مشارکت در برگزاری اولین جشنواره ملی پارچه فجر بررسی شد

مشارکت در برگزاری اولین جشنواره ملی پارچه فجر بررسی شد

در جلسه کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل و با حضور اعضا، مدیر کل ارشاد، رییس سازمان فرهنگی و دبیر کارگروه مد ولباس، مشارکت و همکاری شهرداری در برگزاری اولین جشنواره ملی پارچه فجر در یزد مورد بررسی قرار گرفت.
این جشنواره ۲۹ لغایت ۳۱ خرداد سال جاری از سوی اداره کل ارشاد و در بخش های منسوجات سنتی، فرهنگی هنری، اسناد و علمی پژوهشی برگزار خواهد شد.
در این جلسه همکاری های سازمان فرهنگی در تبلیغات و بخشی از امور اجرایی این جشنواره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ضمن موافقت بر مشارکت؛ مقرر شد سازمان فرهنگی موارد و نوع همکاری خود در جشنواره را برای تصویب به صحن شورا ارسال کند.