مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با مهندس حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با مهندس حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با مهندس حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

موضوع: حمل و نقل ترکیبی و مسیر دوچرخه سواری