مصوبات بیست و دومین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد

مصوبات بیست و دومین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد
صورتجلسه
 
   پيرو دستوركار اعلام شده  روزیکشنبه مورخ20/3/86 بیست و دومین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد در ساعت 7 سه شنبه مورخ22/3/86 با حضور اکثریت اعضاء با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید  درمحل تالار شورا تشكيل و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
1- نامه شماره 204/10192-21/3/86 شهردار یزد :
    « ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد ؛ سلام علیکم : احتراماً در نظر است به استناد ماده 35 آئین نامه مالی شهرداریها براساس اختیارات مندرج در ماده 45 و 55 قانون شهرداری و همچنین مواد آئین نامه مالی شهرداریها براساس جدول پیوستی نسبت به تفویض اختیار به اینجانب و مسئولین ذکر شده اقدام گردد خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح پس از تصویب مراتب جهت اقدام بعدی به شهرداری ابلاغ گردد./ سید علی اکبر میروکیلی – شهردار یزد» مطرح ،پس از بررسی و بحث و تبادل نظر موارد ذکر شده مورد تصویب قرار گرفت.
 2- مقرر گردید کارگروهی متشکل از رئیس شورا ، خزانه دار ، منشی شورا جهت بهبود روش و تحول اداری در شورا تشکیل گردد.
3-  به اتفاق آراء مقرر گردید برحسب ضرورت کمیسیون تلفیق با حضور رؤسای کمیسیونها تشکیل و برگزار گردد.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 50/9خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهار شنبه  23/3/86 ساعت 30/12 موکول گردید