مصوباتشصت وهشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوباتشصت وهشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  شصت و هشتمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 چهارشنبه مورخ7/9/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- مقرر گردید شهرداری تا پایان سال 86 نسبت به واگذاری یکی از طبقات پارکینگ مجاور شورا جهت احداث ساختمان اداری شورای شهر ، اقدامات لازم را معمول نماید.

2- نامه شماره 204/27840-5/8/86 شهرداری درخصوص ساخت سریال تلویزیونی با عنوان آقای شهردار به تعداد 39 قسمت 40 دقیقه ای مطرح مقرر گردید با محوریت کمیسیون فرهنگی اجتماعی کمیته ای متشکل از نمایندگان کمیسیونهای داخلی شورا به همراه نمایندگان شهرداری و سازمان صدا و سیما مرکز یزد طی نشستی موضوع را بررسی و نتیجه را به شورا جهت تصمیم گیری گزارش نمایند.

3- سی و دومین  صورتجلسه کمیسیون عمران و توسعه  (جلسه مورخ4/9/86) توسط جناب آقای کوچک زاده قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:  

1-3-  نامه شماره 310/25671-22/7/86 شهرداری در ارتباط طرح اجرایی شبکه 12 متری منشعب از 18 متری آذر یزدی مطرح و با توجه به بازدید انجام شده از محل و توضیحات آقای مهندس کوچک زاده طرح فوق مورد تصویب قرار گرفت.

2-3- پیرو بند4صورتجلسه21/5/86 شورا و نامه شماره 114/13393 مورخ 14/4/86 شهرداری یزد درخصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه پس از بررسی در 8 جلسه کارگروه انتخاب شده ، درکمیسیون عمران وعزیمت نمایندگان این کارگروه به مشهد،اصفهان،نجف آباد ،کاشان و قم و کسب اطلاعات لازم از مصوبات مربوطه به عوارض و جرایم از آن شهرها پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر به تصویب رسید :

الف-  ارزش معاملاتی ساختمان ملاک عمل جرایم ساختمانی برای سال 86 در یزد

    اگرچه جرایم در تقلیل تخلفات ساختمانی تعیین کننده اصلی نیست ولی با توجه به جمیع جهات و نظر به حجم وسیع تخلفات ساختمانی در یزد بلحاظ کمبود زمینهای دارای سند ششدانگ ، و وجود زمینهای کوچک و مساحت کمتر از حد نصاب تفکیکی در یزد و غیره (و سایر ضرورتهائی که در بند ب آمده است ) و با توجه به اینکه عدد P پیشنهادی برای سال آینده عموماً افزایش قابل توجهی دارد  و نیز با توجه به عدم افزایش ارزش معاملاتی از سال 83 تاکنون ، ارزش معاملاتی ساختمان ملاک عمل جرایم ساختمانی برای سال 86 ، (هفتاد و پنج درصد)75 % بیشتر از مبلغ ملاک عمل فعلی تعیین میگردد.

 

تبصره 1) ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای دیوار باربر و اسکلت فلزی و بتنی از تاریخ ابلاغ این مصوبه 140.000 ریال (یکصدو چهل هزار ریال)و برای بقیه موارد (هفتاد و پنج درصد)75% اضافه بر تعرفه موجود (سال 85) تعیین می گردد که این مبلغ حدود  یک هفتم رقم پیشنهادی شهرداری یزد می باشد.

تبصره 2) این مصوبه یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا است.

تبصره 3) ضروری است درفاصله زمان ابلاغ تااجراء این مصوبه به مدت یک ماه توسط شهرداری یزد اطلاع رسانی کافی در این خصوص صورت گیرد تا اتمام حجت شده باشد.

ب- اقدامات ضروری بمنظور کاهش تخلفات ساختمانی و اجرائی شدن آنها

1) اتخاذروشهای موثرجهت تسریع وتسهیل درصدور پروانه ساختمان (ازجمله بررسی نقشه ها در محل صدور پروانه ساختمان بامقیم شدن نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان درشهرداری مناطق واستفاده از اتوماسیون وبهره گیری ازدفاتر مهندسی ساختمان واجدشرایط برای صدور پروانه ساختمان).

2) اطلاع رسانی به موقع و در حد وسیع به مردم و تهیه دفترچه حاوی اطلاعات عمومی ساختمان و قوانین و توصیه های لازم برای طراحی و اجراء تا در زمان تحویل برگ دستور نقشه به مالک یا نماینده او تحویل گردد.

3) تلاش در جهت کسب مجوز برای صدور پروانه ساختمان برای زمینهای مشاع یا قولنامه ای و مساحت های کم تا یکصد و بیست مترمربع (120 مترمربع) برای مسکونی و تشکیل کمیسیون ویژه ای در این خصوص.

4) تجدید نظر در بعضی از ضوابط طرح تفضیلی از جمله پیشروی ساختمانهای ویلائی که پیشنهاد می گردد در مناطق جدید  ازشصت درصد به هفتاد درصدافزایش یابد .

5) با توجه به اینکه عمدتاً نقشه های پروانه ساختمان و اجرا یکی نمی باشد و مشکلات مربوط به ضوابط آئین نامه زلزله و همچنین ساختمانهای دیوار باربر نیاز به تمهیداتی دارد با هماهنگی سازمان نظام مهندسی و سایر مراجع اقدام لازم معمول گردد.

6) لزوم نصب تابلو در محل احداث هر ساختمان که در آن نام مالک ، ناظر و شماره پروانه ساختمان ، آمده باشد تا رسیدگی برای مامورین کنترل مقدور گردد.

7) ضرورت تکمیل برگ شروع عملیات توسط مالک و ارسال آن با پست پیشتاز به ناظر و شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان.

8) اقدامات لازم بمنظور  وحدت رویه در اجراء مفاد تبصره های ماده 100 قانون شهرداریها از جمله تبصره 4 و دقت بیشتر در تکمیل فرمهای اعلام تخلفات توسط مامورین فنی شهرداری و پیگیری اصلاحات قانونی لازم ،که برای این منظور مقررگردید نمایندگان شورا آقایان کوچک زاده ،پارسائیان ، مطهریان و همچنین آقایان علیخانی ، آزادی ، عباسی، حجت الاسلام باقری ، متولی، مشایخی و خواجه منصوری برای وحدت رویه بررسی های لازم را انجام و نتیجه را به شورا گزارش دهند و با اعضاء کمیسیونهای 100 نیز هماهنگی نمایند.

9)فعال کردن اجرائیات شهرداری بمنظور جلوگیری به موقع از ساخت و سازهای خلاف و جلوگیری از ادامه کار ساخت در شروع اجراء ساختمانهای بدون پروانه و تشکیل به موقع پرونده و ارسال به کمیسیون ماده 100

10) پیگیری اجرای دقیق و به موقع مفادماده 100 ونیز اجراء به موقع احکام صادره ازآن کمیسیون ها

11) جلب همکاری دستگاههای مربوطه برای عدم اختصاص انشعاب آب ، برق، تلفن، وگاز به ساختمانهای بدون پروانه و خارج از محدوده در چارچوب مقررات.

12)هدفمندکردن جرایم وعوارض ساختمانی، بمنظورتشویق شهروندان به اخذ پروانه ساختمان و قانونمندکردن ساخت وسازها و تهیه و تدوین برنامه زمانبندی برای افزایش تدریجی جرایم ومنطقی کردن عوارض .

13) بررسی روشهای موثر برای رعایت یا تامین و پرهیز از حذف پارکینگ.

14) درج رعایت یا عدم رعایت ضوابط آئین نامه زلزله در پایان کار که موجب تشویق سازندگان  ساختمانهای مقاوم و بهره گیری از آن جهت اختصاص تسهیلات بانکی خواهد شد و اعمال سایر سیاستهای تشویقی برای سازندگانی که قانونمند و با کیفیت می سازند.  

15) شهرداری موظف است پیشرفت کار مربوط به قسمت «ب» را هر سه ماه یکبار بصورت مکتوب به شورا گزارش نماید. در ضمن مسئول پیگیری این موضوع کمیسیون عمران شورا خواهد بود.                                           

4- صورتجلسات کمیسیون خدمات شهری  (14و15) توسط جناب آقای پارسائیان قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

 

 

1-4- نامه شماره 89 -9/8/86 هیات امناء امامزاده سید گلسرخ در ارتباط با احداث سرویس بهداشتی در محل امامزاده توسط شهرداری مطرح و با توجه به اینکه در بودجه سال جاری اعتبار برای احداث سرویسهای بهداشتی عمومی منظور گردیده بنابراین مصوب گردید شهرداری برابر نقشه تائید شده از طرف سازمان میراث فرهنگی یزد نسبت به احداث سرویس بهداشتی مورد نظر در محل مربوطه اقدام نماید.

2-4- نامه شماره 735/16381-30/7/86 شهرداری منطقه یک به آقای سعید کسب البحری در ارتباط با پرداخت خودیاری هزینه زیرسازی و آسفالت کوچه نسیم و فرعی های مربوطه در بلوار نواب صفوی مطرح و مقرر شد 25% از سهم خودیاری برای مردم و اهالی محل تخفیف منظور و پس از اخذ وجه ، شهرداری نسبت به آسفالت مسیراقدام نماید.

3-4- با توجه به بازدید از محل توسط مسئول کمیسیون خدمات و گزارش رانندگان تاکسی در فرودگاه و خواسته آنها مبنی بر جابجایی محل توقف ، این موضوع در کمیسیون مطرح، و با توجه به توضیحات رئیس کمیسیون و نظر دیگر اعضاء و خطرات احتمالی برای مسافرین بدلیل قطع مسیر تردد خودروها مقرر گردید مدیرعامل محترم سازمان تاکسیرانی تا پایان ماه جاری نسبت به تشکیل جلسه ای با مدیر فرودگاه و ترمینال و مسافربری فرودگاه و نماینده تاکسیرانان تشکیل و نسبت به اجابت درخواست آنها مبنی بر جابجایی محل توقف اقدام لازم بعمل آورد.

4-4- نامه شماره 733/ف/86- 22/7/86 شرکت انبوه سازان فراز یزد مبنی بر احداث سالن ورزشی با هزینه پرداختی توسط خیرین و اینکه تاکنون شهرداری نسبت به تحویل آن اقدامی ننموده مطرح و اعضاء کمیسیون ضمن تشکر و قدردانی از خیرین مقرر می دارد شهرداری در اسرع وقت هماهنگی لازم به منظور تهیه تجهیزات سالن فوق الذکر و همچنین بهره برداری آن در تاریخ 14/9/86 ساعت 11 صبح با حضور اعضای شورا ،  اهالی محل و مسئولین شهرداری را بنماید.

5-4- نامه ثبتی بشماره 2857-24/7/86 آقای سالاری نماینده اهالی محله کسنویه ثبت دبیرخانه شورا بشماره 2857-24/7/86درارتباط باتپه های کسنویه مطرح وپس ازبحث وبررسی وتبادل نظرمقررگردید : اداره طرحهانسبت به برداشت موقعیت فعلی پارک موجود، طرحی درقالب پارک منطقه ای با قابلیت دسترسی ازبلواراستقلال وپیش بینی طرحهای حاشیه ای وتوسعه باغات اطراف تهیه وجهت تصویب وتامین اعتبارلازم درسال 87به شورا ارائه نماید.

6-4- نامه شماره 400/28143-7/8/86شهرداری یزد درارتباط با درخواست آقای محمدحسین زرگر مبنی بردایرنمودن نمایندگی شرکت مسافربری رویال سفرایرانیان مطرح که نظر آن شهرداری را به مصوبه (بند1 شق ط صورتجلسه 22/7/86 )جلب می نماید.

7-4- درخواست مهندس کوچک زاده بشماره ثبتی 2954-30/7/86 مبنی بر رفع مشکلات اهالی حاشیه ریل راه آهن امام شهر (خیابان آرمان) مطرح و پیرو بازدید اعضاء کمیسیون به همراه نماینده عمران شهرداری منطقه یک ضمن اینکه مشاهده شد ازطرف شهرداری نسبت به پاکسازی محل از نخاله های ساختمانی و ضایعات اقدام شده علیهذا کمیسیون مقرر داشت شهرداری نسبت به تهیه طرح و اصلاح هندسی وضعیت موجود اقدام و جهت اختصاص اعتبار و ساماندهی محل گزارش خود به شورا ارائه نماید، ضمناً درخصوص زمین آزاد نشده که همچنان بلاتکلیف است واحد حقوقی شهرداری پیگیری لازم را در این خصوص انجام و نتیجه را به شورا گزارش نماید.

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 21 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 11/9/86 ساعت 18 موکول گردید.