی سند تا پایان سال 86 به مالک پرداخت گردد بدیهی است در صورتی که در روند صدور مجوز مذکور بنا به درخواست مالک و یا مخالفت احتمالی کمیسیون مربوطه نتیجه ای حاصل نگردید مبلغ 7.600.000.000 ریال بستانکاری مالک تا پایان سالجاری پرداخت گردیده است علیهذا با عنایت به مشروحه فوق و کسری اعتبار خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد.میروکیلی –شهرداریزد» مطرح پس از بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر در صورتی که وکالت مالکین (محسن رمضانی زاده) جامع وکامل باشد و تمام مالکین را شامل شود و اصالت وکالت ازطرق مختلف برای شهرداری محرز گردد به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت .وضمناً در صورت لزوم شهرداری می تواند با تغییر کاربری ، تراکم وپرداخت عوارض بصورت تهاتری نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از وجه مذکور اقدامات لازم معمول نمایند .
 2-پیرو بند 4 صورتجلسه مورخ 31/5/86 نامه شماره 204/19010-28/5/86 شهرداری :
 « ریاست محترم شورای اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستحضار می رساند بنا به ضرورت در نظر است به استناد ماده 19 آئین نامه مالی دو قرارداد جداگانه فی مابین شهرداری و دفتر همکاریهای علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت در رابطه با موضوعهای زیر منعقد، خواهشمند است با توجه به عدم وجود اعتبار در این رابطه موافقت فرمائید نسبت به موضوع اقدام و اعتبار آن در اصلاحیه بودجه منظور گردد.
 
1)قرارداد تهیه دستورالعملهای اجرائی عملیات آسفالت و حفاری و راه اندازی سیستم های مدیریت معابر شهری و اتوماسیون حفاری در شهرداری یزد به مبلغ پانصد میلیون ریال.
2)قرارداد مدیریت طرح درپروژه های ساماندهی مدیریت شهریزد (عامل چهارم) به مبلغ دویست وبیست میلیون ریال .میروکیلی– شهردار یزد » مطرح پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید منبعد جهت انجام بندهای مذکور (1.2) از طریق شورا به تعداد لازم مشاور حسب پیشنهاد کمیسیون عمران و تصویب شورا وپرداخت حق الزحمه آنان توسط شهرداری و ارائه گزارش بصورت ماهیانه یکبار به شورا اقدامات لازم معمول گردد.
 3- نامه شماره 204/19468-30/5/86 شهرداری :
 «ریاست محترم شورای اسلامی شهر:سلام علیکم؛احتراماً همانگونه که استحضار دارید قریب به 50% از درآمد پیش بینی شده طی بودجه مصوب سال 1386 شهرداری یزد ازمحل فروش اموال غیرمنقول پیش بینی گردیده واجرای بخشی ازپروژه های موردنظرسالجاری منوط به فروش املاک موصوف گردیده است لذا در نظر است جهت تامین بخشی ازهزینه های عمرانی وهمچنین شروع تعدادی ازپروژه های مهم مانند پلهای زیرگذر و روگذر نسبت به فروش تعدادی از املاک شهرداری که درجهت ایجادارزش افزوده در آن تغییرکاربری مناسب داده شده است اقدام گردد و در این راستا ابتدا زمینهای واقعدرمیدان امام علی(ع) وبلوارطالقانی(اجرائیات فعلی وگلخانه سازمان پارکها) درنظرگرفته شده است خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح موافقت فرمائیدنسبت به تعیین قیمت نهایی زمینهای مذکور ازطریق کارشناسان رسمی دادگستری اقدام وازطریق مزایده عمومی برابر ضوابط ومقررات به فروش رسد ضمناً2% از درآمدهای حاصل ازفروش زمینهای فوق جهت هزینه های مطالعاتی پروژه ها براساس طرحهای پیشنهادی به شورای اسلامی شهردرنظرگرفته خواهدشد. میروکیلی–شهرداریزد» مطرح پس ازبحث وتبادل نظربافروش املاک دربلوارطالقانی(اجرائیات فعلی وگلخانه سازمان پارکها)موردتصویب قرارگرفت وفروش زمینهای واقعدرمیدان امام علی(ع) به جلسات آتی موکول گردید.
4- نامه شماره 200/19176-28/5/86 شهرداری :
 « ریاست محترم شورای اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً پیرو لایحه تقدیمی شماره 204/2876مورخ 28/1/86 بدینوسیله به استحضار می رساند طی دو سال اخیر کلیه قراردادهای بیمه ای شهرداری در قالب برگزاری مناقصه محدود بین کلیه شرکتهای بیمه اعم از دولتی و خصوصی و با رعایت تشریفات قانونی برگزار گردیده و در سال جاری نیز شهرداری طی پیشنهاد شماره 204/2876مورخ 28/1/86 درخواست مجوز برگزاری مناقصه محدود جهت انتخاب شرکت بیمه طرف قرارداد نموده که پس از طی مراحل لازم صورتجلسه پیوست کمیسیون عالی معاملات شهرداری که مورد تائید نماینده محترم وقت شورای اسلامی شهر سرکارخانم یادگار نیز قرار گرفته تنظیم گردیده است .با عنایت به اینکه اخیراً و در مرحله عقد قرارداد با شرکت برنده مناقصه مشخص گردیده که شورای محترم شهر در متن مصوبه بجای موافقت با پیشنهاد شهرداری مبنی بر مناقصه محدود عبارت مناقصه عمومی را ذکر نموده و همچنین با توجه به اینکه در مراحل طی شده قبلی
 
 
 رعایت کامل ضوابط و مقررات معمول گردیده خواهشمند است موافقت فرمائید برابر پیشنهاد تقدیمی قبلی و
نتیجه صورتجلسه پیوست اقدام لازم معمول گردد. . میروکیلی – شهردار یزد » مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد مخالفت قرار گرفت.
5- نامه شماره 505/19337-30/5/86 شهرداری :
 « شورای اسلامی محترم شهریزد : سلام علیکم ؛ احتراماً مستحضر می دارد بررسی هایی که اخیراً از سیستم ثبت وصولی های شهرداری صورت گرفت تعداد قابل توجهی قطعه چکهای تسلیمی به شهرداری از سوی شهروندان بابت بدهی های مختلف به دلیل کسر یا عدم موجودی گواهی عدم پرداخت صادر و تاکنون راه حل و شیوه های اجرائی مناسبی جهت وصول اینگونه مطالبات در دست اجرا قرار نگرفته است . لذا در راستای بهسازی سیستم روند اداری مقرر شد ابتدا یک مرحله با نظارت اداره حقوقی هماهنگی و پیگیری لازم با بانک مربوطه و صادر کنندگان چک صورت گیرد.مواردی که موفقیت حاصل شد یک درصد مبلغ وصول شده بین دست اندرکاران توزیع و در صورت عدم حصول نتیجه وجه چکهای مورد نظر توسط وکیل یا وکلای دادگستری با حق الزحمه توافقی وصول گردد که در این رابطه با تعدادی از وکلای محترم دادگستری مذاکره و نهایتاً آقایان عباس حسن وند و حمیدرضا رحمانی موافقت خود را جهت پیگیری قانونی وصول چکها با درصدها و شرایط پیشنهادی طی پیش نویس قرارداد پیوست اعلام می دارد علیهذا ضمن ارسال پیش نویس قرارداد تنظیمی خواهشمند است مراتب در شورای اسلامی شهر مطرح و موافقت فرمایند بنا به اختیارات قانونی حاصله و با توجه به صرفه و صلاح شهرداری و با عنایت به ضرورت تسریع در پیگیری مطالبات معوقه بصورت آزمایشی ، در قالب واگذاری و با ترک تشریفات تا سقف حق الزحمه دویست وبیست میلیون ریال با نامبردگان انعقاد قرارداد گردد. میروکیلی – شهردار یزد» مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً شهرداری ملزم است نحوه انعقاد قرارداد وانجام کار را با شورا هماهنگ نماید.
6- درخصوص انتخاب مشاور برای انجام پروژه های آتی شهرداری جهت هرگونه همکاری مقرر گردید ابتدا از مراکز آموزش عالی استان ، تشکل های فنی مهندسی ،انجمن مشاورین یزد برای انجام کار استعلام ، درصورتی که مراکز فوق آمادگی و توان انجام کار را نداشته باشند با هماهنگی شورا از متخصصین خارج از استان اقدام گردد.
جلسه باذکرصلوات درساعت 16 خاتمه یافت