مصوبات بيست وچهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات بيست وچهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
   پيرودستوركاراعلام شده  روزچهار شنبه مورخ23/3/86 بیست و چهارمین جلسه شوراياسلامي شهريزددرساعت 7 سه شنبه مورخ29/3/86 با حضور کلیه اعضاء با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید  درمحل تالارشورا تشكيل و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
1- مقرر گردید به منظور تعامل و همفکری در جهت رفع مسائل و مشکلات بافت قدیم و تاریخی ، کمیسیون عمران با دعوت از رئیس و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی ، کارشناسان شهرداری موضوع را بررسی و نتیجه را ظرف مدت یک هفته به شورا گزارش نمایند.
 2- درخصوص غنی سازی نمودن در برگزاری مراسم جشن های نیمه شعبان در سطح شهر مقرر گردید کمیسیون فرهنگی اجتماعی با دعوت از مسئولین این مراسمها در محلات و پارکها همایش آموزشی یک روزه برگزار نماید.
3- نامه شماره 505/10923-27/3/86 شهرداری بانضمام نامه 505/10599-23/3/86 و نامه 1/17912-24/3/86 استاندار یزد درخصوص تسریع در روند اجرای پروژه میدان شهدای محراب و تملک اراضی لاینحل و باقیمانده تحت مالکیت آقای دیهیمی و شرکاء با توضیحات آقای مهندس میروکیلی شهردار محترم مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد با توجه به وجود منابع مالی در تامین معوض و یا پرداخت وجه المصالحه املاک و ضرورت تسریع در اجرای پروژه بواسطه تبعات اجتماعی ضرر و زیانهای اقتصادی وبیم خطرات جانی به شهرداری اجازه داده می شود که با پیگیریهای لازم ازطریق وزارت کشور و اخذ ابلاغیه تائید فوریت اجرای پروژه با برنامه ریزی دقیق درخصوص رعایت تبصره یک ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک املاک و.... برای اجرای طرحهای دولتی موضوع را پیگیری و برابر مفاد قانون اقدامات لازم معمول گردد.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 45/11 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهار شنبه  30/3/86 ساعت 30/12موکول گردید.