مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور محسن عباسی عضو و رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور محسن عباسی عضو و رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد

موضوع : اقدامات کمیسیون عمران در رابطه با بحث پیاده محوری