مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با دکتر عباسی رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با دکتر عباسی رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با دکتر عباسی رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد