مصوبات بيست وششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات بيست وششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

صورتجلسه

 

   پيرو دستوركار اعلام  شده  روزچهارشنبه مورخ30/3/86 بیست و ششمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد در ساعت 20 یکشنبه مورخ3/4/86 با حضور اکثریت اعضاء با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید  درمحل  تالار شورا تشكيل و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

1- درخصوص پاسخگویی به مراجعین و برگزاری ملاقاتهای مردمی روزانه توسط اعضای شورا مقرر گردید       هر یک از اعضای شورا طبق لیست زمان بندی شده به ترتیب در موعد مقرر از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در شورا حضور داشته باشند.

 2- نامه شماره 110/8225 مورخ 2/3/86  شهرداری درخصوص مزایده تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر به کانون تبلیغاتی تصویران در چهارراه مهدیه با افزایش 10% قیمت پایه مزایده قبلی برای مدت یکسال و تابلو سه بعدی گردان میدان جانباز داخل مثلثی با افزایش 10% قیمت پایه برای مدت 2 سال مطرح مقرر گردید طبق اختیارات تفویض شده ، شهرداری اقدام نماید .

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 23 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزسه شنبه  5/4/86 ساعت  7 موکول گردید.