مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد

موضوع: اقدامات سازمان آرامستانها در پی شیوع ویروس کرونا