مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد

مصاحبه رادیویی برنامه صدای شهر با حضور الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد

موضوع : کارگروههای شورای شهر در حمایت از کسب و کارها