مصوبات بیست و یکمین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد

مصوبات بیست و یکمین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد
صورتجلسه
 

  پيرودستوركاراعلام شده  روزچهارشنبه مورخ16/3/86 بیست و یکمین جلسه شوراياسلامي شهريزددرساعت 20 یکشنبهمورخ20/3/86 با حضور کلیه اعضاء با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید  درمحل  تالارشورا تشكيل و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

1- درخصوص تشکیل جلسات شورا مقرر گردید یکشنبه ها ساعت 20 الی 23 ، سه شنبه ها ساعت 7 الی 10 صبح ، چهارشنبه ها ساعت 30/12 الی 15 عصر برگزار گردد.

 2- درخصوص برگزاری جشنواره کشوری فیلم کوتاه لحظه های عاشورایی توسط اداره ارشاد اسلامی در روز 28/3/86 با توضیحات آقای حرزاده و پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء مقرر گردید شهرداری از اعتبارات ماده 16 مبلغ بیست میلیون ریال پرداخت نماید.

3-  نامه شماره 230/4656-8/2/86 شهرداری در مورد نحوه اعمال تخفیف صدور پروانه ساختمان در بافت فرسوده مطرح مقرر گردید که تا تهیه آئین نامه مربوطه توسط کارگروه تعیین شده برای تسریع در کار و اعطای تسهیلات بانکی دربافت تاریخی جهت واحدهای مسکونی ، شهرداری کمافی السابق 100% عوارض بخشوده شود و در بقیه بافت فرسوده (واحد مسکونی)که شامل بخشهای غیر تاریخی است براساس نقشه های ابلاغی 50% تخفیف در نظر گرفته شود .

4- درخصوص خرید مجتمع فرهنگی ،ورزشی مهنور توسط شهرداری پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء مقرر گردید در زمینه تامین اعتبار آن کمیسیون بودجه ، قیمت زمین و تاسیسات آن کمیسیون عمران و در خصوص اداره و مدیریت آن مجموعه توسط کمیسیون خدمات و درخصوص مسائل فرهنگی واستقبال مردم از این مجموعه کمیسیون فرهنگی اجتماعی آن شورا بررسی و کارشناسی های لازم را انجام تا ضمن جمع بندی، موضوع در جلسات آتی شورا با حضور شهردار تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

5-  چهارمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ10/3/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:  

الف- نامه شماره 110/7749-31/2/86 شهرداری در ارتباط با درخواست منطقه سه شهرداری مبنی بر ضرورت ابلاغ 25% اضافه پیمان مربوط به قرارداد فیمابین شهرداری و شرکت جهادنصر در پروژه احداث بلوار کوثر و میدان امام علی (ع) با اعتبار سه میلیارد وهفتصد و پنجاه میلیون ریال مطرح و مقرر گردید در اصلاحیه بودجه منظور گردد.

ب- رونوشت نامه شماره 2000-5/3/86 سازمان همیاری شهرداریها به سرپرست شهرداری درخصوص حسابهای فیمابین شهرداری و آن سازمان مطرح و مقرر گردید شهرداری در این مورد گزارشی جهت شورا در اسرع وقت ارائه نماید.

ج- نامه شماره 110/8087-1/3/86 شهرداری در خصوص فروش 97/5 مترمربع ازجوی متعلق به شهرداری جهت تجمیع به پلاک 510 از فرعی 9 بخش 5 یزد متعلق به خانم محبوبه کاربخش راوری واقعدر مسکن و شهرسازی مطرح و با آن موافقت گردید.

د- نامه شماره 110/8013-1/3/86 سرپرست محترم شهرداری درخصوص اخذ مجوز خرید یکدستگاه کشتی صبا جهت پارک شهداء به مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال و کسر این مبلغ از محل اعتبار پروژه پارک شهداء و پرداخت به سازمان پارکها در قالب کمک عمرانی مطرح و با آن موافقت گردید.

هـ- نامه شماره 110/8077-1/3/86 شهرداری در خصوص فروش 21 مترمربع ازجوی متعلق به شهرداری جهت تجمیع به پلاک 621 بخش 5 یزد واقعدر مسکن و شهرسازی مطرح و با آن موافقت گردید.

و- نامه شماره 110/6505-20/2/86 سرپرست شهرداری درخصوص تعمیر و تعویض قطعات ماشین های جاروب در ایام نوروز براساس فاکتورهای پیوست به مبلغ چهارده میلیون و هفتصد و دوازده هزار ریال در وجه نمایندگی مجتمع تولیدی 118 با توجه به انحصاری بودن خدمات مزبور و ازطریق ترک تشریفات مطرح و با عنایت به توضیحات آمده در نامه مذکور با آن مخالفت گردید.(علت ترک تشریفات چیست؟)

ز- نامه شماره 110/6726-23/2/86 شهرداری در خصوص تنظیم قرارداد با آقای سیدرضا میرشریف جهت سرویس و نگهداری آسانسورهای ساختمان جدید و قدیم شهرداری مرکز در سال جاری بصورت واگذاری و با 10%افزایش نسبت به قرارداد قبلی مطرح و با آن موافقت گردید .

ح- نامه شماره 110/6936-24/2/86 شهرداری در خصوص اعتراض آقای علی اکبر محمودی به ارزیابی زمین متعلق به شهرداری واقعدر حدفاصل بلوار دهه فجر و خیابان خیام مطرح و مقرر گردید براساس نرخ کارشناسی عمل گردد.

ط- نامه شماره 110/8040-1/3/86 شهرداری در خصوص اخذ مجوز توافق و تامین اعتبار به مبلغ هفتصد و هفده میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار وپانصد ریال بابت اجرای طرح مسیر گذر 12 متری محله اهرستان بدلیل عدم پیش بینی اعتبار جهت اجرای آن در سال 86 مطرح و با آن موافقت گردید.و در اصلاحیه بودجه منظور گردد.

ی- نامه شماره 120/9036-9/3/86 شهرداری بشرح ذیل قرائت « احتراماً نظر به اینکه جهت آسفالت معابر اصلی شهر یزد مبلغ 3.530.000.000 ریال ازمحل اعتبارات استانی تخصیص داده شده است. خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و با توجه به توان اجرائی انجام کار توسط سازمان عمران شهرداری یزد آسفالت معابر اصلی شهر به سازمان عمران شهرداری در حد مبلغ مذکور واگذار گردد.     حاجی محمد رضایی –سرپرست شهرداری یزد مطرح و با آن موافقت گردید.

ک- نامه شماره 120/9035-9/3/86 شهرداری بشرح ذیل « احتراماً نظربه اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال ازمحل اعتبارات استانی (تملک دارائی های سرمایه ای)جهت خرید لوله و اتصالات و تجهیزات مربوط به آبرسانی فضای سبز پارک بزرگ شهر یزد خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید در حد مبلغ مذکور نسبت به برگزاری مناقصه محدود اقدام نماید.حاجی محمد رضایی –سرپرست شهرداری یزدمطرح و با آن موافقت گردید.

ل- نامه شماره 205/6603-22/2/86 شهرداری در خصوص معرفی نماینده شورا در کمیته بهبود روشهای شهرداری مطرح ومقرر گردید آقای فقیه خراسانی بعنوان نماینده شورا در کمیته مزبور شرکت نماید.

م- نامه شماره 110/6654-22/2/86 سرپرست شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی 8/1/4623بخش 4 یزد که در مسیر طرح میدان امام علی (ع)قرار دارد و متعلق به آقای احمد طاهریان می باشد مطرح و با آن موافقت گردید.

ن- نامه شماره 110/6439-19/2/86 شهرداری درخصوص تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 14684بخش 8 یزد که در مسیر طرح کوچه وکیل قرار دارد و متعلق به آقای ناصر دهقان می باشد مطرح و با آن موافقت گردید.

س- نامه شماره 110/6651-22/2/86 شهرداری درخصوص تملک پلاکهای ثبتی 925و926بخش 1 یزد که در مسیر کتابخانه مرکزی و فضای سبز قرار دارد و متعلق به خانم مهرانگیز بهروزی می باشد مطرح و با آن موافقت گردید.

ع- نامه شماره 120/6843-23/2/86 ذیحساب شهرداری بشرح ذیل « احتراماً با عنایت به آغاز دور سوم شورای اسلامی شهر و در راستای اجرای مواد 79و84 قانون محاسبات عمومی کشور خواهشمند است دستورات لازم در خصوص معرفی دو نفر نماینده مطلع جهت شرکت در کمیسیونهای مرتبط با معاملات دولتی صادر فرمائید. قبلاً از بذل عنایت آن شورای محترم قدردانی بعمل می آید.محمدرضا پیرنیا –ذیحساب شهرداری مطرح پس از مذاکره مقرر گردید آقای پارسائیان و آقای مطهریان معرفی گردند.

ف- نامه شماره 85/110-30/2/86 آقای خطیب درخصوص کنتور برق برج نور جوی هرهر مطرح ومقرر گردید توسط آقای فقیه خراسانی با اداره برق مذاکره تا مساعدت لازم صورت گیرد.

ص- رونوشت نامه شماره 42/9894-26/2/86 مدیرکل امور شهری و روستائی درخصوص ارسال پاسخ شهرداری به نامه های 42/1084و4/2271و4/4045و42/4827 مطرح مقرر گردید شهرداری نسبت به ارسال پاسخ تسریع و تصویری از آن را به شورا ارسال نماید.

ق- نامه شماره 110/8225-2/3/86 سرپرست شهرداری درخصوص درخواست مدیریت کانون تبلیغاتی تصویران مبنی بر اجاره دو فقره تابلو تبلیغاتی چهارراه مهدیه (15متر)با افزایش ده درصد قیمت پایه مزایده قبلی ماهیانه مبلغ 4.125.000 ریال برای مدت یکسال و تابلو سه بعدی گردان میدان جانباز داخل مثلثی (36متر)با افزایش ده درصد قیمت ماهیانه مبلغ 7.920.000 ریال برای مدت 2 سال با افزایش 20 درصد براساس سال دوم مطرح مقرر گردید در سه کمیسیون مطرح شود.

ر- نامه شماره 110/8142-2/3/86 شهرداری درخصوص توافق صورت گرفته با آقای نصرا... میرجلیلی طی شرح آمده در نامه مذکور مطرح و با آن موافقت گردید.

ش- نامه شماره 110/7080-25/2/86 شهرداری درخصوص توافق صورت گرفته با آقای بیابانکی طی شرح آمده در نامه مذکور مطرح و با آن موافقت گردید.

ت-  نامه شماره 110/4745-9/2/86 شهردار سابق در ارتباط با اخذ مجوز تامین اعتبار به مبلغ پانصد وپنجاه وشش میلیون و یکصد و هشتاد و شش هزار ریال بابت تملک پلاک ثبتی موقوفه اوقاف به شماره 1189 بخش 8 یزد که در مسیر طرح پارکینگ مجتمع ورزشی شهدای مریم آباد قرار دارد با توجه به عدم

پیش بینی اعتبار مطرح و با آن موافقت گردید.

ث-  نامه شماره 110/4749-9/2/86 شهردار سابق در ارتباط با اخذ مجوز تامین اعتبار به مبلغ سه میلیارد و یکصدو و دوازده میلیون و پانصد و سی و دو هزار و پانصد ریال بابت تملک پلاک ثبتی موقوفه اوقاف به شماره 2048 بخش 4 یزد که در مسیر طرح بلوار طالقانی قرار دارد با توجه به عدم پیش بینی اعتبار مطرح و با آن موافقت گردید.

خ-  نامه شماره 110/4748-9/2/86 شهردار سابق در ارتباط با اخذ مجوز تامین اعتبار به مبلغ پنج میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت تملک پلاک ثبتی موقوفه اوقاف به شماره 3818 بخش 4 یزد که در مسیر طرح خیابان شهید عابدی قرار دارد با توجه به عدم پیش بینی اعتبار مطرح و با آن موافقت گردید.

ذ-  نامه شماره 110/4743-9/2/86 شهردار سابق در ارتباط با اخذ مجوز تامین اعتبار به مبلغ یک میلیارد و یکصد و پنجاه و پنج میلیون و ششصد هزار ریال بابت تملک پلاک ثبتی موقوفه اوقاف به شماره 3279 بخش 2 یزد که در مسیر طرح آذر یزدی قرار دارد با توجه به عدم پیش بینی اعتبار مطرح و با آن موافقت گردید.

ض-  نامه شماره 110/4751-9/2/86 شهردار سابق در ارتباط با اخذ مجوز تامین اعتبار بابت غرامت ملک در مسیر طرح آذر یزدی به پلاک ثبتی موقوفه به شماره 3880 بخش یک یزد که پس از از کسر عوارض حق تشرف مبلغ ششصد و هشت میلیون و پانصد وهشتاد هزار ریال بستانکاری اداره اوقاف تعیین می گردد با توجه به عدم پیش بینی اعتبار مطرح و با آن موافقت گردید.

ظ-  نامه شماره 110/4746-9/2/86 شهردار سابق در ارتباط با اخذ مجوز تامین اعتبار به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و نود میلیون ریال بابت تملک پلاک ثبتی موقوفه اوقاف به شماره 437 بخش 4 یزد که در مسیر خیابان ایمان قرار دارد با توجه به عدم پیش بینی اعتبار مطرح و با آن موافقت گردید.

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 10/23خاتمه یافت وجلسه بعد به روز سه شنبه  22/3/86 ساعت 7 صبح موکول گردید.