مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور سپنتا نیکنام عضو شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد 13 آذر 1398

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور سپنتا نیکنام عضو شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد 13 آذر 1398

پروژه ها با تایید ناظرین مناسب سازی انجام می شوند / مناسب سازی 17 دستگاه اتوبوس از سوی سازمان حمل و نقل

موضوع: جشنواره معلولین ، اختصاص ردیف مناسب سازی در بودجه و ساز و کارهای ناظرین

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید