مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد


مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد

موضوع : گزارش عملکرد کمیسیون شهر هوشمند