مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با دکتر مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با دکتر مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با دکتر مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد

موضوع: ماده 100 و 101 قانون شهرداریها

 

دکتر مهدی کاشفی زاده: شهروندان قبل از انجام هرگونه معاملات ملکی جهت حصول اطمینان از عدم مشکلات احتمالی ملک از شهرداری به صورت مکتوب استعلام بگیرند .

برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید