مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور سید حسین آزادی عضو شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور سید حسین آزادی عضو شورای اسلامی شهر یزد

موضوع : توجه به زیرساختهای گردشگری