مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور سید محمدعلی پاکنژاد عضو کمسیون نظارت ، تلفیق و حقوقی شورای شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور سید محمدعلی پاکنژاد عضو کمسیون نظارت ، تلفیق و حقوقی شورای شهر یزد

موضوع: بررسی قانون حفظ و احیای باغات