مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور مهندس قمی عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور مهندس قمی عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

موضوع: برنامه ها و اقدامات انجام شده در راستای بهسازی و هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل شهری