مصوبات بيست ونهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات بيست ونهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
   پيرو دستوركار اعلام شده روزچهار شنبه مورخ6/4/86 بیست و نهمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با  تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید درساعت 20 یکشنبه مورخ10/4/86 با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
1- درخصوص خرید مجتمع مهنور توسط شهرداری مقرر گردید موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی و نتیجه جهت تصمیم گیری نهایی به شورا گزارش گردد.
 2- مقرر گردید آقای مطهریان در اسرع وقت نسبت به تحویل و تحول کلیه اموال شورا اقدام و نتیجه را در صحن شورا گزارش نمایند.
3- درخصوص پرداخت حق الزحمه آقای حمیدرضا تیموری پرسنل مامور بخدمت در شورا مقرر گردید شهرداری نسبت به پرداخت حقوق و مزایای مشارالیه در سه ماهه اردیبهشت ،خرداد ، تیر ماه سال جاری پس از تائیدیه شورا اقدام نماید.
 
 
جلسه باذکرصلوات درساعت  23خاتمه یافت وجلسه بعد به روز سه شنبه 12/4/86 ساعت 7 صبح  موکول گردید.