مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد

موضوع : ارائه گزارش کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری