مصوبات بيستمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات بيستمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
  پيرودستوركاراعلام شده  روزیک شنبه مورخ13/3/86 بیستمین جلسه شوراياسلامي شهريزددرساعت30/12 چهارشنبهمورخ16/3/86 با حضور اکثریت اعضاء با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید  درمحل  تالارشورا تشكيل و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
1- بنا به ضرورت و اهمیت مبنی بر راه اندازی سایت شورای شهر مقرر گردید تا روزسه شنبه مورخ 22/3/86 اقدامات لازم معمول گردد.
 2- درخصوص رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم در محلات سطح شهر مقرر گردید شورا با اطلاع قبلی و اعلام عمومی با انتخاب شورایار مرکب از سه نفر از معتمدین آن محل و آشنایی آنان با برنامه های این شورا و با حضور اعضای شورا در آن محل بشرح ذیل اعلام گردید:
- آقای میرحسینی : محله محمود آباد ، محله کسنویه ،محله نصرآباد، مسجد قبا
- آقای کوچک زاده : محله امامشهر ،كوچه دیوار بلند ، محله شیخداد
- آقای فقیه خراسانی : محله خلف باغ ،کوچه بیوک ،مسکن و شهرسازی
- آقای حرزاده : محله چهارمنار، محله قاسم آباد ، محله مریم آباد، محله حسن آباد ، مسجد فیضیه
- آقای خباززاده : محله چهارمنار، محله سر دو راه، صفائیه (مسجد الرضا،مسجد شهید ساداتی فلکه کاج)
- آقای مطهریان : محله سید گلسرخ ، مسجد شاه طهماسب
- سرکارخانم حیدری : محله مریم آباد ، محله قاسم آباد ، محله شیخداد
- آقای پارسائیان : محله خیرآباد ، محله عیش آباد ، مسجد امیرالمومنین ابتدای بلوار صدوقی
   در ضمن آقای تیموری بعنوان رابط شورایارها انتخاب گردیدند .
3- مقررگردید آقای خباززاده ظرف مدت یک هفته لیست کامل کلیه انجمن های NGO را به شورا ارسال نمایند.
4- درخصوص شرکت در برنامه زنده رادیویی مقرر گردید ضمن برنامه ریزی و هدفمند بودن ، اعضای هر کمیسیون می توانند در این برنامه شرکت نمایند.
5- درخصوص اطلاع رسانی کامل از برنامه ها و مصوبات شورا و اقدامات انجام شده توسط شهرداری مقرر گردید با هماهنگی شهرداری در اسرع وقت نسبت به راه اندازی و طراحی هفته نامه با امکانات و تجهیزات کامل با محوریت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی اقدامات لازم صورت گیرد.
6- مقرر گردید شهرداری در اسرع وقت نسبت به تهیه تابلو با عنوان سازمان رفاهی ،فرهنگی ، تفریحی جهت نصب سردرب کارخانه سعادت نساجان اقدامات لازم معمول نمایند.
7- مقرر گردید جهت هریک از اعضای شورا و شورای شهر صندوق پستی در نظر گرفته شود.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 10/15خاتمه یافت وجلسه بعد به روز یکشنبه  ساعت 20 موکول گردید.