مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با مهندس حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با مهندس حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با مهندس حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

موضوع:   الحاق حمیدیا به شهر یزد

سایت شفافیت گامی دیگر در راستای نهضت شفاف سازی شهرداری یزد

برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید