مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور مرتضی شایق رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور مرتضی شایق رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور مرتضی شایق رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر یزد

موضوع : ارائه توضیحاتی در رابطه با بودجه سال 1400 و رویکردهای عمرانی