مصوبات جهل وجهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات جهل وجهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
 پيرو دستوركار اعلام شده  روز چهارشنبه مورخ24/5/86 چهل و چهارمین جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی از کلام ا... مجید درساعت 20 یکشنبه مورخ28/5/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
1-به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت ابوالفضل العباس(ع)-روز جانباز مقرر گردید شورا از برادران جانباز آقایان مطهریان (عضو شورا) ، سید علی اکبر میروکیلی (شهردار) تجلیل بعمل آید.
2-باعنایت به توضیحات آقای حرزاده نماینده شورا در سازمان تاکسیرانی درخصوص دوگانگی نرخ جابه جایی مسافرین تاکسی در سطح شهر مقرر گردید کمیسیون خدمات با دعوت از آقای اسکندری رئیس سازمان بازرگانی استان و آقای سرمست مدیرعامل تاکسیرانی موضوع را بررسی و نتیجه به شورا گزارش نمایند.
3- نامه شماره 110/17714 -16/5/86 شهرداری :
 « شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن بدینوسیله در راستای تسریع درکارها و امور مراجعین و با عنایت به اختیارات آن شورای محترم در بند3 تبصره ذیل ماده 45 قانون شهرداری و همچنین با عنایت به مفاد ماده 79 قانون شهرداری وبند الف ماده 4 آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایند اختیارات ترک تشریفات مناقصه تا سقف دویست و بیست و سه میلیون ریال به اینجانب واگذار و بطور همزمان دلایل مستدل و موجه مربوطه به آن شورای محترم منعکس گردد ضمناً باستناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها اجازه فرمائید درخصوص پذیرش هبه تا سقف مبلغ یکصد میلیون ریال نیز با نظر اینجانب در موقع مورد لزوم اقدام و به ترتیب فوق دلایل مربوطه به آن شورای محترم تقدیم گردد.میروکیلی –شهرداریزد» مطرح پس از بحث و تبادل نظر با اختیارات تفویضی در زمینه ترک تشریفات به شهردار تا سقف پنجاه میلیون ریال مورد موافقت قرار گرفت که شهردار موظف است تا ظرف مدت پنج هفته نتیجه اقدامات خود را به شورا گزارش نماید .ضمناً در سایر مواردی که مبلغ درخواستی شهردار بالای پنجاه میلیون ریال باشد باید درخواست خود را به شورا ارائه و تاریخ تسلیم پیشنهاد را از دبیرخانه شورا اخذ نموده و شورا موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز مصوبه خود را به شهرداری ابلاغ نماید بدیهی است پس از سپری شدن پنج روز به معنای تصویب درخواست شهرداری تلقی میگردد و در خصوص پذیرش هبه موضوع جهت تصمیم گیری به جلسات آتی شورا موکول گردید.
4- نامه شماره 110/18763-25/5/86 شهرداری :
 « شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن بدینوسیله ضمن پیوست تصویر بند یک صورتجلسه شورای معاونین در ارتباط با بزرگداشت روزپدر، خواهشمند است موضوع درشورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید برابر پیشنهاد مذکور اقدام لازم معمول گردد . لازم به ذکر است اعتبار مربوطه در بودجه مصوب سال86 تأمین گردیده است. ضمناٌ همانگونه که استحضار دارید درارتباط با بزرگداشت روز زن نیز جهت کلیه خواهران همکار یکعدد ربع سکه بهارآزادی تهیه و تحویل شده است.. میروکیلی –شهردار یزد» مطرح و مورد موافقت قرارگرفت ضمناٌ مقررگردیدشهرداری منبعد پس از کسب مجوزهای لازم ازشورا اقدامات این چنینی داشته باشد.
5-نامه شماره204/19125- 28/5/86 شهرداری :
 « شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً بدین وسیله باستحضار می رساند باتوجه به بررسی بعمل آمده وبادرنظرگرفتن صرفه وصلاح شهرداری درجایگزینی خودروهای سواری پیکان مورداستفاده فعلی واستفاده ازخودروهای کرایه ای بخش خصوصی بصورت جایگزین درجهت کاهش بخش عمده ای ازهزینه های مربوطه و همچنین با هدف ساماندهی وضعیت کنترل ساخت وسازهای غیرمجاز وسدمعبر درنظر است اقداماتی بشرح زیر صورت پذیرد:
1) باتوجه به نامناسب بودن ماشین آلات قسمت کنترل سدمعبروساخت وسازهای غیرمجازنسبت به خرید تعداد9دستگاه مزدا دوکابین دوگانه سوز ازطریق مناقصه محدود که به اعتباری بالغ بر 1.300.000.000ریال نیاز می باشد اقدام گردد .
2) باتوجه به وجود11دستگاه سواری پیکان و همچنین پاترول ونظر به عمربالای آنها وهمچنین مصرف سوخت زیاد درنظر است نسبت به فروش آنها از طریق مزایده اقدام و در این رابطه از بخش خصوصی جهت جایگزین کردن 9دستگاه ازسواریهای مربوطه اقدام که به صرفه جویی زیادی درمصرف سوخت و هزینه های نگهداری وهزینه راننده و... منجر و درجهت جایگزین خودرو کرایه ای بخش خصوصی ماهیانه به اعتباری بالغ بر سی میلیون ریال که جمعاً حدوددویست وبیست میلیون ریال تا پایان سال می باشد اقدام گردد .
3) نسبت به خرید یکدستگاه سواری مناسب جهت استفاده درمأموریتهای مختلف برون شهری اقدام گردد .
 خواهشمند است موارد فوق درشورای اسلامی شهر مطرح و موافقت فرمائید برابر پیشنهادات مذکور اقدام و کسری اعتبار در اصلاحیه بودجه منظور گردد. میروکیلی –شهردار یزد» مطرح پس از بحث وتبادل نظر با بند یک و دو پیشنهاد شهرداری مورد موافقت قرار گرفت و درخصوص بند3 مقرر گردید شهرداری مبلغ خرید یکدستگاه سواری جهت مأموریتهای برون شهری را به شورابصورت مکتوب اعلام تا تصمیم نهایی اتخاذ گردد .
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 23خاتمه یافت وجلسه بعد به روز چهارشنبه31/5/86 ساعت6 موکول گردید.